Đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả mã đề

Đáp án đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các sĩ tử 2k3 đã được update ngay rồi đây. Hãy “check” ngay đáp án CÁC MÃ ĐỀ cùng Step Up nhé!

Mục lục

1. Lịch thi THPT môn Tiếng Anh 2021

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Ngoại ngữ/ môn Anh THPT QG năm học 2021 được dự kiến sẽ tổ chức vào chiều ngày 08/07/2021.

Bài thi Ngoại ngữ THPT QG 2021 kéo dài 60 phút. Thí sinh chính thức bắt đầu làm bài từ 14h30, kéo dài tới 15h30 cùng ngày.

2. Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả mã đề

Tìm ngay mã đề cùa bạn và check đáp án nhé! Các mã đề còn thiếu sẽ liên tục được cập nhật.

2.1 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 410

Sau đây là đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 của mã đề 410.

Đề bài

Đáp án mã đề 410

1. D 2.D 3.A 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A 9.A 10.C 11.D 12.D 13.C 14.A 15.D 16.D 17.B 18.A 19.B 20. B 21.C 22.B 23.C 24.B 25.B 26.C 27.D 28.B 29.A 30.A 31.A 32.C 33.D 34.C 35.C 36.D 37.C 38.D 39.B 40.A 41.C 42.A 43.C 44.A 45.B 46.C 47.B 48.B 49.D 50.A

2.2 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 409

Sau đây là đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 của mã đề 409.

Đáp án mã đề 409

1. D 2.D 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.A 10.C 11.C 12.C 13.D 14.A 15.A 16.D 17.B 18.B 19.A 20. A 21.D 22.D 23.A 24.A 25.B 26.A 27.D 28.D 29.D 30.B 31.D 32.B 33.B 34.A 35.D 36.D 37.B 38.B 39.B 40.A 41.B 42.B 43.A 44.A 45.B 46.A 47.D 48.C 49.A 50.A

2.3 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 407

Sau đây là đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 của mã đề 407

Đáp án mã đề 407

1. A 2.C 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C 11.B 12.C 13.C 14.B 15.A 16.C 17.B 18.B 19.C 20. D 21.B 22.A 23.A 24.B 25.D 26.A 27.B 28.B 29.B 30.D 31.D 32.B 33.B 34.D 35.C 36.D 37.A 38.A 39.D 40.A 41.B 42.D 43.A 44.D 45.C 46.D 47.A 48.A 49.C 50.C

2.4 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 412

Sau đây là đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 của mã đề 412.

Đáp án đề 412

1. D 2.A 3.B 4.B 5.C 6.A 7.B 8.B 9.A 10.D 11.C 12.C 13.C 14.A 15.D 16.D 17.D 18.C 19.B 20. C 21.D 22.B 23.A 24.A 25.C 26.D 27.B 28.A 29.C 30.A 31.B 32.D 33.D 34.A 35.A 36.B 37.D 38.B 39.D 40.B 41.B 42.C 43.C 44.B 45.C 46.A 47.C 48.A 49.A 50.D

2.5 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 422

Đáp án đề 422

1. D 2.D 3.A 4.B 5.A 6.A 7.B 8.C 9.B 10.D 11.C 12.D 13.B 14.C 15.D 16.C 17.D 18.A 19.A 20. D 21.A 22.A 23.D 24.C 25.B 26.A 27.A 28.D 29.C 30.D 31.B 32.D 33.A 34.A 35.C 36.B 37.B 38.C 39.A 40.C 41.B 42.B 43.B 44.C 45.A 46.C 47.B 48.A 49.C 50.C

2.6 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 411

Đáp án đề 411

1. B 2.A 3.D 4.D 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.D 11.C 12.A 13.C 14.D 15.C 16.B 17.C 18.C 19.D 20. C 21.C 22.C 23.B 24.D 25.B 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B 31.D 32.B 33.A 34.B 35.A 36.B 37.A 38.B 39.A 40.C 41.D 42.B 43.A 44.A 45.A 46.C 47.C 48.A 49.C 50.D

