[Microsoft Office] Cách gỡ bỏ ứng dụng Office

Video cách gỡ bỏ microsoft office 2013
[Microsoft Office] Cách gỡ bỏ ứng dụng Office

Bước gỡ cài đặt Office tùy thuộc vào loại cài đặt bạn có. Các kiểu cài đặt phổ biến nhất là Click-to-RunMicrosoft Windows Installer (MSI). Loại còn lại là cài đặt Office từ ứng dụng Microsoft Store.

Nếu bạn không chắc mình có kiểu cài đặt nào, hãy tham khảo Cách xác nhận kiểu cài đặt chương trình Office.

Lưu ý: Gỡ cài đặt Office chỉ xóa các ứng dụng Office khỏi máy tính của bạn, không xóa bất kỳ tập tin, tài liệu hoặc sổ làm việc nào bạn đã tạo bằng ứng dụng.

Nội dung:

 • Cách xác nhận kiểu cài đặt chương trình Office
 • Các bước gỡ cài đặt của Click-to-Run hoặc MSI
 • Các bước gỡ cài đặt ứng dụng của Microsoft Store

Cách xác nhận kiểu cài đặt chương trình Office

Lưu ý: Nếu bạn không thể mở chương trình Office để kiểm tra loại cài đặt của mình, trước tiên hãy thử các bước gỡ cài đặt Click-to-Run hoặc MSI phổ biến hơn.

 1. Mở chương trình Office, rồi chọn [file] ở góc trên bên trái①. (Phần sau lấy Excel làm ví dụ.)
 2. Chọn [Account]②, tìm nút [About] bên dưới Product Information , sau đó kiểm tra các mục sau③:
 • Click-to-Run: Cài đặt Click-to-Run có phiên bản và số bản dựng, và bao gồm cụm từ “Click-to-Run”. Vui lòng tham khảo Các bước gỡ cài đặt của Click-to-Run hoặc MSI để gỡ cài đặt các chương trình Office.
 • MSI: Bản cài đặt MSI không có phiên bản hoặc số bản dựng. Vui lòng tham khảo Các bước gỡ bỏ cài đặt của Click-to-Run hoặc MSI để gỡ cài đặt các chương trình Office.
 • Microsoft Store: Cài đặt Microsoft Store có phiên bản và số phiên bản, và bao gồm cụm từ “Microsoft Store”. Vui lòng tham khảo Các bước gỡ cài đặt của ứng dụng Microsoft Store để gỡ cài đặt các chương trình Office.

Trở về đầu

Các bước gỡ cài đặt Click-to-Run hoặc MSI

Nếu chương trình Office của bạn có kiểu cài đặt Click-to-Run hoặc MSI, vui lòng tham khảo các bước gỡ cài đặt bên dưới.

 1. Nhập và tìm kiếm [Control Panel] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②.(Hình minh họa tìm kiếm bên trái bên dưới là trong Windows 11 và bên phải là Windows 10.)
 2. Trong Programs , chọn [Uninstall a program]③.
 3. Chọn chương trình Microsoft Office bạn muốn gỡ cài đặt④ và chọn [Uninstall]⑤. Lưu ý: Nếu Office không được liệt kê trong Control Panel, bạn có thể có kiểu cài đặt Microsoft Store. Vui lòng tham khảo Các bước gỡ cài đặt của ứng dụng Microsoft Store để gỡ cài đặt các chương trình Office.
 4. Microsoft sẽ hỏi bạn xem bạn đã sẵn sàng gỡ cài đặt chưa, hãy chọn [Uninstall] để bắt đầu quá trình gỡ cài đặt⑥.
 5. Quá trình gỡ cài đặt chương trình Office đã hoàn tất, vui lòng nhấp vào [Close]⑦.

Trở về đầu

Các bước gỡ cài đặt của ứng dụng Microsoft Store

Nếu chương trình Office của bạn là loại cài đặt ứng dụng Microsoft Store, vui lòng tham khảo các bước gỡ cài đặt bên dưới.

 1. Nhập và tìm kiếm [Apps & features]trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②.(Hình minh họa tìm kiếm bên trái bên dưới là trong Windows 11 và bên phải là Windows 10.)Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị Windows 10, vui lòng tìm kiếm [Apps & features].
 2. Trong Apps & features, hãy chọn các chương trình Microsoft Office bạn muốn gỡ cài đặt③ và chọn [Uninstall]④ rồi chọn lại [Uninstall]⑤.Lưu ý: Nếu Office không được liệt kê trong Ứng dụng và tính năng, bạn có thể có kiểu cài đặt Click-to-Run hoặc MSI. Vui lòng tham khảo Các bước gỡ cài đặt của Click-to-Run hoặc MSI để gỡ cài đặt các chương trình Office.Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị Windows 10, vui lòng nhấp trực tiếp vào [Uninstall].
 3. Microsoft sẽ hỏi bạn xem bạn đã sẵn sàng gỡ cài đặt chưa, hãy chọn[Uninstall] để bắt đầu quá trình gỡ cài đặt⑥.
 4. Quá trình gỡ cài đặt chương trình Office đã hoàn tất, vui lòng nhấp vào [Close]

Trở về đầu

Thông tin Gỡ cài đặt Office khỏi PC là của Microsoft. Nếu bạn không thể gỡ cài đặt các chương trình Office của mình thông qua phương pháp trên, bạn có thể tham khảo tài liệu Microsoft để tìm hiểu thêm các phương pháp gỡ cài đặt.

Bạn cũng có thể tham khảo trang web hỗ trợ của Microsoft để tìm hiểu thêm tài liệu hỗ trợ Office.