Bảo hành Sản phẩm nhúng

Bảo hành

Kingston Digital, Inc và các công ty liên kết (gọi chung là “Kingston”) bảo đảm với khách hàng OEM (“Khách hàng”) rằng sản phẩm nhúng của công ty không có khiếm khuyết về sản xuất và vật liệu, theo điều khoản bảo hành áp dụng và giới hạn được quy định dưới đây. Thuật ngữ “sản phẩm nhúng” bao gồm eMMC, eMCP, ePoP, MCP, UFS, uMCP, BGA SSD và DRAM rời (sau đây gọi chung là “Sản phẩm” hoặc “các Sản phẩm”). Bảo hành này áp dụng cho mỗi Sản phẩm trong một (1) năm kể từ ngày giao hàng (“Thời gian bảo hành”). Kingston sẽ có toàn quyền quyết định sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm nào không hoạt động như được bảo đảm, trong Thời gian bảo hành có hiệu lực, bằng một Sản phẩm tương tự hoặc có chức năng tương đương. Kingston sẽ cần thời gian hợp lý để sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm bị lỗi nào được trả lại theo Bảo hành này hoặc trả tiền vào tài khoản của Khách hàng. Nếu Kingston không thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, Kingston sẽ hoàn lại tiền hoặc khoản tín dụng theo giá trị hiện tại của Sản phẩm tại thời điểm đưa ra yêu cầu bảo hành hoặc giá mua, tùy theo giá trị nào thấp hơn.

Khi đồng ý với các điều khoản của hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp để mua Sản phẩm được hưởng Bảo hành này, Khách hàng được hưởng Bảo hành như được nêu trong tài liệu này. Để nhận được lợi ích của bảo hành này, (i) Khách hàng phải thực hiện theo hướng dẫn trả hàng của Kingston; (ii) Khách hàng phải thông báo kịp thời cho Kingston bằng văn bản trong Thời gian bảo hành còn hiệu lực rằng sản phẩm đó bị lỗi và phải giải thích về vấn đề gặp phải; (iii) Sản phẩm đó phải được trả lại cho cơ sở dịch vụ được chỉ định của Kingston và Khách hàng phải chấp nhận rủi ro và chi phí; và (iv) Kingston phải chấp nhận rằng nội dung yêu cầu bảo hành không phải do tai nạn, sử dụng sai, cẩu thả, thay đổi (bao gồm nhưng không giới hạn ở: thay đổi hoặc điều chỉnh vật lý), khắc laser, sửa chữa, cài đặt không đúng hoặc kiểm tra không đúng. Nếu Kingston phát hiện Sản phẩm được trả lại không bị lỗi hoặc lỗi do tai nạn, sử dụng sai, cẩu thả, thay đổi (bao gồm nhưng không giới hạn ở: thay đổi hoặc điều chỉnh vật lý), khắc laser, sửa chữa không đúng, cài đặt không đúng hoặc kiểm tra không đúng, Khách hàng phải chịu mọi chi phí cho việc kiểm tra phân tích lỗi, vận chuyển và tất cả các chi phí liên quan khác.

Bất kỳ Sản phẩm nào đã bị sử dụng sai (bao gồm phóng tĩnh điện, cài đặt không đúng, sửa chữa, tai nạn hoặc sử dụng không đúng với hướng dẫn do Kingston cung cấp), cẩu thả hoặc sửa đổi (bao gồm nhưng không giới hạn ở: thay đổi vật lý) hoặc khắc laser, hay bất kỳ tình trạng nào mà Kingston không đủ khả năng kiểm tra dưới các điều kiện kiểm tra bình thường sẽ khiến cho Bảo hành này mất hiệu lực.

Lỗi do hoạt động ghi quá mức được coi là điều kiện Kết thúc vòng đời sản phẩm và không được bảo hành theo chính sách Bảo hành này. Trách nhiệm của Khách hàng là đảm bảo tính tương thích của hệ thống chủ và ứng dụng với biên hạn vừa đủ. Các hỏng hóc liên quan đến sự hao mòn NAND không được áp dụng trong phạm vi Bảo hành này.

Tất cả các Sản phẩm được trả lại đều trở thành tài sản của Kingston. Sản phẩm thay thế có thể là mới hoặc điều chỉnh lại, tùy theo toàn quyền quyết định của Kingston. Bất kỳ Sản phẩm nào được thay thế hoặc sửa chữa đều có bảo hành giới hạn 90 ngày hoặc phần còn lại của bảo hành ban đầu thay thế cho Sản phẩm cụ thể đó tại thời điểm đó, tùy theo thời gian nào dài hơn. Kingston không chịu trách nhiệm đối với mọi phần mềm hoặc firmware tùy chỉnh, thông tin cấu hình, hoặc dữ liệu bộ nhớ chứa trong, lưu trữ trên, hoặc tích hợp với bất kỳ Sản phẩm nào trả lại cho Kingston theo bất kỳ bảo hành nào.

