Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started trang 124, 125 – Global Success

Video anh 7 unit 12

Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started trang 124, 125 – Global Success

1 (trang 124 Tiếng Anh 7): Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started (ảnh 1)

A holiday in Australia (Một kỳ nghỉ ở Úc)

Mark: How was your holiday in Australia, Phong?

Phong: It was fantastic! I got to use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking to local people, …

Mark: Oh … Your English is much better.

Phong: Thanks.

Mark: Did you travel a lot?

Phong: Just around Melbourne, the city with four seasons in a day.

Mark: Wow … I didn’t know that. How was it?

Phong: It was great! We took a tour to Phillip Island.

Mark: What did you see?

Phong: We went penguin watching.

Mark: It sounds pretty exciting.

Phong: It was. Australia has amazing landscapes.

Mark: Yes, and Australians love outdoor activities.

Phong: Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.

Mark: I’m glad that you had a wonderful time there.

Phong: Thanks, Mark.

Hướng dẫn dịch:

Mark: Kỳ nghỉ của bạn ở Úc thế nào, Phong?

Phong: Tuyệt vời! Mình được dùng vốn tiếng Anh của mình vào đời thực: hỏi đường, đọc bản đồ, nói chuyện với người dân địa phương, …

Mark: Ồ … Tiếng Anh của bạn tốt hơn nhiều rồi.

Phong: Cảm ơn bạn.

Mark: Bạn có đi được nhiều không?

Phong: Chỉ quanh quanh Melbourne thôi, thành phố với bốn mùa trong một ngày.

Mark: Chà … Mình không biết đâu đấy. Nó thế nào?

Phong: Nó tuyệt lắm! Chúng mình đi một chuyến đến đảo Phillip.

Mark: Bạn đã xem được những cảnh gì?

Phong: Chúng mình đi ngắm chim cánh cụt.

Mark: Nghe vui nhỉ.

Phong: Ừ. Phong cảnh ở Úc rất tuyệt.

Mark: Ừ, và người Úc rất thích các hoạt động ngoài trời.

Phong: Ừ. Có rất nhiều người thích công viên và bãi biển.

Mark: Mình mừng là bạn có khoảng thời gian vui vẻ ở đó.

Phong: Cảm ơn bạn, Mark.

2 (trang 125 Tiếng Anh 7): What are Phong and Mark talking about? (Phong và Mark đang nói về điều gì?)

A. Phong’s holiday in Australia

B. English-speaking countries

C. The tour to Phillip Island

Đáp án: A

Hướng dẫn dịch:

A. Kỳ nghỉ của Phong ở Úc

B. Các nước nói tiếng Anh

C. Chuyến đi đến đảo Phillip

3 (trang 125 Tiếng Anh 7): Read again and tick the information you can find in the conversation. (Đọc lại và đánh dấu thông tin bạn có thể tìm thấy trong đoạn hội thoại.)

Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started (ảnh 2)

Đáp án: 1, 4, 5

Hướng dẫn dịch:

1. Ở Úc, Phong sử dụng tiếng Anh trong đời thực.

2. Phong đến thăm một số bảo tàng.

3. Đảo Phillip ở xa Melbourne.

4. Úc đẹp.

5. Người Úc thích các hoạt động ngoài trời.

4 (trang 125 Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the words and phrases from the box. (Hoàn thành các câu với từ và cụm từ trong hộp.)

Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started (ảnh 3)

Đáp án:

1. landscape

2. penguin watching

3. island

4. sunset

5. Australians

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là bức ảnh chụp phong cảnh ở làng tôi.

2. – Bạn đi ngắm chim cánh cụt ở đâu?

– Ở bãi biển.

3. – Phú Quốc có phải một hòn đảo không?

– Đúng.

4. Chúng tôi ăn tối trên bãi biển sau hoàng hôn.

5. Hầu hết người Úc thích các hoạt động thể thao và trò chơi ngoài chơi.

5 (trang 125 Tiếng Anh 7): Game What’s its capital?

Work in groups. Match the countries with their capitals. The first group to find all the correct answer wins.

(Đố. Đâu là thủ đô?

Làm việc theo nhóm. Nối các nước với thủ đô của chúng. Nhóm đầu tiên tìm ra tất cả câu trả lời đúng giành chiến thắng.)

Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started (ảnh 4)

Đáp án:

1. The USA – Washington D.C

2. Canada – Ottawa

3. The UK – London

4. Australia – Canberra

5. New Zealand – Wellington

Hướng dẫn dịch:

1. Mỹ – Washington D.C

2. Canada – Ottawa

3. Anh – London

4. Úc – Canberra

5. New Zealand – Wellington

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Global Success hay khác:

A closer look 1 (trang 126,127 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write the words or phrases under the… 2. Use the words in the box to complete…

A closer look 2 (trang 127,128 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences witha / anor… 2. Put inthewhere necessary…

Communication (trang 128,129 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversations… 2. Work in pairs…

Skills 1 (trang 130 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs.Discuss and choose the… 2. Read the passage and match the words…

Skills 2 (trang 131 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups.Match the phrases to… 2. A tourguide is talking about the schedule…

Looking back (trang 132 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and write the correct…2. Choose the best answer A, B, or C…

Project (trang 133 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss and choose a place in an… 2.Find information about it, including…