Tải xuống và cài đặt Microsoft 365 Access Runtime

Video cách tải access về máy tính

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS MICROSOFT ACCESS DATABASE ENGINE 2016 REDISTRIBUTABLE These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Vui lòng đọc các điều khoản này. Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên nêu trên, trong đó bao gồm các đa phương tiện mà bạn nhận được, nếu có. Những điều khoản này cũng áp dụng với mọi

 • Cập nhật

 • Bổ sung

 • dịch vụ trên internet

 • dịch vụ hỗ trợ dành cho phần mềm này trừ khi các điều khoản khác đi kèm với các mục đó. Nếu thế thì những điều khoản đó sẽ được áp dụng.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM. NẾU BẠN TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY, BẠN CÓ CÁC QUYỀN VĨNH VIỄN DƯỚI ĐÂY.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP, BẠN CÓ CÁC QUYỀN VĨNH VIỄN DƯỚI ĐÂY.

1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG. Bạn có thể cài đặt và sử dụng bất kỳ số lượng bản sao nào của phần mềm trên thiết bị của mình để thiết kế, phát triển và kiểm tra các chương trình của mình.

2. CÁC YÊU CẦU CẤP PHÉP BỔ SUNG VÀ/HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG.

a. Mã phân bổ. Phần mềm này chứa mã mà bạn được phép phân phối trong các chương trình bạn phát triển nếu bạn tuân thủ các điều khoản dưới đây.

i. Quyền Sử dụng và Phân phối. Mã và tệp văn bản được liệt kê bên dưới là “Mã phân phối được”.

 • OTHER-DIST.TXT Tệp. Bạn có thể sao chép và phân phối mẫu mã đối tượng của mã được liệt kê OTHER-DIST.TXT tệp.

 • Phân phối bên thứ ba. Bạn có thể cho phép nhà phân phối các chương trình của bạn để sao chép và phân phối Mã phân phối như là một phần của các chương trình.

Ii. Yêu cầu Phân phối. Đối với bất kỳ Mã Phân phối nào mà bạn phân phối, bạn phải

 • thêm chức năng chính đáng kể vào nó trong các chương trình của bạn;

 • đối với bất kỳ Mã Phân phối nào có phần mở rộng tên tệp là .lib, chỉ phân phối các kết quả của việc chạy Mã Phân bổ đó thông qua một trình liên kết với chương trình của bạn;

 • phân phối Mã phân phối được bao gồm trong một chương trình thiết lập chỉ như là một phần của chương trình thiết lập mà không sửa đổi;

 • yêu cầu nhà phân phối và người dùng cuối bên ngoài đồng ý với các điều khoản bảo vệ nó ít nhất là nhiều như thỏa thuận này;

 • hiển thị thông báo bản quyền hợp lệ của bạn trên các chương trình của bạn; Và

 • bồi thường, bảo vệ và không làm tổn hại đến Microsoft khỏi bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm cả phí luật sư, liên quan đến việc phân phối hoặc sử dụng các chương trình của bạn.

Iii. Hạn chế Phân phối. Bạn không thể

 • thay đổi bất kỳ thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc bằng sáng chế nào trong Bộ luật phân phối;

 • sử dụng nhãn hiệu của Microsoft trong tên chương trình của bạn hoặc theo cách gợi ý các chương trình của bạn đến từ hoặc được Microsoft ủng hộ;

 • phân phối Mã Phân phối, ngoài mã được liệt kê OTHER-DIST.TXT tệp, để chạy trên một nền tảng khác ngoài nền tảng Windows;

 • bao gồm Mã phân phối trong các chương trình độc hại, lừa đảo hoặc bất hợp pháp; Hoặc

 • sửa đổi hoặc phân phối mã nguồn của bất kỳ Mã phân phối nào để bất kỳ phần nào của nó trở nên tuân theo Giấy phép bị Loại trừ. Giấy phép bị Loại trừ là một giấy phép yêu cầu, như là một điều kiện sử dụng, sửa đổi hoặc phân phối, mà

 • mã này được tiết lộ hoặc phân phối dưới dạng mã nguồn; Hoặc

 • những người khác có quyền sửa đổi nó.

