Bài toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số chi tiết nhất

Video ba chữ số

Sau đây vuihoc.vn sẽ hướng dẫn học sinh chi tiết học bài toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số này, cùng với một số bài tâp vận dụng và tự luyện. Phụ huynh và con cùng tham khảo nhé!

1. Hướng dẫn phép chia cho số có 3 chữ số

1.1. Phép chia hết cho số có 3 chữ số

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính ta có:

ví dụ phép chia hết chia cho số có ba chữ số

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải ta có:

 • 357 chia 210 được 1, viết 1

1 nhân 0 bằng 0, 7 trừ 0 được 7, viết 7

1 nhân 1 bằng 1, 5 trừ 1 được 4, viết 4

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 được 1, viết 1

 • Hạ 0 có 1470 chia 210 được 7, viết 7

7 nhân 0 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0

7 nhân 1 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0

7 nhân 2 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là phép chia hết

1.2. Phép chia cho số có 3 chữ số có dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ phép chia có dư chia cho số có ba chữ số

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sáng phải ta có:

 • 676 chia 316 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4, viết nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 nhớ 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

 • Hạ 2 được 442, 422 chia 316 được 1, viết 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1

1 nhân 1 bằng 1 nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bằng 2 viết 2

1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 được 1 viết 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 chia 316 được 4, viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 9 trừ 4 bằng 5, viết 5 nhớ 2

4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 được 6, 6 trừ 6 bằng 0

4 nhân 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

Vậy 67629 chia 316 bằng 214 dư 5, đây là phép chia có số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số

Những lưu ý khi thực hiện phép chia số có ba chữ số

 • Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0

 • Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0

 • Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Bài tập vận dụng

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 1998 x 20 + 4788 : 252

b) 2019 – 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 – 5012

Bài 3: Tìm y biết

a) y x 153 = 39168

b) y x 486 = 9234

c) y x 715 = 27173

d) y x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 cửa hàng bán gạo, mỗi ngày nhập về 6375 kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 425kg, cửa hàng thứ hai bán được 490kg. Hỏi các cửa mất bao nhiêu ngày để bán được hết số gạo đó và có cửa hàng nào còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải ta có:

Đặt tính và tính phép chia cho số có ba chữ số 1

 • 945 chia 315 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bằng 0, nhớ 1

3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0

Vậy 945 : 315 = 3 là phép chia hết

Đặt tính và tính phép chia cho số có ba chữ số 2

 • 2135 chia 610 bằng 3, viết 3

3 nhân 0 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0

3 nhân 6 bằng 18, 21 trừ 18 bằng 3, viết 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 chia 610 bằng 5, viết 5

5 nhân 0 bằng 0, 9 trừ 0 bằng 9, viết 9

5 nhân 1 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

5 nhân 6 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là phép chia có số dư

Đặt tính và tính phép chia cho số có ba chữ số 3

 • 2712 chia 565 bằng 4, viết 4

4 nhân 5 bằng 20, 2 trừ 0 bằng 2, viết 2 nhớ 2

4 nhân 6 bằng 24, 24 thêm 2 bằng 26, 11 trừ 6 bằng 5, viết 5 nhớ 3

4 nhân 5 bằng 20, 20 thêm 3 bằng 23, 27 trừ 23 bằng 4, viết 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 chia 565 bằng 8

8 nhân 5 bằng 40, 9 trừ 0 bằng 9, viết 9 nhớ 4

8 nhân 6 bằng 48 thêm 4 bằng 52, 2 trừ 2 bằng 0, nhớ 5

8 nhân 5 bằng 40 thêm 5 bằng 45, 45 trừ 45 bằng 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phép chia có số dư

Đặt tính và tính phép chia cho số có ba chữ số 4

 • 264 chia 115 bằng 2, viết 2

2 nhân 5 bằng 10, 4 trừ 0 bằng 4, viết 4 nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3

2 nhân 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

 • Hạ 5 được 345, 345 chia 115 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bằng 0, nhớ 1

3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là phép chia hết

Bài 2:

a) 1998 x 20 + 4788 : 252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 – 12780 : 852 = 2019 – (12780 : 852) = 2019 – 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 – 5012 = 45 + 6731 – 5012 = 6776 – 5012 = 1764

Bài 3:

a) y x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) y x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) y x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) y x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa hàng thứ nhất bán mất số ngày để bán hết số gạo đó là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa hàng thứ hai mất số ngày để bán hết số gạo đó là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy cửa hàng thứ nhất mất 15 ngày, cửa hàng thứ hai chỉ mất 13 ngày và thêm 1 ngày để bán 5kg gạo dư kia.

4. Bài tập tự luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 – 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 – 753

Bài 3: Một bể chứa cần 7578 lít nước, mỗi ngày tiêu thụ hết 315 lít nước. Hỏi bể chứa đó dùng được trong bao lâu?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số, vuihoc.vn còn cung cấp các khóa học toán online. Phụ huynh có thể tham khảo để giúp con tự tin học tốt toán hơn.