Video đáp án đề minh họa hóa 2019

HOTTTT Chỉ 200k mua Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa 2023 theo ma trận đề minh họa mới nhất. Dự kiến số lượng đề từ 30 – 40 đề (tặng kèm bộ đề ôn thi Hóa THPT Quốc gia theo ma trận đề minh họa năm 2022):

Xem thử

– Chỉ 100k mua trọn bộ Đề thi THPT Quốc gia Hóa năm 2023 bản word có lời giải chi tiết:

Xem thử

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học

Đáp án:

41 – B42 – A43 – C44 – B45 – A46 – A 47 – B48 – B49 – A50 – D51 – D52 – C 53 – B54 – C55 – A56 – A57 – A58 – C 59 – B60 – A61 – D62 – C63 – B64 – D 65 – C66 – A67 – B68 – B69 – C70 – C 71 – C72 – A73 – D74 – D75 – A76 – B 77 – D78 – C79 – D80 – B

Hướng dẫn giải chi tiết:

Câu 41:

Chọn B.

Hg là kim loại duy nhất có trạng thái lỏng ở điều kiện thường

Câu 42:

Chọn A.

Các kim loại kiềm thuộc nhóm IA, đứng đầu mỗi chu kì: Li, Na, K, Rb, Cs

Câu 43:

Chọn C.

Than hoạt tính có khả năng hấp thụ các khí độc

Câu 44:

Chọn B.

Công thức của etyl proionat là: C2H5COOC2H5

Câu 45:

Chọn A.

Kết tủa màu đỏ nâu là Fe(OH)3

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3

Câu 46:

Chọn A.

Các peptit không bền dễ bị thủy phân trong môi trường axit

Câu 47:

Chọn B.

Al không tan được trong dung dịch BaCl2.

Các chất có phản ứng:

A. Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

C. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

D. 2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Câu 48:

Chọn B.

– CrO3 là oxit axit.

– Fe2O3 và FeO là các oxit bazo

– Cr2O3 là oxit lưỡng tính.

Câu 49:

Chọn A.

PE được trùng hợp từ CH2 = CH2

nCH2 = CH2 → (-CH2 – CH2-)n

Câu 50:

Chọn D.

Phản ứng nhiệt nhôm được dùng để điều chế các kim loại trung bình và yếu (đứng sau Al trong dãy điện hóa)

Fe đứng sau Al nên có thế điều chế bằng phương pháp này.

Ví dụ: Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Câu 51:

Chọn D.

Gucozo là monosaccarit

Saccarozo là đisaccarit

Xenlulozo và tinh bột là polisaccarit

Câu 52:

Chọn C.

Công thức của canxi cacbonat là: CaCO3

Câu 53:

Chọn B.

nCuSO4 = 0,1. 1 = 0,1 mol

⇒ Fe dư, CuSO4 hết

(Có thể suy luận luôn: Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại đó là Cu và có Fe dư)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Theo pt: nFe pư = nCu = nCuSO4 = 0,1 mol

mhh KL = mCu + mFe dư = 0,1. 64 + ( 6 – 56.0,1) = 6,8g

Câu 54:

Chọn C.

nAlCl3 = 0,2. 1 = 0,2 mol

PTHH:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

nOH- max = 4.nAlCl3 – nAl(OH)3 = 4.0,2 – 0,05 = 0,75 mol

Câu 55:

Chọn A.

Có 3 chất phản ứng với HCl là: metylamin, alanin, natri axetat

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

CH3CH(NH2)COOH + HCl → CH3CH(NH3Cl)COOH

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Câu 56:

Chọn A.

(C6H10O5)n + nH2O → 2nC2H5OH + 2nCO2

nGlucozo = ½ . nCO2 = ½ . 0,2 = 0,1 mol

H = 50%

Câu 57:

Chọn A.

CTTQ amin no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+3N

namin = 2.nN2 = 2. 0,05 = 0,1 mol

nC = nCO2 = 0,2 mol

⇒ số nguyên tử C là: n = 0,2 : 0,1 = 2

⇒ CT: C2H7N

Câu 58:

Chọn C.

Đó là bộ dụng cụ chiết dùng để tách 2 chất lỏng không tan vào nhau.

Câu 59:

Chọn B.

H+ + OH- → H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng: Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

Câu 60:

Chọn A.

