Bộ 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 & Học kì 2 năm 2023 chọn lọc, có đáp án được biên soạn bám sát các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 năm 2023 (có đáp án)

 • Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1 năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 Thông tư 22 (2 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo) có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

  Xem đề thi

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 iLearn Smart Start

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1 iLearn Smart Start

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 1 iLearn Smart Start

 • Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2 iLearn Smart Start

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 2 iLearn Smart Start

 • Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

Tham khảo thêm Bài tập, đề thi lớp 1 hay khác:

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (cả ba sách)
 • Bài tập Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập Tiếng Việt lớp 1 (hàng ngày)

 • Giáo án lớp 1 (các môn học)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 – Kết nối tri thức

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Complete these words

II. Read and tick

III. Tô màu theo gợi ý

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 – Cánh diều

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Look at the picture and write “Yes” or “No”

II. Write “b, c, d, e, k, r” to complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a y o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

III. Count and write

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Look at the picture and complete the word

II. Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

III. Look at the picture and match

Bài tập, Đề thi, Giáo án lớp 1

– Đề thi lớp 1:

 • Bộ đề thi Toán lớp 1 (cả ba sách)
 • Bộ đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo
 • Bộ đề thi Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 (cả ba sách)
 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo
 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 (cả ba sách)

– Bài tập lớp 1:

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập Tiếng Việt lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2
 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2

– Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Tiếng Việt lớp 1
 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1
 • Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1

Lưu trữ: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 sách cũ