Video các dạng bài tập hình học 7 chương 1

Bài tập ôn tập Chương 1 Hình Học 7 có đáp án

Câu 1:Chọn câu đúng. Hai góc đối đỉnh là:

A. Hai góc có tổng số đo bằng 90°

B. Hai góc có chung 1 cạnh

C. Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

D. Hai góc có tổng số đo bằng 360°

Lời giải:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Hình vẽ sau có bao nhiêu cặp góc so le trong

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Lời giải:

Các cặp góc so le trong là: . Vậy hình vẽ trên có tất cả hai cặp góc so le trong

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì tạo thành

A. Hai góc so le trong bằng nhau

B. Hai góc đồng vị bằng nhau

C. Hai góc đối đỉnh bằng nhau

D. Hai góc so le ngoài bằng nhau

Lời giải:

+ Các đáp án A, B, D sai vì phải thêm điều kiện song song : “Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra các cặp góc so le trong, so le ngoài, đồng vị bằng nhau.”

+ Đáp án C đúng vì hai đường thẳng cắt nhau luôn tạo ra hai cặp góc đối đỉnh bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Biết a⊥c, b⊥c, ta suy ra:

A. a//b

B. a cắt b

C. a⊥b

D. Cả A, B, C đều sai

Lời giải:

Ta có “Nếu hai đường thẳng (phân biệt) cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.”

Ta có:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Cho hình vẽ sau

Hai góc là hai góc nằm ở vị trí nào?

A. So le trong

B. Đồng vị

C. Trong cùng phía

D. Đối đỉnh

Lời giải:

Hai góc là hai góc trong cùng phía

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Cho hình vẽ, số đo x ở hình bên là:

Lời giải:

Từ hình vẽ ta có: c⊥c; c⊥b ⇒ a//b (quan hệ từ vuông góc đến song song)

Vì a//b ⇒ x+72° = 180° (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Nên x = 180° – 72° = 108°

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Cho hình vẽ sau

Em chọn khẳng định đúng nhất

A. x//y vì có hai góc đồng vị bằng nhau

B. x//y vì có hai góc so le trong bằng nhau

C. x//y vì có hai góc trong cùng phía bằng nhau

D. x//y vì có hai góc so le ngoài bằng nhau

Lời giải:

Từ hình vẽ ta có: mà hai góc này ở vị trí so le trong nên x//y

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Cho hình vẽ, biết . Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi:

Lời giải:

Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi có: một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc một cặp góc trong cùng phía bù nhau) (theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Vậy A, B, C đều đúng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí sau: “Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc so le trong còn lại bằng nhau”

A. Giả thiết: “Hai góc so le trong còn lại bằng nhau” ; Kết luận: “Đường thẳng cc cắt hai đường thẳng a,ba,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau.”

B. Giả thiết: “Đường thẳng cc cắt hai đường thẳng a,ba,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau” ; Kết luận: ” Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.”

C. Giả thiết: “Đường thẳng cc cắt hai đường thẳng a,ba,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau” ; Kết luận: ” Hai góc đồng vị bằng nhau.”

D. Giả thiết: “Hai góc đồng vị bằng nhau” ; Kết luận: “Đường thẳng cc cắt hai đường thẳng a,ba,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau.”

Lời giải:

Ta có:

Giả thiết: “Đường thẳng cc cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau” ; Kết luận: ” Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.”

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Cho hình vẽ sau

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Cho hình vẽ

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Cho hình vẽ sau:

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Cho hình vẽ, có

Lời giải:

Kẻ Ot//AB

Ot//AB; AB//CD nên Ot//CD (cùng song song với AB)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Cho hình vẽ sau

Lời giải:

Kẻ (hai góc trong cùng phía)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Cho hai đường thẳng x và y cắt nhau tại O (như hình vẽ)

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Cho hình vẽ

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Cho hình vẽ sau, tổng số đo góc là

Lời giải:

Từ hình vẽ ta có: a⊥c; b⊥c ⇒ a//b (quan hệ từ vuông góc đến song song)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18:Cho n (n > 1) đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O. Hỏi có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh được tạo thành?

Lời giải:

Với n đường thẳng phân biệt giao nhau tại 1 điểm có 2n tia chung gốc.

Số góc tại bởi hai tia chung gốc: 2n(2n – 1):2 = n(2n – 1)

Trong đó có n góc bẹt. Số góc còn lại là: n(2n – 1) – n = 2n(n – 1)

Vậy số cặp góc đối đỉnh là: n(n – 1)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Cho hình vẽ sau:

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Cho hình vẽ sau

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 21: Cho hình vẽ sau, chọn câu đúng nhất

A. a cắt b

B. a//b; a cắt c

C. a//b//c

D. b//c

Lời giải:

Kẻ Bx là tia đối của tia Bc

Ta có: , mà hai góc này ở vị trí so le trong nên suy ra a//c (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song) (1)

Mà hai góc đó là hai góc trong cùng phía nên hay ⇒ x//b hay c//b (2)

Từ (1)(2) suy ra a//b//c

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Cho . Chọn câu đúng nhất

C. Hai tia phân giác của hai góc là hai tia đối nhau

D. Cả A, B, C đều đúng

Lời giải:

+ Các tia OA và OC, OB và OD là các tia đối nhau, do đó hai góc là hai góc đối đỉnh nên A đúng.

+ Gọi Om, On lần lượt là hai tia phân giác góc

Do đó, ta có: (tính chất tia phân giác của một góc)

là góc bẹt, vì thế hai tia Om và On là hai tia đối nhau

Vậy hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đôi nhau nên C đúng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23:Cho hai đường thẳng a,b song song. Điểm A ∈ a, B ∈ b, C ∈ b. Biết như hình vẽ. Câu nào sau đây đúng?

là góc bẹt, vì thế hai tia Om và On là hai tia đối nhau

Lời giải:

là góc bẹt, vì thế hai tia Om và On là hai tia đối nhau

Đáp án cần chọn là: B

Câu 24: Cho △ABC, trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm, vẽ tia Ax sao cho . Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, vẽ tia Ay sao cho . Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với BC. Chọn câu sai

A. Ax//BC

B. d⊥xy

C. xy⊥BC

D. Ax và Ay là hai tia đối nhau

Lời giải:

+ Ta có: mà hai góc đó là hai góc so le trong nên suy ra Ax//BC (1) nên A đúng

mà hai góc so le trong nên suy ra Ay//BC (2)

Từ (1) và (2) suy ra Ax và Ay là hai tia đối nhau

Lại có tia Ax thuộc mặt phẳng bờ AB có chứa điểm C, tia Ay thuộc mặt phẳng bờ AB không chưa điểm C

⇒ Ax và Ay là hai tia đối nhau nên D đúng.

+) Vì Ax và Ay là hai tia đối nhau (cmt) mà Ax//BC và Ay//BC

nên suy ra xy//BC nên C sai.

Mà BC⊥d nên suy ra d⊥xy nên B đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

  • Trắc nghiệm Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
  • Trắc nghiệm Từ vuông góc đến song song
  • Trắc nghiệm Định lí

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 7:

  • Đồ dùng học tập giá rẻ
  • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3