(C6H10O5)n + H2O → nC6H12O6 (glucozo) (X)

C6H12O6 (glucozo) + H2 → C6H14O6 (sobitol) (Y)

Câu 61:

Chọn D.

Các thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là: (a)

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Các thí nghiệm còn lại xảy ra ăn mòn điện hóa do tạo thành cặp điện cực và được tiếp xúc với chất điện li

Câu 62:

Chọn C.

Có 4 CT thỏa mãn:

HCOOCH=CHCH3 + H2O → HCOOH + CH3CH2CHO

HCOOCH2CH=CH2 + H2O → HCOOH + CH2 = CHCH2OH

HCOOC(CH3)=CH2 + H2O → HCOOH + CH3-CO-CH3

CH3COOCH=CH2 + H2O → CH3COOH + CH3CHO.

Câu 63:

Chọn B.

Các chất tan trong dung dịch NaOH là: CrO3 và Cr(OH)3

CrO3 + 2NaOH → Na2CrO4 + H2O

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

Câu 64:

Chọn D.

Các polime tổng hợp là: poli(vinyl clorua), policaproamit, polistriren, nilon-6,6

Còn lại:

– Tinh bột là polime thiên nhiên

– Xenlulozo triaxetat là polime bán tổng hợp (nhân tạo)

Câu 65:

Chọn C.

– dd X gồm: nKHCO3 = nNa2CO3 = 0,2 mol

– dd Y gồm: nH2SO4 = nHCl = 0,1 mol ⇒ Tổng nH+ =0,1 .2 + 0,1 = 0,3 mol

– Nhỏ từ từ Y vào X ta được thứ tự phản ứng như sau:

Khi đó phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn, phản ứng (2) chỉ phản ứng 1 phần.

⇒ nH+ = nCO32- + nCO2

⇒ nCO2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol ⇒ VCO2 = 0,1 .22,4 = 2,24 l

– dd E gồm: ion HCO3- và SO42- có phản ứng tạo kết tủa với Ba(OH)2

BT nguyên tố C: nBaCO3 = nHCO3-còn lại = nKHCO3 + nNa2CO3 – nCO2 = 0,3 mol

BT nguyên tố S: nBaSO4 = nH2SO4 = 0,1 mol

⇒ mtủa = 0,3 .197 + 0,1 .233 = 82,4 g

Câu 66:

Chọn A.

BT nguyên tố O : 6.nX + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

BTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O ⇒ mX = 3,38.44 + 3,14.18 – 4,77.32 = 52,6 mol

⇒ k = 5 ⇒ X cộng được 2H2

Khi mX = 78,9

X + 2H2 → Y

nY = nX = 0,09 mol

nH2 = 0,09.2 = 0,18 mol

⇒mY = mX + mH2 = 78,9 + 0,18.2 = 79,26

Y + 3KOH → Muối + C3H5(OH)3

nKOH = 3.nY = 0,27 mol

nC3H5(OH)3 = nY = 0,09 mol

BTKL ⇒ mmuối = 79,26 + 0,27.56 – 0,09.92 = 86,1 g

Câu 67:

Chọn B.

Phát biểu sai là B

Y + Cu(OH)2 cho dd xanh lam ⇒ Y là ancol 2 chức có nhóm OH kề nhau.

⇒ Z, T là các muối đơn chức

Z + NaOH/ Ca → CH4 nên Z là CH3COONa

X là CH3COO-CH2CH(CH3)-OOC-H hoặc HCOO-CH2CH(CH3)-OOC-CH3

Y là CH2OH-CH(CH3)OH

T là HCOONa

⇒ B sai: Y mạch thẳng

Câu 68:

Chọn B.

Các phản ứng sinh ra khí là: a, b, d, e, g

(d) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

(e) 9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

(g) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Phản ứng (c) không sinh ra khí:

CO2 + Ca(OH)2dư → CaCO3 + H2O

Câu 69:

Chọn C.

(a) đúng: CO2 + 2NaAlO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓trắng

(b) đúng: Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → K2SO4 + BaSO4↓ + 2H2O + 2CO2↑

(c) đúng: dd Na2CO3 làm mềm nước cứng toàn phần do:

(d) đúng: Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương.

