Video bài 65 làm quen với chữ số la mã

Lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 65 sách mới Kết nối tri thức đầy đủ sách giáo khoa và Vở bài tập giúp học sinh lớp 3 dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Bài 65. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Toán lớp 3 Bài 65 sách mới (Kết nối tri thức)

 • (Kết nối tri thức) Giải Toán lớp 3 Bài 65: Luyện tập chung

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 65: Luyện tập chung

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán lớp 3 Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã (sách VNEN cũ)

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Cách viết số của người La Mã”

a. Quan sát hình vẽ đồng hồ dưới đây, các số ở mặt đồng hồ bên phải, em hãy phát hiện cách sử dụng các chữ số La Mã để viết số.

b. Nêu số cần viết vào ô trống:

Trả lời:

a. Cách sử dụng số La Mã để viết số là:

Số La Mã I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Viết số vào ô trống:

2. Nghe thầy cô hướng dẫn (sgk)

3. Đọc các số viết bằng chữ La Mã dưới đây:

I, II, V, VI, VIII, X, IX, XII, XX, XXI

Trả lời:

I: Một II: Hai

IX: Chín XII: Mười hai

VI : Sáu VIII: Tám

XX: Hai mươi XXI: Hai mươi mốt

V: Mười

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Trả lời:

Hình a: Kim ngắn chỉ số 4, kim dài chỉ số 12 → đồng hồ chỉ 4 giờ

Hình b: Kim ngắn chỉ giữa số 8 và số 9, kim dài chỉ số 3 → đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút

Hình c: Kim ngắn chỉ giữa số 9 và số 10, kim dài chỉ số 6 → đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút

Câu 2 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Hai bạn đố nhau:

Một bạn nêu một số (chẳng hạn mười một), bạn kia phải viết số bằng chữ số La Mã?

Trả lời:

Ví dụ:

Bảy: VII

Tám: VIII

Mười hai: XII

Bốn: IV

Chín: IX

Năm: V

Câu 3 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trả lời:

Câu 4 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Dùng que tính xếp các số dưới đây bằng số La Mã: 8, 9, 19, 21

Trả lời:

Câu 5 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Có 3 que tính xếp thành số 6 như hình bên

Hãy nhấc một que tính và xếp lại để được số 4.

Trả lời:

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Dùng que tính xếp số chỉ tuổi của em ( bằng chữ số la mã)

Trả lời:

Em năm nay 8 tuổi và số tuổi đó được xếp như sau:

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

 • Bài 66: Thực hành xem đồng hồ
 • Bài 67: Luyện tập chung
 • Bài 68: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Bài 69: Luyện tập chung
 • Bài 70: Tiền Việt Nam

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều