Để làm tốt các bài thi Toán 12, phần dưới là Đề thi Toán 12 Giữa kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán 12.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 năm 2023 có đáp án (35 Đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 12 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2023 (Đề 1) là:

Câu 2. Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số , biết rằng F(-1) = 1, F(1) = 4, ƒ(1) = 0. F(x) là biểu thức nào sau đây

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số là :

Câu 4. Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số . Hàm số nào sau đây không phải là F(x):

Câu 5. Tính nguyên hàm được kết quả nào sau đây?

Câu 6. Cho bằng

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 8.

Câu 7. Cho hàm số f liên tục trên đoạn [a;b] có một nguyên hàm là hàm F trên đoạn [a;b]. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?

Câu 8. Tích phân bằng

A. I = 1

B. I = 2

C. I = 3

D. I = -1

Câu 9. Tích phân bằng

Câu 10. Biết . Khi đó nhận giá trị bằng:

A. b = 0 hoặc b = 2.

B. b = 0 hoặc b = 4.

C. b = 1 hoặc b = 2.

D. b = 1 hoặc b = 4.

Câu 11. Giả sử hàm số f liên tục trên đoạn [0;2] thỏa mãn . Giá trị của tích phân là

A. -6

B. 6

C. -3

D. 3

Câu 12. Tích phân bằng:

Câu 13. Tích phân bằng:

A. 6

B. 5

C. 4

D.

Câu 14. Tích phân bằng:

A. L = π B. L = -π C. L = -2 D. L= 0

Câu 15. Để hàm số ƒ(x) = asinπx + b thỏa mãn và thì a, b nhận giá trị

A. a = π, b = 0

B. a = π, b = 2

C. a = 2π, b = 2

D. a = 2π, b = 3

…………………………

…………………………

…………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số ƒ(x)=x2 – 2x + 1 là

Câu 2. F(x) là một nguyên hàm của hàm số , biết rằng F(1) = 1. F(x). là biểu thức nào sau đây

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số ƒ(x) = √x + 2x là

Câu 4. Một nguyên hàm của hàm số ƒ(x) = cos5xcosx là:

Câu 5. F(x) là một nguyên hàm của hàm số bằng:

Câu 6. Một nguyên hàm của ƒ(x) = xlnx là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này triệt tiêu khi x = 1 ?

Câu 7. Xét hàm số f liên tục trên R và các số thực a, b, c tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Câu 8. Giả sử bằng bao nhiêu ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 9. Tích phân bằng

A.

B. 2

C.

D. 4

Câu 10. Tích phân: bằng

A.

B.

C. J = 2

D. J = 1

Câu 11. Giả sử Khi đó giá trị a + 2b là

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

Câu 12. Tích phân I = có giá trị là:

A.

B.

C. 1

D.

Câu 13. Tích phân có giá trị là:

A. ln 3

B. 0

C. -ln 2

D. ln 2

Câu 14. Tích phân bằng:

Câu 15. Tích phân bằng:

…………………………

…………………………

…………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số là :

Câu 2. Nguyên hàm F(x) của hàm số là

Câu 3. Tính , kết quả là:

Câu 4. F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = ℮sin x cos x.

Nếu F(π) = 5 thì bằng:

A. F(x) = ℮sin x + 4

B. F(x) = ℮sin x + C

C. F(x) = ℮cos x + 4

D. F(x) = ℮cos x + C

Câu 5. Hàm số ƒ(x) = (x – 1)℮x có một nguyên hàm F(x) là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này bằng 1 khi x = 0?

A. F(x) = (x – 1)℮x

B. F(x) = (x – 2)℮x

C. F(x) = (x + 1)℮x + 1

D. F(x) = (x – 2)℮x + 3

Câu 6. Giả sử bằng bao nhiêu ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 7. Cho hai hàm số f và g liên tục trên đoạn [a;b] và số thực k bất kỳ trong R. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Câu 8. Cho hai hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [1;2]. Biết rằng . Tích phân có giá trị bằng

Câu 9. Tích phân bằng

Câu 10. Tích phân bằng

Câu 11. Tính tích phân sau

Câu 12. Tập hợp giá trị của m sao cho là

A. {5}

B. {5;-1}

C. {4}

D. {4;-1}

Câu 13. Tích phân bằng :

A. π2 – 4

B. π2 + 4

C. 2π2 – 3

D. 2π2 + 3

Câu 14. Đổi biến x = 2sint tích phân trở thành:

Câu 15. Tích phân bằng:

…………………………

…………………………

…………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số là:

Câu 2. Tìm là:

Câu 3. F(x) là nguyên hàm của hàm số y = sin4x.cosx. F(x) là hàm số nào sau đây?

Câu 4. Để tính theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

Câu 5. Kết quả của là:

Câu 6. Giả sử bằng bao nhiêu ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 7. Cho hàm số f liên tục trên R và số thực dương a. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào luôn đúng?

Câu 8. Cho hai hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [0;2]. Biết rằng F(0) = 0, F(2) = 1, G(0) = -2, G(2) = 1 và . Tích phân có giá trị bằng

A. 3

B. 0

C. -2

D. – 4

Câu 9. Tính

Câu 10. Tích phân bằng

Câu 11. Tích phân bằng

Câu 12. Biết rằng . Giá trị của a là :

A. 9

B. 3

C. 27

D. 81

Câu 13. Tích phân bằng:

A. -1

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 14. Cho , ta tính được:

A. I = cos1

B. I = 1

C. I = sin1

D. Một kết quả khác

Câu 15. Tích phân bằng :

A. π2 – 4

B. π2 + 4

C. 2π2 – 3

D. 2π2 + 3

…………………………

…………………………

…………………………

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 12 năm 2023 chọn lọc khác:

 • Bộ Đề thi Toán 12 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 12 Học kì 1 năm 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 12 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 12 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 12 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • (mới) Bộ Đề thi Toán 12 năm 2023 (60 đề)

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3