Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO + NaCl + H2O | Cu ra CuCl2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO + NaCl + H2O | Cu ra CuCl2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O

Bạn đang xem: Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO + NaCl + H2O | Cu ra CuCl2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Cu tan dần trong dung dịch và có khí không màu hóa nâu trong không khí thoát ra.

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hoá học

– Là kim loại kém hoạt động, có tính khử yếu.

Tác dụng với phi kim:

– Cu phản ứng với oxi khi đun nóng tạo CuO bảo vệ nên Cu không bị oxi hoá tiếp tục.

– Khi tiếp tục đun nóng tới (800-1000oC)

– Tác dụng với Cl2, Br2, S…

Tác dụng với axit:

– Cu không tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.

– Khi có mặt oxi, Cu tác dụng với dung dịch HCl, nơi tiếp xúc giữa dung dịch axit với không khí.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

– Với HNO3, H2SO4 đặc :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với dung dịch muối:

– Khử được ion kim loại đứng sau nó trong dung dịch muối.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho mảnh Cu vào dung dịch NaNO3 môi trường axit HCl.

6. Bạn có biết

– Đồng tác dụng được với các muối nitrat trong môi trường axit.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau:

Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO + NaCl + H2O

Hệ số cân bằng của các chất ở phản ứng trên lần lượt là:

A. 3,4,2,3,3,2,4

B. 2,6,2,6,4,2,4

C. 3,4,2,3,4,2,4

D. 3,8,2,3,2,2,4.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Cu → Cu2+ + 2e………x3

N+5 + 3e → N+2……x2

Cân bằng Pt: 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O

Ví dụ 2: Trong phản ứng 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O. NaNO3 đóng vai trò

A. chất oxi hóa

B. chất khử

C. môi trường

D. vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa

Đáp án C

Ví dụ 3: Cho các dung dịch sau: HCl, HCl + NaNO3, Fe(NO3)3, NaNO3. Số dung dịch không thể hòa tan được bột Cu là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Cu không tác dụng với HCl và không tác dụng với NaNO3.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Đồng (Cu) và hợp chất:

3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O

3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O

2Cu + H2O + O2 + CO2 → CuCO3.Cu(OH)2

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO + NaCl + H2O | Cu ra CuCl2 . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập