3 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

3 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án theo giáo trình Family and Friends 2 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2022 – 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 2 khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Chân trời sáng tạo số 1

Exercise 1: Complete

is

are

1. These _______ my pens.

2. That _______ a peg.

3. This ______ my new book.

4. Those _______ their schoolbags

5. That ______ his ruler

Exercise 2: Look at the pictures and complete the words

1. _ _ _ r d

2. p _ _ _ a

3. w _ t _ h TV

4. _ i _

Exercise 3: Underline the correct word

1. He (like/ likes/ doesn’t) sweets.

2. What (do/ does/ don’t) she like?

3. She (don’t/ doesn’t/ hasn’t) like nuts

4. My brother (have/ haves/ has) got a new bag

5. What (do/ does/ doesn’t) you like?

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Have/ sandwich/ you/ a/ got/ ?

__________________________________________________

2. haven’t/ No/ ,/ we

__________________________________________________

3. train/ the/ The/ is/ bed/ on/ ./

__________________________________________________

4. little/ Can/ ride/ sister/ your/ bike/ a/ ?/

__________________________________________________

5. Monday/ What/ we/ have/ on/ got/ ?

__________________________________________________

Xem đáp án chi tiết tại: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends số 1

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 family and friends có đáp án số 2

I. Read and match.

1. What is this?A. My name is My Le.2. Is that your ball?B. Yes, it is.3. What is your name?C. It is on the bed.4. Is he a student?D. It is a kite.5. Where is your teddy bear?E. No, he isn’t.

II. Fill the blank.

a/ an/ is/ yes/ hand/

1. This is my _____. There are five fingers.

2. It’s ____ eraser.

3. Is this Tom? – _____, it is.

4. There is _____ pen on the table.

5. Where _____ your book?

III. Reorder.

1. that/ eraser/ Is/ an/ ?/

________________________

2. isn’t/ No, / it/ ./

________________________

3. doll/ Where/ your/ is/ ?/

________________________

4. under/ It’s/ box/ the/ ./

________________________

5. a/ teacher/ is/ She/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 – D; 2 – B; 3 – A; 4 – E; 5 – C;

Giải thích

1. “What is this?” nghĩa là “Đây là cái gì?”

=> trả lời “It’s + a/an + (đồ vât)”

2. “Is that a ball?” nghĩa là “Kia có phải là quả bóng không?”

=> trả lời Yes hoặc No

3. “What is your name?” nghĩa là “Tên bạn là gì?”

=> trả lời “My name is + (tên)”

4. “Is he a student?” nghĩa là “Anh ấy có phải là sinh viên không?”

=> trả lời Yes hoặc No

5. “Where is your teddy bear?” nghĩa là “Gấu bông của bạn ở đâu?”

=> trả lời vị trí cụ thể của con gấu bông

II. Fill the blank.

1 – hand; 2 – an; 3 – Yes; 4 – a; 5 – is;

III. Reorder.

1 – Is that an eraser?

2 – No, it isn’t.

3 – Where is your doll?

4 – It’s under the box.

5 – She is a teacher.

Đề thi học kì 1 family and friends 2 có đáp án số 3

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There is an example.

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.

III. Order the words. There is one example.

0. She’s / student. / a/

She’s a student.

1. my / It’s / ice cream. / brother’s

______________________________

2. isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. slide. / It’s / the / under

_______________________________

4. your / teddy bear? / Where’s

_______________________________

5. is / This / my / mom.

_______________________________

6. a / He’s / farmer.

_______________________________

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.There are two examples.

ĐÁP ÁN

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There are two examples.

1 – V; 2 – X; 3 – V; 4 – X

Giải thích

1. Đây là búp bê của tôi

=> Đúng vì là hình con búp bê

2. Đây là tàu hỏa của tôi

=> Sai vì là hình ô tô

3. Đây là cái diều của tôi

=> Đúng vì là hình cái diều

4. Đây là con gấu bông của tôi

=> Sai vì là hình yo-yo

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.

1 – hand; 2 – eyes; 3 – doll; 4 – car

III. Order the words. There is one example.

1 – It’s my brother’s ice-cream.

2 – She isn’t a teacher.

3 – It’s under the slide.

4 – Where’s your teddy bear?

5 – This is my mom.

6 – He’s a farmer.

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.There are two examples.

1 – pool

2 – ball

3 – duck

4 – doll

5 – kite

6 – four

Trên đây là Đề kiểm thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.