đạo hàm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các đạo hàm cấp cao của một hàm f đi theo nhiều nhà Guise mô khác nhau.

The higher derivatives of a function f go under many different notational guises.

QED

Tại điểm giới hạn này, đạo hàm bằng không, dẫn đến những nhiễu loạn lớn.

At the critical point, this derivative is zero, leading to large fluctuations.

WikiMatrix

Hiển thị đạo hàm bậc một

Show first derivative

KDE40. 1

Hiển thị đạo hàm bậc & một

Show & #st derivative

KDE40. 1

Đó là Where đạo hàm ́s.

That’s where the derivative is.

QED

Một cách khác là đặt sao cho đạo hàm của logarit cơ số a là 1/x.

The other way is to set the derivative of the base a logarithm to 1/x and solve for a.

WikiMatrix

Đạo hàm của một là gì?

What’s the derivative of one?

QED

Biểu thức phía bên trái là một đạo hàm hữu hình (Material derivative).

The expression on the left side is a material derivative.

WikiMatrix

Nếu chúng ta áp dụng đạo hàm vào X^2

If I apply the derivative operator to X^2

QED

Trong đạo hàm hàm số hợp

In the chain rule

QED

Vì vậy, đó là chỉ đạo hàm của bên ngoài, e với 3 x trừ.

So that’s just the derivative of the outside, e to the minus 3x.

QED

là 2X, còn đạo hàm của pi hay một hằng số

The derivative of X^2 is 2X, the derivative with respect to X of pi of a constant is just 0.

QED

Trong trường hợp này f có các đạo hàm riêng ∂f/∂xj đối với mỗi biến xj.

In this case f has a partial derivative ∂f/∂xj with respect to each variable xj.

WikiMatrix

Trước hết chúng ta sẽ định nghĩa đạo hàm dx dt là gi?

What’s dx dt ?

QED

Một vài khái niệm đạo hàm có thể được định nghĩa trên một không gian Banach.

Several concepts of a derivative may be defined on a Banach space.

WikiMatrix

Chúng ta sẽ giả định rằng bạn đã nhìn thấy một định nghĩa của đạo hàm.

We’re going to assume that you’ve seen a definition of a derivative.

QED

Hiển thị đạo hàm bậc & hai

Show & #nd derivative

KDE40. 1

Càng nhiều đạo hàm có tốt, xác định càng chính xác f ( x ).

The more derivatives you have at a, the better an approximation you have at x.

QED

Cộng với một phần bốn giai thừa nhân đạo hàm của x ^ 4,, và tương tự.

Plus one ove r four factorial times the derivative of x^4, 4, on and on down the

QED

Đạo hàm của sin x theo x chúng ta đã biết nhiều lần, là cos x.

The derivative of sine of x with respect to x, we’ve seen multiple times, is cosine of x.

QED

Và nó gọi là lấy đạo hàm của hàm số hợp.

And it’s called the chain rule .

QED

Chúng ta đều biết những gì sẽ xảy ra khi bạn lấy đạo hàm một đa thức.

We all know what happens when you differentiate a polynomial .

QED

Vậy f'( a ) = mấy? với định nghĩa của đạo hàm?

So f prime of a is equal to what, by the definition of derivatives?

QED

Đạo hàm của x đối với t là gì?

And what’s the derivative of x with respect to t?

QED