Top 12 Đề thi Tin học lớp 11 Học kì 2 có đáp án, cực hay

Phần dưới là danh sách Top 12 Đề thi Tin học lớp 11 Học kì 2 có đáp án, cực hay gồm các bài kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học lớp 11.

Bộ Đề thi Tin học 11 Học kì 2

  • Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 2 có đáp án (4 đề)
  • Đề thi Tin học lớp 11 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)
  • Đề thi Tin học 11 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Biến Hoten lưu trữ giá trị hằng xâu ‘Nguyen Van Troi’ thì Hoten[7] cho ta kí tự là:

 A. ‘ ’

 B. ‘y’

 C. ‘e’

 D. ‘n’

Câu 2: Trong Pascal, cú pháp khai báo biến kiểu xâu là:

 A. Var < độ dài lớn nhất của xâu > = string [tên biến xâu] ;

 B. Var <tên biến xâu> = string [độ dài lớn nhất của xâu] ;

 C. Var <tên biến xâu> : string [độ dài lớn nhất của xâu] ;

 D. Var < độ dài lớn nhất của xâu > : string [tên biến xâu] ;

Câu 3: Cho đoạn chương trình sau:

write(‘abc’+‘123456’);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘123456abc’

 B. ‘abc123456’

 C. ‘123456’

 D. ‘abc’

Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

 A. Xâu A lớn hơn xâu B nếu kí tự dầu tiên khác nhau giữa chúng kể tử trái sang trong xâu A có mã ASCII lớn hơn

 B. Xâu A lớn hơn xâu B nếu độ dài xâu A lớn hơn độ dài xâu B

 C. Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ hơn B

 D. Hai xâu bằng nhau nếu chúng giống nhau hoàn toàn

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘123456789’;

delete (s, 1, 8);

write(s);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘6789’

 B. ‘789’

 C. ‘9’

 D. ‘’

Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘123’; s2 := ‘abcd’;

insert (s1, s2 ,3);

write(s2);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘ab123cd’

 B. ‘123abcd’

 C. ‘a123bcd’

 D. ‘abc123d’

Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘123456789’;

s2 := copy(s1, 3, 5);

write(s2);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘567’

 B. 567

 C. 34567

 D. ‘34567’

Câu 8: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘200 ki tu’;

write(length(s));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. 200

 B. 9

 C. ‘9’

 D. ‘200’

Câu 9: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘1010’; s2 := ‘1001010’;

write(pos(s1, s2));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. 0

 B. ‘0’

 C. 4

 D. ‘4’

Câu 10: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘Mua Thu’;

write(upcase(s[5]));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘M’

 B. ‘U’

 C. ‘A’

 D. ‘T’

Đáp án & Thang điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho xâu kí tự sau: s:= ‘Nguyen Trai’. Lệnh nào sau đây cho kết quả ‘Trai’

 A. copy(s, 4, 8);

 B. delete(s, 7, 1);

 C. Cả A, B đều đúng

 D. Cả A, B đều sai

Câu 2: Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

 A. 1

 B. 3

 C. 4

 D. 0

Câu 3: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘123’; s2 := ‘abc’;

insert(s1 , s2 , 1);

write(s1);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘a123bc’

 B. ‘1abc23’

 C. ‘123’

 D. ‘abc’

Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:

s := ’ABCDEF’;

delete(s, 3, 2);

insert(‘XYZ’, s, 3);

write(s);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘ABXYZEF’

 B. ‘ABEXYZF’

 C. ‘AXYZ’

 D. ‘AXYZBEF’

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

s:= ‘abcd’;

For i:= length(s) downto 1 do write(s[i]);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘abcd’

 B. ‘dcba’

 C. ‘abcde’

 D. ‘edcba’

Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘abcde’;

write(pos(‘aba’, s));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. 0

 B. ‘0’

 C. 3

 D. ‘3’

Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘Mua xuan’;

write(upcase(s[length(s)-3]));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘U’

 B. ‘A’

 C. ‘X’

 D. ‘N’

Câu 8: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘1234’; s2 := ‘abc’;

if length(s1) > length(s2) then writeln(s1) else writeln(s2);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘1234’

 B. ‘abc’

 C. ‘1234abc’

 D. ‘abc1234’

Câu 9: Trong PASCAL, cú pháp khai báo biến tệp văn bản là:

 A. Var <tên tệp> : Text;

 B. Var <tên tệp> : String;

 C. Var <tên biến tệp> : String;

 D. Var <tên biến tệp> : Text;

Câu 10: Câu lệnh Assign(<biến tệp> , <tên tệp) ; có ý nghĩa gì?

