Đáp án chính thức từ Bộ 24 mã đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 (Chính thức từ bộ)

Video đáp án đề tiếng anh thpt quốc gia 2018

Chiều nay (26/06), thí sinh sẽ tiến hành thi môn Ngoại ngữ – một trong ba môn bắt buộc để xét tốt nghiệp THPT. Đề thi THPT Quốc gia năm 2018 gồm 50 câu được làm với thời gian 60 phút. Bộ đề thi gồm 24 mã đề với chi tiếp đáp án ở bên dưới.

Xem thêm:

> Lịch thi THPT Quốc gia 2018

> Tổng hợp đề thi THPT Quốc gia 2018

> Gợi ý đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018

Đáp án 24 mã đề thi môn Ngoại ngữ THPT Quốc gia năm 2018:

Mã đề 401 Mã đề 402 Mã đề 403 Mã đề 404 Mã đề 405 Mã đề 406 Mã đề 407 Mã đề 408 Mã đề 409 Mã đề 410 Mã đề 411 Mã đề 412 Mã đề 413 Mã đề 414 Mã đề 415 Mã đề 416 Mã đề 417 Mã đề 418 Mã đề 419 Mã đề 420 Mã đề 421 Mã đề 422 Mã đề 423 Mã đề 424

Mã Đề̀: 401

1. D 2. B 3. D 4. B 5. B 6. C 7. C 8. A 9. C 10. C 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B 17. B 18. D 19. B 20. C 21. A 22. B 23. B 24. A 25. A 26. B 27. A 28. D 29. C 30. C 31. C 32. B 33. C 34. A 35. A 36. C 37. A 38. A 39. A 40. D 41. C 42. C 43. C 44. A 45. A 46. B 47. A 48. B 49. B 50. B

MÃ ĐỀ: 402

1. B 2. B 3. A 4. C 5. A 6. C 7. B 8. D 9. C 10. A 11. C 12. B 13. D 14. C 15. A 16. B 17. D 18. C 19. D 20. D 21. D 22. B 23. B 24. A 25. B 26. D 27. D 28. A 29. B 30. D 31. C 32. B 33. A 34. B 35. B 36. D 37. A 38. C 39. C 40. A 41. D 42. D 43. C 44. D 45. C 46. D 47. C 48. B 49. A

50. B

MÃ ĐỀ: 403

Câu 1 – B

Câu 11 – B

Câu 21 – A

Câu 31 – B

Câu 41 – A

Câu 2 – A

Câu 12 – B

Câu 22 – C

Câu 32 – A

Câu 42 – A

Câu 3 – C

Câu 13 – D

Câu 23 – B

Câu 33 – D

Câu 43 – B

Câu 4 – A

Câu 14 – C

Câu 24 – D

Câu 34 – A

Câu 44 – B

Câu 5 – D

Câu 15 – A

Câu 25 – B

Câu 35 – B

Câu 45 – B

Câu 6 – B

Câu 16 – B

Câu 26 – A

Câu 36 – A

Câu 46 – C

Câu 7 – D

Câu 17 – B

Câu 27 – A

Câu 37 – A

Câu 47 – C

Câu 8 – A

Câu 18 – C

Câu 28 – D

Câu 38 – C

Câu 48 – C

Câu 9 – B

Câu 19 – B

Câu 29 – B

Câu 39 – C

Câu 49 – B

Câu 10 – C

Câu 20 – A

Câu 30 – A

Câu 40 – B

Câu 50 – B

MÃ ĐỀ: 404

1. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. D 7. C 8. D 9. A 10. B 11. B 12. D 13. D 14. C 15. B 16.A 17. D 18. D 19. B 20. D 21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. D 28. D 29. B 30. A 31. B 32. A 33. D 34. A 35. B 36. A 37. A 38. C 39. C 40. B 41. A 42. A 43. B 44. B 45. B 46. C 47. C 48. C 49. B 50. B

MÃ ĐỀ: 405

1.B 2.C 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.D 9.A 10.A 11.B 12.C 13.D 14.D 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C 21.D 22.A 23.B 24.C 25.C 26. D 27. B 28.B 29.B 30.D 31.A 32.D 33.A 34.C 35.A 36.B 37.B 38.A 39.D 40.C 41.C 42.D 43.A 44.A 45.A 46.D 47.C 48.D 49.C 50.C