2.7 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 419

Đáp án đề 419

1. D 2.C 3.D 4.A 5.B 6.C 7.C 8.D 9.C 10.D 11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.A 18.B 19.D 20. C 21.B 22.C 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.C 29.A 30.C 31.D 32.A 33.A 34.B 35.B 36.B 37.A 38.A 39.B 40.A 41.A 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.A 48.C 49.C 50.B

2.8 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 420

Đáp án đề 420

1. A 2.C 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D 10.D 11.C 12.B 13.B 14.D 15.D 16.A 17.C 18.C 19.A 20. C 21.A 22.D 23.D 24.D 25.A 26.B 27.C 28.B 29.C 30.D 31.D 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.B 38.D 39.A 40.D 41.C 42.B 43.D 44.D 45.A 46.B 47.A 48.C 49.A 50.B

2.9 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 423

Đáp án đề 423

1. A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.D 8.A 9.B 10.B 11.A 12.B 13.A 14.C 15.B 16.D 17.D 18.C 19.B 20. D 21.B 22.D 23.A 24.D 25.C 26.C 27.D 28.C 29.A 30.C 31.C 32.A 33.B 34.A 35.A 36.A 37.A 38.D 39.D 40.B 41.A 42.D 43.D 44.B 45.C 46.B 47.C 48.A 49.D 50.C

2.10 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 424

Đáp án đề 424

1. D 2.A 3.B 4.D 5.B 6.A 7.C 8.B 9.D 10.B 11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.A 17.D 18.A 19.B 20. A 21.D 22.C 23.C 24.A 25.A 26.B 27.A 28.C 29.A 30.A 31.B 32.A 33.A 34.B 35.D 36.B 37.D 38.C 39.C 40.D 41.C 42.C 43.D 44.C 45.D 46.D 47.D 48.B 49.C 50.B

2.11 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 401

Đáp án đề 401

1. A 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B 11.B 12.A 13.A 14.C 15.D 16.C 17.B 18.D 19.B 20. C 21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.D 27.D 28.D 29.C 30.A 31.C 32.B 33.C 34.D 35.A 36.A 37.B 38.B 39.B 40.D 41.B 42.D 43.B 44.B 45.D 46.D 47.B 48.D 49.C 50.A

2.12 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 402

Đáp án đề 402

1. A 2.C 3.D 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.C 10.C 11.A 12.B 13.A 14.D 15.B 16.D 17.D 18.D 19.A 20. B 21.A 22.B 23.A 24.B 25.B 26.D 27.A 28.B 29.D 30.A 31.D 32.D 33.D 34.A 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.D 41.A 42.B 43.B 44.D 45.C 46.B 47.B 48.A 49.A 50.D

2.13 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 403

Đáp án đề 403

1. B 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.D 8.A 9.B 10.D 11.A 12.D 13.C 14.D 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20. D 21.A 22.A 23.A 24.B 25.C 26.B 27.A 28.D 29.A 30.B 31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D 41.C 42.D 43.C 44.B 45.B 46.D 47.A 48.C 49.D 50.D

2.14 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 404

Đáp án đề 404

1. D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.B 8.B 9.C 10.D 11.B 12.C 13.C 14.B 15.D 16.D 17.A 18.B 19.C 20. B 21.B 22.A 23.C 24.C 25.B 26.A 27.C 28.A 29.C 30.B 31.A 32.C 33.A 34.B 35.B 36.B 37.C 38.A 39.A 40.C 41.A 42.C 43.A 44.C 45.C 46.A 47.B 48.B 49.A 50.A

2.15 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 405

Đáp án đề 405

1. D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.B 7.C 8.D 9.B 10.C 11.D 12.C 13.A 14.D 15.C 16.A 17.C 18.D 19.B 20. B 21.D 22.D 23.C 24.A 25.C 26.C 27.C 28.A 29.B 30.B 31.D 32.A 33.C 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.B 40.B 41.A 42.B 43.A 44.A 45.B 46.D 47.B 48.A 49.A 50.D

2.16 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 406

Đáp án đề 406

1. A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.D 7.B 8.B 9.C 10.B 11.C 12.D 13.B 14.C 15.D 16.C 17.B 18.B 19.B 20. A 21.A 22.B 23.C 24.D 25.D 26.D 27.C 28.A 29.A 30.A 31.D 32.B 33.B 34.A 35.A 36.A 37.C 38.C 39.D 40.A 41.D 42.C 43.D 44.C 45.D 46.C 47.B 48.A 49.C 50.C