 A. Thủ tục gắn tên tệp cho tên biến tệp

 B. Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu

 C. Khai báo biến tệp

 D. Thủ tục đóng tệp

Câu 11: Câu lệnh để gắn tên tệp ‘bai1.txt’, cho biến tệp f là:

 A. assign( f, ‘bai1.txt’);

 B. assign(bai1.txt, f);

 C. assign( f, bai1.txt);

 D. assign(‘bai1.txt’, f);

Câu 12: Câu lệnh Rewrite(<biến tệp>) ; có ý nghĩa gì?

 A. Thủ tục gắn tên tệp cho tên biến tệp

 B. Khai báo biến tệp

 C. Thủ tục đóng tệp

 D. Thủ tục mở tên để ghi dữ liệu

Câu 13: Câu lệnh dùng để đọc dữ liệu từ tệp văn bản có dạng:

 A. Read(<tên tệp> , <danh sách kết biến>);

 B. Read(<biến tệp> , <danh sách kết biến>);

 C. Write(<tên tệp> , <danh sách kết biến>);

 D. Write(<biến tệp> , <danh sách kết biến>);

Câu 14: Nếu hàm eoln( ) cho giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí:

 A. Đầu dòng

 B. Đầu tệp

 C. Cuối dòng

 D. Cuối tệp

Câu 15: Câu lệnh dùng thủ tục để đóng tệp có dạng:

 A. Close(<biến tệp>);

 B. Close(<tên tệp>);

 C. Stop(<biến tệp>);

 D. Stop(<tên tệp>);

Câu 16: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác ghi dữ liệu vào tệp :

 A. Mở tệp => Gắn tên tệp => Ghi dữ liệu vào tệp => Đóng tệp

 B. Mở tệp => Ghi dữ liệu vào tệp => Gán tên tệp => Đóng tệp

 C. Gắn tên tệp => Mở tệp => Ghi dữ liệu vào tệp => Đóng tệp

 D. Gắn tên tệp => Ghi dữ liệu vào tệp => Mở tệp => Đóng tệp

Câu 17: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của việc sử dụng chương trình con:

 A. Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh nào đó

 B. Để chương trình gọn hơn

 C. Hỗ trợ việc viết chương trình có cấu trúc như cấu trúc lặp, rẽ nhánh

 D. Không có lợi ích

Câu 18: Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá:

 A. Program

 B. Procedure

 C. Var

 D. Function

Câu 19: Chương trình con gồm có: (chọn câu trả lời đúng nhất)

 A. Hằng và biến

 B. Hàm và thủ tục

 C. Hàm và hằng

 D. Thủ tục và biến

Câu 20: Khi viết một chương trình muốn trả về một giá trị ta nên dùng:

 A. Hàm

 B. Thủ tục

 C. Chương trình con

 D. Thủ tục hoặc hàm

Phần II. Tự luận

Bài 1 . (2 điểm) Viết các câu lệnh để đọc dữ liệu từ tệp “DL.TXT” 2 biến x1, x2 (sử dụng biến tệp f).

Bài 2. (3 điểm) Viết chương trình:

Nhập vào một xâu kí tự.

Đếm và in ra màn hình số kí tự là chữ cái (chữ thường) có trong xâu.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Phần II. Tự luận

Bài 1 .

Assign(f,’DL.TXT’);

Reset(f);

Read(f,x1,x2);

Close(f);

Bài 2.

Var a: string;

 i, Dem: integer;

Begin

 writeln(‘nhap xau:’);

 Readln(a);

 Dem:=0;

 For i:=1 to length(a) do

 If (‘a’<=a[i]) and (a[i]<=’z’)

  Dem:= Dem+1;

 Writeln(Dem);

 Readln

End.

Xem thêm các đề thi Tin học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

  • Top 16 Đề kiểm tra Tin học 11 Học kì 1 có đáp án, cực hay

Săn SALE shopee tháng 9:

  • Đồ dùng học tập giá rẻ
  • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3