(e) đúng: Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ và bền

Câu 70:

Chọn C.

CT chung: CnH2n+2-2k

nCO2 = nBr2 = 0,12 mol ⇒ Số C = số liên kết π (hay n = k )

⇒ CT: CnH2n+2-2n ⇒ CnH2

Có 28 < M < 56 ⇒ 28 < 12n + 2 < 5 ⇒ 2,1 < n < 4,5 ⇒ n = 3 hoặc n = 4

+ n = 3 ⇒ CT C3H2 : loại vì không có CT cấu tạo thỏa mãn.

+ n = 4 ⇒ CT C4H2

nX = nCO2 : 4 = 0,12/4 = 0,03 mol

mX = 0,03 . 50 = 1,5 g

Câu 71:

Chọn C.

Đồ thị gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1)

nCO2 = nBaCO3

Và tại V = a + b lít: kết tủa đạt max

Giai đoạn 2: BaCO3 + H2O + CO2 → Ba(HCO3)2 (2)

Tại V = a + 3,36 lít⇒ kết tủa bị tan 1 phần còn 2m (g)

VCO2 (2) = a + 3,36 – (a + b) = 3,36 – b (lit)

nBaCO3 bị hòa tan ở (2) = nBaCO3 max – nBaCO3 còn lại = 4m -2m = 2m

Kết hợp (I), (II), (III) ⇒ b = 1,12 ; m = 9,85

Câu 72:

Chọn A.

Các câu đúng là: a, c, d, e, g

(b) sai vì: dầu nhớt bôi trơn có thành phần chính là các ankan.

Câu 73:

Chọn D.

Tại K có:

Tại A có: nCl2 = 0,5 a mol ; nO2 = b mol

Có khí NO thoát ra nên Y chứa H+ ⇒ Cl- bị điện phân hết.

BT e ta có: 0,2. 2 = 0,5.a.2 + 4b ⇒ a + 4b = 0,4 (1)

Mà: Y + Fe tạo ra hỗn hợp kim loại nên Y còn Cu2+ dư ; nCu2+ dư = 3a – 0,2 mol

nH+ = 4.nO2 = 4.b

⇒ 84 b -24 a = 4,8 (2)

Giải hệ (1) và (2) ⇒ a = b = 0,08

Câu 74:

Chọn D.

nCO2 = 0,6 mol; nH2O = 0,8 mol ; nNaOH = 0,47 mol

nQ = nH2O – nCO2 = 0,8 – 0,6 = 0,2 mol

⇒ Số nguyên tử C = 0,6/0,2 =3

⇒ Q gồm: C3H8O; C3H8O2; C3H8O3.

nO (Q) = nNaOH = 0,47 mol

mQ = mC + mH + mO = 0,6.12 + 0,8.2 + 0,47 .16 = 16,32 g

BT khối lượng: mRCOONa = 48,28 + 40.0,47 – 16,32 = 50,76g

MX < MY < MZ

⇒ X: C3H5COOC3H7

Y: (C3H5COO)2C3H6

Z: (C3H5COO)3C3H5

%H (Y) = 16/212= 7,5%

Câu 75:

Chọn A.

nH2 =0,015 mol

nHCl = 0,2 . 0,2 = 0,04 mol; nHNO3 = 0,2. 0,3 = 0,06 mol

Tổng nH+ = 0,04 + 0,06 = 0,1 mol

pH = 13 ⇒ [OH-] dư = 0,1 ⇒ nOH- dư = 0,1. 0,5 = 0,05 mol

⇒nOH- trong Y = nH+ + nOH-dư = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

Mặt khác: nOH- = 2.nH2 + 2.nO ⇒ nO = 0,15 – 2. 0,015 = 0,06 mol

⇒mX = 0,06 .16 .100/10 = 9,6 g

Câu 76:

Chọn B.

A đúng vì H2SO4 vừa là xúc tác vừa hút nước làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

B. sai vì thêm NaCl để nhận ra sản phẩm là este bị tách lớp

C đúng vì phản ứng 2 chiều nên vẫn còn chất tham gia (axit và ancol)

D. đúng vì este không thể tan trong dd NaCl bão hòa, nên chất lỏng tách thành 2 lớp.

Câu 77:

Chọn D.