2.17 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 408

Đáp án đề 408

1. B 2.C 3.D 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.A 11.B 12.B 13.B 14.D 15.D 16.B 17.B 18.A 19.C 20. A 21.B 22.C 23.B 24.C 25.C 26.C 27.D 28.A 29.B 30.D 31.C 32.A 33.C 34.A 35.D 36.D 37.A 38.A 39.D 40.A 41.C 42.C 43.C 44.D 45.C 46.C 47.D 48.B 49.C 50.B

2.18 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 413

Đáp án đề 413

1. D 2.B 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B 8.D 9.D 10.B 11.B 12.A 13.B 14.D 15.D 16.A 17.D 18.C 19.A 20. A 21.C 22.D 23.D 24.A 25.D 26.A 27.A 28.C 29.C 30.C 31.D 32.C 33.D 34.C 35.C 36.C 37.A 38.C 39.C 40.A 41.A 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.D 48.C 49.A 50.C

2.19 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 414

Đáp án đề 414

1. B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.A 8.B 9.B 10.B 11.D 12.C 13.C 14.C 15.B 16.D 17.B 18.A 19.B 20. C 21.D 22.A 23.C 24.D 25.C 26.D 27.B 28.C 29.D 30.C 31.D 32.D 33.B 34.B 35.C 36.B 37.C 38.C 39.D 40.D 41.C 42.D 43.B 44.B 45.D 46.D 47.D 48.A 49.C 50.B

2.20 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 415

Đáp án đề 415

1. A 2.D 3.D 4.B 5.B 6.A 7.A 8.A 9.B 10.C 11.A 12.B 13.B 14.D 15.D 16.A 17.C 18.A 19.B 20. D 21.C 22.C 23.D 24.B 25.B 26.D 27.D 28.D 29.B 30.C 31.D 32.A 33.A 34.A 35.C 36.D 37.D 38.A 39.C 40.B 41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.C 47.D 48.A 49.C 50.D

2.21 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 416

Đáp án đề 416

1. D 2.B 3.D 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.C 11.C 12.C 13.B 14.A 15.D 16.C 17.A 18.C 19.A 20. B 21.D 22.D 23.B 24.D 25.C 26.C 27.B 28.B 29.B 30.D 31.D 32.D 33.C 34.C 35.B 36.B 37.B 38.C 39.C 40.B 41.D 42.D 43.B 44.D 45.B 46.C 47.B 48.D 49.C 50.C

2.22 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 417

Đáp án đề 417

1. C 2.C 3.C 4.B 5.B 6.C 7.B 8.A 9.C 10.D 11.A 12.C 13.D 14.A 15.A 16.C 17.C 18.B 19.D 20. D 21.D 22.A 23.B 24.C 25.C 26.D 27.A 28.D 29.D 30.C 31.D 32.D 33.A 34.A 35.D 36.D 37.A 38.D 39.A 40.D 41.A 42.C 43.A 44.C 45.C 46.A 47.C 48.D 49.A 50. C

2.23 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 418

Đáp án đề 418

1. B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A 11.D 12.B 13.A 14.B 15.B 16.B 17.D 18.B 19.D 20. C 21.A 22.B 23.C 24.C 25.D 26.C 27.A 28.D 29.A 30.C 31.C 32.D 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.D 41.A 42.A 43.D 44.C 45.A 46.A 47.A 48.B 49.B 50.C

2.24 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 421

Đáp án đề 421

1. D 2.C 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.C 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.B 15.A 16.B 17.C 18.B 19.B 20. B 21.A 22.A 23.B 24.B 25.A 26.C 27.B 28.A 29.A 30.D 31.C 32.C 33.A 34.A 35.A 36.B 37.B 38.A 39.C 40.C 41.C 42.A 43.C 44.A 45.B 46.B 47.A 48.C 49.A 50.B

Trên đây là đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 của các mã đề. Hy vọng các bạn đã hoàn thành tốt bài thi của mình nhé!

Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

Comments

comments