Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đề thi và đáp án môn Toán

Mã đề thi 101

1.A 2.C 3.B 4.D 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C 11.A 12.A 13.C 14.A 15.C 16.B 17.C 18.A 19.B 20.A 21.B 22.D 23.B 24.A 25.B 26.C 27.B 28.B 29.B 30.A 31.C 32.D 33.B 34.B 35.A 36.C 37.A 38.A 39.A 40.B 41.D 42.D 43.B 44.D 45.C 46.D 47.C 48.D 49.D 50.A

Mã đề thi 102

1.C 2.D 3.D 4.D 5.A 6.A 7.C 8.C 9.C 10.A 11.B 12.D 13.A 14.B 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.C 21.D 22.D 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.D 29.B 30.B 31.A 32.C 33.C 34.B 35.B 36.C 37.B 38.B 39.B 40.A 41.B 42.B 43.A 44.C 45.A 46.A 47.A 48.B 49.B 50.C

Mã đề thi 103

1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.C 7.B 8.A 9.B 10.C 11.D 12.A 13.C 14.A 15.B 16.C 17.B 18.D 19.C 20.D 21.C 22.A 23.A 24.B 25.C 26.A 27.D 28.A 29.B 30.A 31.A 32.D 33.D 34.B 35.B 36.A 37.B 38.A 39.D 40.D 41.B 42.D 43.B 44.A 45.D 46.A 47.D 48.B 49.D 50.A

Mã đề thi 104

1.B 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B 11.C 12.C 13.B 14.C 15.C 16.C 17.A 18.B 19.A 20.D 21.D 22.B 23.A 24.A 25.C 26.A 27.D 28.B 29.A 30.D 31.A 32.D 33.B 34.A 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.D 41.A 42.B 43.D 44.B 45.D 46.B 47.B 48.B 49.A 50.D

Mã đề thi 105

1.A 2.B 3.B 4.D 5.D 6.B 7.D 8.C 9.C 10.B 11.C 12.B 13.A 14.C 15.B 16.C 17.B 18.B 19.A 20.D 21.A 22.D 23.A 24.A 25.D 26.D 27.C 28.B 29.D 30.B 31.D 32.C 33.C 34.B 35.A 36.A 37.C 38.C 39.D 40.B 41.D 42.C 43.A 44.C 45.C 46.B 47.C 48.A 49.A 50.D

Mã đề thi 106

1.C 2.B 3.D 4.D 5.C 6.A 7.B 8.B 9.C 10.C 11.D 12.B 13.D 14.D 15.A 16.C 17.C 18.C 19.A 20.C 21.B 22.B 23.C 24.B 25.D 26.D 27.B 28.A 29.A 30.C 31.C 32.B 33.D 34.D 35.C 36.B 37.A 38.A 39.A 40.B 41.A 42.B 43.B 44.D 45.B 46.A 47.B 48.A 49.A 50.D

Mã đề thi 107

1.A 2.C 3.C 4.A 5.D 6.B 7.C 8.D 9.C 10.C 11.D 12.D 13.B 14.B 15.D 16.B 17.C 18.B 19.C 20.A 21.C 22.D 23.C 24.A 25.D 26.B 27.D 28.A 29.B 30.C 31.C 32.D 33.C 34.C 35.D 36.D 37.D 38.A 39.A 40.B 41.C 42.B 43.A 44.A 45.B 46.C 47.D 48.A 49.A 50.B

Mã đề thi 108

1.C 2.C 3.B 4.C 5.D 6.A 7.A 8.B 9.C 10.C 11.D 12.A 13.B 14.A 15.B 16.D 17.D 18.D 19.B 20.A 21.B 22.B 23.A 24.D 25.A 26.B 27.A 28.A 29.B 30.A 31.A 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.A 38.D 39.B 40.D 41.C 42.B 43.D 44.A 45.D 46.B 47.A 48.D 49.B 50.D

Mã đề thi 109

1.A 2.A 3.D 4.A 5.A 6.C 7.B 8.C 9.B 10.B 11.B 12.C 13.B 14.A 15.B 16.A 17.B 18.A 19.B 20.B 21.B 22.C 23.C 24.D 25.C 26.C 27.D 28.A 29.B 30.A 31.A 32.D 33.C 34.D 35.A 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D 41.C 42.D 43.A 44.A 45.C 46.C 47.B 48.A 49.A 50.C