Xét thí nghiệm có:

n1 < n2 ⇒ có 1 hidroxit đã tan trong NaOH dư ⇒ Loại A, C

Giả sử nX = nY = 1 mol

Xét đáp án B:

TN3: thu được 1 mol Ag (hay n3 = 1 mol); TN2: thu được 1mol Fe(OH)2 và 1 mol Al(OH)3 (hay n2 = 2 mol) ⇒ n3 < n2 ⇒ Loại B

Xét đáp án D:

TN1 thu được 1 mol Fe(OH)2 (hay n1 = 1mol)

TN2 thu được 1 mol Fe(OH)2 và 1 mol Al(OH)3 (hay n2 = 2 mol)

TN3 thu được 2 mol AgCl và 1 mol Ag ( hay n3 = 3 mol)

⇒Thỏa mãn n1 < n2 < n3 ⇒ Chọn D

Vậy X, Y là FeCl2, Al(NO3)3

Câu 78:

Chọn C.

nNaOH = 0,4 mol ⇒ nNa2CO3 = 1/2 . nNaOH = 0,2 mol

E gồm:

F gồm 2 muối có tỉ lệ 1:3 , nhh muối = nNaOH = 0,4 mol

⇒ giả sử: nR1COONa = 0,1 mol , nR2COONa = 0,3 mol

Đốt muối: Muối + O2 → CO2 + H2O + Na2CO3

BT nguyên tố O ⇒ 2.nCOO- + 2.nO2 = 2.nCO2 + 3.nNa2CO3 + nH2O

⇒ nH2O = 2. 0,4 + 2.0,45 – 2. 0,4 – 3. 0,2 = 0,3 mol

BTKL: mmuối + mO2 = mCO2 + mNa2CO3 + mH2O

⇒ mmuối = 0,4.44 + 0,2. 106 + 0,3 .18 – 0,45 .32 = 29,8g

mmuối = mR1COONa + mR2COONa = 0,1.(R1 + 67) + 0,3. (R2 + 67) = 29,8

⇒ R1 + 3.R2 = 30 ⇒ Chỉ có nghiệm R2 = 1 ; R1 = 27 thỏa mãn

BTKL: mE + mNaOH = mmuối + mglixerol + mH2O

⇒ mH2O = 23,06 + 0,4. 40 – 29,8 – 3,68= 5,58 g

⇒ nX = 0,24 mol và nY = 0,07 mol

⇒ nX + 2nZ = nR2COONa ⇒ T tạo nên tử 2X và 1Y

T là: (HCOO)2-C3H5-OOC-C2H3 : 0,03 mol

Câu 79:

Chọn D.

Z gồm nCO2 = 0,15 mol ; nCO = 0,15 mol

X gồm KL: m g và O: a mol

Y gồm KL: m g và O : (a – 0,15) mol

mX = m + 16a = 34,4 (1)

T gồm NO: 0,15 mol; nN2O : 0,05 mol

Đặt nNH4+ = b mol

⇒ nH+ = 0,15 .4 + 0,05 .10 + 10b + 2.(a – 0,15) (2)

mmuối = m + 62.[0,15 .3 + 0,05 . 8 + 8b + 2(a – 0,15)] + 80b = 117,46 (3)

Từ (1), (2), (3) ⇒ a = 0,4 mol, b = 0,01 mol; m = 28g

Câu 80:

Chọn B.

Sau phản ứng thu được 2 amin đồng đẳng kể tiếp nên Y chỉ có thể là:

CH3NH3-OOC-COO-NH3C2H5 : 0,15 mol

Các muối cùng số C nên X là: CH3COOH3N-CH2-COOCH3 : 0,1 mol

⇒ Các muối: (COOK)2 : 0,15 mol

CH3COOK : 0,1 mol

H2NCH2COOK : 0,1 mol

Muối có phân tử khối lớn nhất là: (COOK)2

Xem thử

Xem thêm đề thi minh họa năm 2019 các môn học có đáp án hay khác:

 • Đề minh họa 2019 môn Ngữ văn có đáp án
 • Đề minh họa 2019 môn Tiếng Anh có đáp án
 • Đề minh họa 2019 môn Sinh học có đáp án
 • Đề minh họa 2019 môn Lịch sử có đáp án
 • Đề minh họa 2019 môn Địa lí có đáp án

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3