Video cu nh3 h2o

Phản ứng Cu(NO3)2 + NH3 + H2O hay Cu(NO3)2 ra Cu(OH)2 hoặc NH3 ra Cu(OH)2 hoặc NH3 ra NH4NO3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Cu(NO3)2 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Cu(NO3)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Tạo kết tủa màu xanh sau đó kết tủa tan.

Bạn có biết

– Dung dịch amoniac có khả năng làm kết tủa nhiều hidroxit kim loại khi tác dụng với dung dịch muối của chúng.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Cu(NO3)2. Hiện tượng quan sát được là

A. Dung dịch màu xanh trở thành không màu

B. Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan ra

C. Đầu tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó không tan

D. Đầu tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó kết tủa tan ra.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Vì cho NH3 vào dung dịch Cu(NO3)2 tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh, NH3 dư nên Cu(OH)2 + NH3 tạo phức.

Ví dụ 2: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch chứa các muối Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3, Ni(NO3)2, AgNO3 thu được kết tủa. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khôi lượng không đổi thu được hỗn hợp các oxit là

A. Ag2O, Fe2O3, Al2O3

B. Fe2O3, Al2O3

C. Ag, NiO, Fe2O3, Al2O3

D. Ag, Fe2O3

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Khi cho NH3 vào các dung dịch muối đó thì tạo các kết tủa lần lượt là Zn(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Ni(OH)2, AgOH.

NH3 dư tạo phức được với Zn(OH)2, Ni(OH)2 và AgOH nên còn lại kết tủa là Fe(OH)2 và Al(OH)3. Nung trong không khí thì được 2 chất rắn là Fe2O3 và Al2O3.

Ví dụ 3: Cho từ từ 100 ml dung dịch NH3 1M vào 300 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,96g B. 3,92g

C. 2,94g D. 0,98g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

2NH3 + Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 + NH4NO3

0,06…….0,03……………0,03

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

0,01……….0,04

⇒ m ↓ = 0,02. 98 = 1,96g

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • Phản ứng nhiệt phân: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2
 • Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3
 • Cu(NO3)2 + KOH → Cu(OH)2 + KNO3
 • Cu(NO3)2 + H2O → Cu + 2HNO3 + 1/2 O2 ↑
 • Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2
 • 3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3
 • Cu(NO3)2 + Mg → Cu + Mg(NO3)2
 • Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2
 • Cu(NO3)2 + H2S → CuS + HNO3
 • Cu(NO3)2 + Na2S → CuS + 2NaNO3
 • Cu(NO3)2 + K2S → CuS + 2KNO3

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3