Kim loại tác dụng với H2SO4 loãng

Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến Kim loại tác dụng với H2SO4 loãng nằm trong nội dung bài học Hóa học.

>> Mời các bạn tham khảo thêm câu hỏi liên quan:

  • Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng
  • Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là
  • Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây
  • Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng
  • Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng
  • Các kim loại thụ động với H2SO4 đặc nguội là

Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Kim loại tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng là kim loại mạnh đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Do đó đáp án đúng Đáp án C

Đáp án A, B loại vì có Cu

Đáp án D loại vì có Ag

Đáp án C

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy nào dưới đây gồm các dung dịch muối tác dụng được với kim loại Mg?

A. ZnCl2, Fe(NO3)2 và CuSO4

B. CaCl2, NaCl và Cu(NO3)2

C. CaCl2, NaNO3 và FeCl3

D. Ca(NO3)2, FeCl2 và CuSO4

Câu 2. Cho các chất: AlCl3, HCl, H2SO4, Ba(OH)2. Dùng hóa chất nào để nhận biết các dung dịch trên?

A. Na.

B. I2.

C. dung dịch Cl2.

D. dung dịch HCl.

Câu 3. Dãy kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, Fe, Ca

B. Na, Ca, Li

C. Na, Li, Mg

D. Na, li, Fe

Câu 4. Để phân biệt 3 kim loại Fe, Mg và Al cần dùng

A. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH

B. H2O và dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH và H2O

D. Dung dịch CuCl2 và H2O

Câu 5. Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:

A. Sủi bọt khí, đường không tan.

B. Màu trắng của đường mất dần, không sủi bọt.

C. Màu đen xuất hiện và có bọt khí sinh ra.

D. Màu đen xuất hiện, không có bọt khí sinh ra.

Câu 6. Nhôm tác dụng được với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng vì:

A. Nhôm là kim loại.

B. Nhôm có tính dẻo nên dễ tác dụng với axit.

C. Nhôm có lớp oxit mỏng.

D. Nhôm là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học.

Câu 7. Trong điều kiện thích hợp, có thể xảy ra các phản ứng sau:

a) H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

c) 4H2SO4 +2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

d) 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong các phản ứng trên, khi dung dịch H2SO4 là dung dịch loãng thì phản ứng nào có thể xảy ra?

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)

Câu 8. Dẫn từ từ đến dư khí H2S qua dung dịch X chứa NaCl, NH4Cl, CuCl2 và FeCl3 thu được kết tủa Y gồm

A. CuS và FeS.

B. CuS và S.

C. CuS.

D. Fe2S3 và CuS.