3. PHẠM VI GIẤY PHÉP. Phần mềm được cấp phép, chứ không được bán. Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để dùng phần mềm này. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi pháp luật trao cho bạn nhiều quyền hơn bất chấp giới hạn này, còn không thì bạn chỉ được dùng phần mềm này theo như những điều khoản đã cho phép trong thỏa thuận này. Để làm được như thế, bạn phải tuân theo mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm chỉ cho phép bạn dùng theo những cách nhất định. Bạn không thể

 • lách bất kỳ giới hạn về kỹ thuật nào trong phần mềm này;

 • thiết kế ngược, biên dịch ngược hoặc phân tách phần mềm này, trừ khi và chỉ ở mức độ pháp luật hiện hành cho phép rõ, bất chấp hạn chế này;

 • tạo thêm các bản sao của phần mềm hơn số lượng đã nêu trong thỏa thuận này hoặc được luật pháp cho phép, bất chấp hạn chế này,

 • phát hành phần mềm cho người khác để sao chép;

 • thuê, cho thuê hoặc cho mượn phần mềm;

 • chuyển phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc

 • sử dụng phần mềm cho các dịch vụ lưu trữ phần mềm thương mại.

4. BẢN SAO LƯU. Bạn có thể tạo một bản sao lưu cho phần mềm. Bạn chỉ được dùng bản sao lưu này để cài đặt lại phần mềm.

5. TÀI LIỆU. Bất kỳ người nào có quyền truy nhập hợp lệ vào máy tính hay mạng nội bộ của bạn đều có thể sao chép và sử dụng tài liệu cho mục đích nội bộ, tham khảo.

6. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Phần mềm này tuân theo luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật cũng như các quy định trong nước và quốc tế về xuất khẩu vốn áp dụng cho phần mềm này. Những điều luật này bao gồm giới hạn về điểm đến, người dùng cuối và việc dùng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.microsoft.com/exporting.

7. DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Do phần mềm này là “như hiện trạng,” có thể chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nó.

8. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và các điều khoản bổ sung, cập nhật, dịch vụ trên Internet và dịch vụ hỗ trợ mà bạn sử dụng, là toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ.

9. LUẬT HIỆN HÀNH.

a. Hoa Kỳ. Nếu bạn đã mua phần mềm tại Hoa Kỳ, luật pháp tiểu bang Washington điều chỉnh việc diễn giải thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm phần mềm, bất chấp những xung đột về nguyên tắc pháp luật. Luật của bang nơi bạn sống sẽ điều chỉnh tất cả các khiếu kiện khác bao gồm các khiếu kiện theo luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, luật chống cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm dân sự.

b. Bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn mua phần mềm này tại bất cứ quốc gia nào khác thì sẽ áp dụng luật pháp của quốc gia đó.

10. HIỆU LỰC PHÁP LÝ. Thỏa thuận này mô tả quyền hợp pháp nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật pháp tại quốc gia nơi bạn sống. Bạn cũng có thể có quyền liên quan đến bên mà bạn đã mua phần mềm. Thỏa thuận này không làm thay đổi quyền của bạn theo pháp luật của quốc gia nơi bạn sống nếu như luật pháp của quốc gia đó không cho phép làm như vậy.

11. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH. PHẦN MỀM ĐƯỢC CẤP PHÉP “NHƯ HIỆN TẠI”. BẠN PHẢI CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH, ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC BẢO ĐẢM PHÁP ĐỊNH THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN MÀ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, MICROSOFT LOẠI TRỪ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH ĐƯỢC NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. ĐỐI VỚI AUSTRALIA – BẠN CÓ BẢO HÀNH THEO QUY ĐỊNH THEO LUẬT NGƯỜI TIÊU DÙNG ÚC VÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG SỐ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐÓ.

12. HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, THIỆT HẠI. BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP BỒI THƯỜNG CHO NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA LÀ 5,00 ĐÔ LA MỸ. BẠN KHÔNG THỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN. Giới hạn này áp dụng cho

 • bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên các trang Web Internet của bên thứ ba hoặc các chương trình của bên thứ ba; Và

 • các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện bảo hành, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc những sai lầm cá nhân khác trong phạm vi các điều luật áp dụng cho phép.

Nó cũng áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc đáng ra phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại. Những hạn chế hoặc ngoại lệ nói trên có thể không áp dụng với bạn bởi vì quốc gia nơi bạn cư trú không cho phép loại trừ hoặc hạn chế các tổn thất ngẫu nhiên hoặc tổn thất mang tính hậu quả hoặc các tổn thất khác.