Khách hàng phải liên hệ với Kingston để biết số Ủy quyền Trả lại Vật liệu (RMA) trước khi trả lại bất kỳ sản phẩm nào cho Kingston. Bất kỳ sản phẩm nào được trả lại cho Kingston mà không có số RMA hợp lệ được đánh dấu rõ ràng ở bên ngoài của gói hàng sẽ được trả lại cho Khách hàng bằng chi phí của Khách hàng. Kingston sẽ chịu chi phí trả lại Sản phẩm bị lỗi, với điều kiện Khách hàng tuân thủ hướng dẫn vận chuyển do bộ phận RMA của Kingston đưa ra. Kingston chịu trách nhiệm trả phí vận chuyển từ Kingston đến khách hàng.

KHÔNG ÁP DỤNG BẢO HÀNH NÓI TRÊN HOẶC BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO ĐƯỢC NÊU TRONG TÀI LIỆU NÀY, KINGSTON CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC NGUYÊN MẪU, THIẾT KẾ THAM CHIẾU VÀ PHẦN MỀM CHO CÁC SẢN PHẨM “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

BẢO HÀNH DÀNH RIÊNG: NẾU MỘT SẢN PHẨM CỦA KINGSTON KHÔNG HOẠT ĐỘNG NHƯ ĐƯỢC BẢO HÀNH Ở TRÊN, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA KHÁCH HÀNG SẼ LÀ SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ SẢN PHẨM HOẶC NHẬN TIỀN DẠNG TÍN DỤNG CHO SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỀ CẬP TÙY THEO TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA KINGSTON. CÁC BẢO ĐẢM VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÊU TRÊN LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN KHÁC, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRÊN THỰC TẾ HAY THEO LUẬT ĐỊNH, THEO QUY ĐỊNH HAY THEO CÁCH KHÁC, BAO GỒM BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. KINGSTON KHÔNG ĐẢM NHẬN CŨNG NHƯ KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC ĐẢM NHẬN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN, CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA MÌNH. KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO BẢO HÀNH NÀY NẾU VIỆC THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA THÔNG BÁO LỖI ĐƯỢC CHO LÀ CÓ TRONG SẢN PHẨM KHÔNG TỒN TẠI HOẶC GÂY RA BỞI KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO SỬ DỤNG SAI, CẨU THẢ, CÀI ĐẶT HOẶC KIỂM TRA KHÔNG ĐÚNG CÁCH, CỐ GẮNG SỬA CHỮA TRÁI PHÉP, THAY ĐỔI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THAY ĐỔI HOẶC ĐIỀU CHỈNH VẬT LÝ) HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO KHÁC NGOÀI PHẠM VI SỬ DỤNG DỰ ĐỊNH, HOẶC DO TAI NẠN, HỎA HOẠN, SÉT HOẶC NGUY HIỂM KHÁC.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM: TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHO DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG HAY SAI SÓT (BAO GỒM SỰ CẨU THẢ), KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH TRỪNG PHẠT DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, HOẶC ĐỐI VỚI TỔN THẤT DOANH THU, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, TỔN THẤT TIẾT KIỆM, TỔN THẤT KINH DOANH HOẶC TỔN THẤT TÀI CHÍNH KHÁC, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC SỰ HƯ HỎNG DỮ LIỆU NÀO, HOẶC TỔN THẤT KHI SỬ DỤNG PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN, CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ, SỬ DỤNG, HIỆU SUẤT, THẤT BẠI HOẶC GIÁN ĐOẠN CÁC SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI KINGSTON ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. TỔNG TRÁCH NHIỆM TÍCH LŨY CỦA KINGSTON ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT QUÁ GIÁ KHÁCH HÀNG THANH TOÁN CHO SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU BẢO HÀNH CỘNG VỚI CHI PHÍ CẦN THIẾT MÀ BÊN KINGSTON PHÁT SINH.

KINGSTON TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG VÀ NGỤ Ý TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP. NẾU KINGSTON KHÔNG THỂ TỪ CHỐI BẢO HÀNH NGỤ Ý THEO LUẬT HIỆN HÀNH, THÌ TRONG CHỪNG MỰC CÓ THỂ, BẢO HÀNH NGỤ Ý NHƯ VẬY ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH RÕ RÀNG. THỜI GIAN BẢO HÀNH TRÊN BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC THAY THẾ SẼ LÀ BẢO HÀNH GIỚI HẠN 90 NGÀY HOẶC PHẦN THỜI GIAN BẢO HÀNH CÒN LẠI TRÊN SẢN PHẨM BAN ĐẦU, TÙY THEO THỜI GIAN NÀO DÀI HƠN.

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG TUYÊN BỐ BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY CÓ HIỆU LỰC ĐỂ LOẠI TRỪ, HẠN CHẾ HOẶC GIỚI HẠN NGHĨA VỤ CỦA KINGSTON CHO VIỆC TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN GÂY RA BỞI SỰ CẨU THẢ CỦA KINGSTON.

CÁC SẢN PHẨM CỦA KINGSTON KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG LÀM LINH KIỆN THIẾT YẾU TRONG THIẾT BỊ VÀ ỨNG DỤNG HỖ TRỢ̣ CUỘC SỐNG MÀ SỰ TRỤC TRẶC HAY HỎNG HÓC CỦA SẢN PHẨM SẼ TẠO RA MỘT TÌNH HUỐNG MÀ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG CÓ THỂ XẢY RA.

Tháng 12/2021

11/2019 – 12/2021