Mã đề thi 110

1.A 2.A 3.A 4.D 5.D 6.B 7.A 8.A 9.C 10.D 11.D 12.C 13.C 14.D 15.B 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A 21.B 22.B 23.A 24.B 25.B 26.A 27.B 28.C 29.D 30.C 31.B 32.D 33.A 34.D 35.C 36.D 37.C 38.A 39.C 40.A 41.D 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.C 48.D 49.C 50.A

Mã đề thi 111

1.A 2.B 3.C 4.C 5.D 6.D 7.C 8.C 9.D 10.D 11.D 12.B 13.B 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.C 20.D 21.C 22.B 23.A 24.C 25.D 26.A 27.B 28.C 29.B 30.D 31.A 32.C 33.B 34.D 35.D 36.D 37.B 38.D 39.C 40.B 41.D 42.C 43.B 44.B 45.C 46.B 47.D 48.B 49.C 50.C

Mã đề thi 112

1.C 2.C 3.B 4.D 5.A 6.D 7.C 8.A 9.B 10.B 11.D 12.C 13.A 14.D 15.B 16.B 17.C 18.A 19.C 20.C 21.D 22.B 23.C 24.D 25.B 26.D 27.D 28.A 29.D 30.A 31.C 32.D 33.A 34.C 35.D 36.B 37.A 38.B 39.D 40.B 41.C 42.C 43.C 44.A 45.A 46.B 47.C 48.D 49.B 50.A

Mã đề thi 113

1.D 2.B 3.B 4.A 5.B 6.C 7.D 8.D 9.B 10.A 11.A 12.B 13.C 14.D 15.A 16.D 17.C 18.A 19.B 20.B 21.A 22.B 23.C 24.A 25.A 26.B 27.C 28.C 29.C 30.A 31.A 32.C 33.C 34.A 35.C 36.C 37.C 38.B 39.B 40.B 41.A 42.C 43.A 44.C 45.C 46.B 47.C 48.B 49.A 50.B

Mã đề thi 114

1.B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.C 7.B 8.D 9.B 10.B 11.C 12.D 13.B 14.A 15.D 16.D 17.C 18.B 19.D 20.C 21.A 22.A 23.D 24.A 25.A 26.B 27.D 28.B 29.B 30.A 31.D 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.A 38.D 39.D 40.A 41.A 42.A 43.B 44.A 45.B 46.B 47.D 48.B 49.B 50.A

Mã đề thi 115

1.A 2.C 3.A 4.D 5.D 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B 11.A 12.A 13.D 14.C 15.B 16.C 17.A 18.A 19.A 20.B 21.B 22.B 23.C 24.B 25.A 26.A 27.B 28.B 29.A 30.C 31.C 32.B 33.C 34.C 35.B 36.B 37.A 38.C 39.A 40.B 41.B 42.C 43.C 44.A 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề thi 116

1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.C 7.A 8.A 9.C 10.D 11.B 12.B 13.A 14.B 15.B 16.D 17.C 18.C 19.A 20.C 21.D 22.D 23.C 24.C 25.C 26.D 27.C 28.D 29.A 30.C 31.C 32.C 33.A 34.A 35.A 36.C 37.D 38.C 39.A 40.A 41.D 42.A 43.D 44.A 45.D 46.D 47.C 48.A 49.A 50.D

Mã đề thi 117

1.D 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.C 8.A 9.B 10.C 11.A 12.A 13.A 14.C 15.B 16.A 17.C 18.C 19.D 20.A 21.B 22.A 23.C 24.D 25.C 26.D 27.C 28.A 29.D 30.C 31.D 32.A 33.A 34.C 35.D 36.D 37.C 38.C 39.D 40.D 41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.D 47.B 48.D 49.D 50.A

Mã đề thi 118

1.C 2.A 3.D 4.C 5.C 6.D 7.A 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.B 14.D 15.C 16.B 17.B 18.A 19.C 20.C 21.D 22.B 23.D 24.A 25.B 26.C 27.B 28.A 29.B 30.C 31.B 32.B 33.A 34.D 35.A 36.C 37.A 38.B 39.A 40.D 41.D 42.D 43.C 44.B 45.A 46.C 47.D 48.B 49.B 50.C

Mã đề thi 119

1.D 2.C 3.C 4.D 5.D 6.C 7.A 8.C 9.B 10.B 11.B 12.A 13.D 14.C 15.C 16.A 17.B 18.D 19.A 20.D 21.D 22.B 23.B 24.B 25.C 26.A 27.D 28.A 29.C 30.C 31.B 32.B 33.D 34.C 35.A 36.B 37.A 38.D 39.A 40.B 41.C 42.D 43.D 44.B 45.C 46.A 47.D 48.B 49.A 50.B