MÃ ĐỀ: 406

1.B 2.D 3.D 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.C 12.D 13.D 14.C 15.C 16.D 17.C 18.A 19.A 20.A 21.B 22.B 23.B 24.B 25.B 26.A 27.B 28.B 29.B 30.D 31.C 32.A 33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.A 39.A 40.D 41.D 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.A 49.C 50.C

MÃ ĐỀ: 407

1.C 2.D 3.C 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.D 10.A 11.B 12.C 13.D 14.B 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B 21.A 22.A 23.C 24.C 25.A 26.B 27.A 28.C 29.B 30.D 31.B 32.A 33.B 34.B 35.D 36.C 37.C 38.C 39.D 40.C 41. c 42.D 43. D 44.D 45.B 46. A 47.A 48.D 49.D 50. C

MÃ ĐỀ: 408

1.A 2.B 3.A 4.C 5.C 6.D 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.D 13.D 14.A 15.B 16.B 17.A 18.D 19.C 20.A 21.C 22.C 23.C 24.B 25.A 26.C 27.D 28.A 29.B 30.B 31.D 32.D 33.C 34.B 35.B 36.A 37.A 38.C 39.D 40.A 41.A 42.B 43.C 44.D 45.C 46.B 47.B 48.D 49.B 50.B

MÃ ĐỀ: 409

1.B 2.A 3.A 4.A 5.C 6.C 7.D 8.B 9.C 10.B 11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.B 19.A 20.A 21.C 22.A 23.D 24.D 25.B 26.A 27.C 28.B 29.C 30.B 31.A 32.A 33.B 34.D 35.B 36.C 37.A 38.D 39.C 40.B 41.D 42.C 43. C 44. C 45. B 46.A 47.A 48.D 49.D 50.D

MÃ ĐỀ: 410

1.D 2.A 3.C 4.A 5.B 6.B 7.B 8.A 9.C 10.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 16.C 17.D 18.A 19.C 20.D 21.A 22.A 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.A 29.B 30.B 31.C 32.A 33.C 34.C 35. A 36. B 37.D 38.D 39.D 40. B 41.C 42.D 43.C 44. C 45.B 46.B 47.A 48.D 49.D 50.C

MÃ ĐỀ: 411

1.A 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.B 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.B 14.D 15.D 16.C 17.A 18.D 19.B 20.C 21.B 22.C 23.C 24.C 25.B 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B 31.A 32.D 33.A 34.C 35.A 36.C 37.B 38.C 39.B 40.C 41.B 42.D 43.A 44.D 45.A 46.A 47.A 48.B 49.D 50.D

MÃ ĐỀ: 412

1.A 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 10.C 11.A 12.B 13.D 14.A 15.D 16.D 17.A 18.B 19.A 20.A 21.A 22.B 23.D 24.B 25.B 26.A 27.B 28.D 29.A 30.B 31.A 32.D 33.D 34.A 35.B 36.D 37.B 38.B 39.D 40.B 41.D 42.A 43.B 44.D 45.D 46.B 47.D 48.A 49.D 50.D

MÃ ĐỀ: 413

1.B 2.C 3.C 4.C 5.A 6.D 7.A 8.D 9.C 10.C 11.C 12.D 13.D 14.B 15.B 16. C 17.C 18.D 19.D 20.D 21.C 22.C 23.D 24.B 25.B 26.D 27.B 28.D 29.D 30.B 31.D 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.B 39.D 40.B 41.D 42.B 43.B 44.B 45.C 46.C 47.C 48.A 49.A 50.A

MÃ ĐỀ: 414

1.C 2.B 3.B 4.B 5.C 6.A 7.A 8.B 9.C 10.C 11.C 12.A 13.A 14.D 15.A 16.A 17.D 18.A 19.C 20.A 21.D 22.A 23.B 24.C 25.D 26.C 27.D 28.C 29.A 30.D 31.A 32.C 33.A 34.D 35.D 36.D 37.C 38.D 39.D 40.C 41.D 42.C 43.D 44.D 45.D 46.A 47.B 48.C 49.C 50. C

