Phản ứng Mg + AgNO3 hay Mg ra Mg(NO3)2 hoặc Mg ra Ag hoặc AgNO3 ra Mg(NO3)2 hoặc AgNO3 ra Ag thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Mg có lời giải, mời các bạn đón xem:

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + Ag

Điều kiện phản ứng

Không điều kiện

Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch bạc nitrat

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại Mg tan dần tạo thành dung dịch không màu và có chất rắn màu xám xuất hiện.

Bạn có biết

Mg tham gia phản ứng với muối của các dung dịch đứng sau nó trong dãy hoạt động hóa học như Cu2+; Pb2+;….

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Nhúng một thanh Mg có khối lượng 8 gam vào 500 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,84 gam. Nồng độ mol/l của AgNO3 trong dung dịch sau phản ứng là

A. 0,027M. B. 0,02 M. C. 0,04 M. D. 0,023M.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + Ag

24-108 ⇒ M tăng = 84 g/mol

mtăng = 8,84 – 8 = 0,84 g ⇒ ntăng = 0,01 mol

CM(AgNO3) = 0,01/0,5 = 0,02 M

Ví dụ 2: Kim loại không tác dụng với dung dịch AgNO3 là :

A. Mg. B. Cu C. Al D. A, B, C

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Mg; Cu; Al trong dãy hoạt động hóa học

Ví dụ 3:Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Mg mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

A. FeSO4 B. CuSO4 C. Fe2(SO4)3 D. AgNO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Mg + Fe2(SO4)3 → 3MgSO4 + Fe

Cu + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 + CuSO4

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2Mg + O2 → 2MgO
 • Mg + Cl2 → MgCl2
 • Mg + Br2 → MgBr2
 • Mg + I2 → MgI2
 • Mg + S → MgS
 • Mg + HCl → MgCl2 + H2
 • Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + H2
 • Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2
 • Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
 • 5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O
 • 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O
 • 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S + 4H2O
 • 4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O
 • Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2
 • Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2
 • Mg + 2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2
 • Mg + 2Fe(NO3)3 → Mg(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Mg + 2Fe2(SO4)3 → MgSO4 + 2FeSO4
 • 3Mg + 2Fe2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Fe
 • 3Mg + 2Fe(NO3)3 → 3Mg(NO3)2 + 2Fe
 • 3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe
 • Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu
 • Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu
 • Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu
 • Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb
 • Mg + Pb(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Pb
 • Mg + 2ZnSO4 → MgSO4 + Zn
 • Mg + Zn(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Zn
 • Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn
 • 2Mg + SO2 → 2MgO + S
 • 2Mg + CO2 → 2MgO + C

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3