MÃ ĐỀ: 415

1.D 2.A 3.C 4.C 5.C 6.B 7.C 8.A 9.B 10.A 11.C 12.B 13.D 14.C 15.C 16.D 17.B 18.C 19.D 20.B 21.B 22.D 23.D 24.C 25.B 26.C 27.C 28.D 29.C 30.D 31.D 32.B 33.D 34.B 35.D 36.D 37.D 38.B 39.B 40.C 41.D 42.B 43.A 44.B 45.A 46.D 47.B 48.C 49.B 50.B

MÃ ĐỀ: 416

1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.C 7.C 8.A 9.D 10.C 11.C 12.A 13.D 14.C 15.D 16.B 17.A 18.D 19.C 20.C 21.D 22.C 23.A 24.C 25.A 26.A 27.C 28.A 29.A 30.C 31.C 32.D 33.A 34.A 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.D 41.D 42.C 43.D 44.C 45.A 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D

MÃ ĐỀ: 417

1.D 2.B 3.D 4.D 5.B 6.B 7.B 8.D 9.B 10.C 11.C 12.A 13.A 14.A 15.B 16.A 17.D 18.B 19.C 20.A 21.B 22.D 23.B 24.D 25.B 26.C 27.A 28.A 29.C 30.B 31.C 32.C 33.D 34.C 35.C 36.C 37.A 38. D 39.D 40.C 41.C 42.C 43.B 44.A 45.A 46.D 47.C 48.D 49.D 50.D

MÃ ĐỀ: 418

1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D 9.C 10.A 11.B 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A 17.D 18.A 19.B 20.C 21.B 22.C 23.D 24.A 25.B 26.B 27.D 28.B 29.C 30.C 31.D 32.D 33.A 34.B 35.C 36.A 37.A 38. D 39.C 40.A 41.C 42.A 43.B 44.A 45.B 46.C 47.A 48.D 49.A 50.C

MÃ ĐỀ: 419

1.B 2.A 3.A 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.C 10.C 11.A 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A 17.B 18.B 19.A 20.A 21.D 22.B 23.C 24.B 25.D 26.A 27.B 28.B 29.A 30.C 31.D 32.B 33.D 34.B 35.D 36.C 37.C 38. C 39.D 40.D 41.C 42.C 43.C 44.D 45.A 46.A 47.A 48.C 49.C 50.D

MÃ ĐỀ: 420

1.C 2.D 3.A 4.A 5.B 6.B 7.C 8.C 9.A 10.A 11.B 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.C 21.C 22.D 23.A 24.C 25.C 26.D 27.A 28.A 29.A 30.C 31.D 32.C 33.C 34.A 35.D 36.A 37.D 38. D 39.A 40.A 41.C 42.D 43.C 44. C 45.D 46.D 47.D 48.B 49.A 50. D

MÃ ĐỀ: 421

1.A 2.A 3.A 4.C 5.C 6.C 7.D 8.A 9.A 10.B 11.C 12.A 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.C 19.B 20.C 21.D 22.A 23.D 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.B 30.D 31.B 32.C 33.D 34.D 35.C 36.D 37.C 38.B 39.B 40.D 41.B 42.B 43.D 44.B 45.B 46.D 47.B 48.A 49.A 50.A

MÃ ĐỀ: 422

1.D 2.C 3.B 4.D 5.B 6.D 7.C 8.B 9.B 10.D 11.B 12.C 13.C 14.C 15.A 16.D 17.B 18.D 19.B 20.B 21.C 22.A 23.A 24.C 25.C 26.A 27.A 28.C 29.C 30.A 31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.D 39.A 40.D 41.D 42.A 43.A 44.A 45.D 46.D 47.A 48.B 49.A 50.D

MÃ ĐỀ: 423

1.C 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.B 9.D 10.D 11.B 12.A 13.B 14.C 15.A 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A 21.A 22.A 23.B 24.B 25.D 26.B 27.D 28.C 29.C 30.C 31.A 32.C 33.C 34.A 35.A 36.D 37.A 38.D 39.D 40.D 41.C 42.C 43.C 44.D 45.D 46.A 47.B 48.A 49.C 50. C

MÃ ĐỀ: 424

1.A 2.A 3.C 4.A 5.D 6.A 7.C 8.B 9.B 10.C 11.B 12.B 13.D 14.C 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B 21.C 22.C 23.A 24.C 25.B 26.A 27.B 28.A 29.A 30.A 31.B 32.B 33.C 34.B 35.C 36.A 37.A 38.A 39.B 40.B 41.C 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49. B 50.A