Tổng hợp 200 Đề thi Tin học lớp 8 năm học 2023 học kì 1, học kì 2 gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì chọn lọc, cực hay, cực sát đề chính thức bám sát hình thức đánh giá năng lực học sinh mới nhất theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 8.

Bộ đề thi Tin học 8 này được tổng hợp, chọn lọc từ đề thi của các trường THCS trên cả được và được đội ngũ Giáo viên biên soạn lời giải chi tiết giúp học sinh dễ dàng rèn luyện, đánh giá năng lực của chính mình. Để xem chi tiết, mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi dưới đây:

200 Đề thi Tin học 8 năm 2023 (có đáp án)

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2023 có ma trận có đáp án (12 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Top 8 Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án

  Xem đề thi

 • Top 4 Đề thi Tin học lớp 8 Học kì 1 có đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Top 8 Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án

  Xem đề thi

 • Top 4 Đề thi Tin học 8 Học kì 2 có đáp án

  Xem đề thi

Đề thi Tin học 8 Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Tin học 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tin học 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

  Xem đề thi

Đề thi Tin học 8 Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Tin học 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tin học 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  Xem đề thi

Đề thi Tin học 8 Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Tin học 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tin học 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:

A. A:= 4.5. B. A:= ‘1234’. C. X:= 57. D. X:=‘baitap’.

Câu 2: Kết quả của phép toán 5 mod 3 + 1 là bao nhiêu?

A. 2 B. 7 C. 5 D. 3

Câu 3: Giả sử x là biến với kiểu dữ liệu số thực, khai báo nào sau đây là hợp lệ:

A. var x: byte; B. var x: string; C. var x: real; D. var x: integer;

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:

A. program BaiTap3;

B. uses crt;

C. var x1: byte;

D. const pi:=3.14;

Câu 5: Câu lệnh nhập giá trị cho các biến c, d là:

A. read(a,b); B. readln(x,y); C. read(m,n); D. readln(c,d);

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x : = real; B. z: 3; C. y= a +b; D. I: = 4;

Câu 7: Phép so sánh nào cho kết quả đúng:

A. 5=2 B. 5≤2 C. 5<2 D. 5≥2

Câu 8: Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 3 +5); sẽ in ra kết quả:

A. y=10 B. 10 C. 5 D. y=5

Câu 9: Hãy chọn kết quả đúng:

A. 16/5=3; 16 div 5 = 3; 16 mod 5 = 1;

B. 16/5=3.2; 16 div 5 = 1; 16 mod 5 = 3;

C. 16/5=3; 16 div 5 = 3.2; 16 mod 5 = 1;

D. 16/5=3.2; 16 div 5 = 3; 16 mod 5 = 1;

Câu 10: Phép toán sau cho ra kết quả là: (16-(16 mod 3))/5

A. 1 B. 3 C. 5 D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a) 3×4 + 5x + 1

b)

Câu 2: (3 điểm)

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức: D = 2(a+b)

(Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím.)

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

D

C

D

D

D

D

A

D

B

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Cú pháp lệnh của điều kiện dạng thiếu là :

A. If <Câu lệnh>; then <Điều kiện >

B. If <Điều kiện> then <Câu lệnh >;

C. If < Điều kiện 1> then <Điều kiện 2>

D. If < Câu lệnh 1>; then <Câu lệnh 2>;

Câu 2: Khai báo biến nào sau đây là sai:

A. Var a: real;

B. Var a,b: real;

C. Var a b: real;

D. Var a, b, c: real;

Câu 3: Cho a:= 2; b:= 3; Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh dưới đây là: if a=b then writeln(‘a=b’) else writeln(‘a<>b’);

A. a>b

B. a=b

C. a<b

D. a<>b

Câu 4: Cách khai báo hằng nào sau đây là đúng:

A. Const pi:=3,14 real;

B. Const pi: 3,14;

C. Const pi=3,14 real;

D. Const pi=3.14;

Câu 5: Đâu là từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

A. Uses;

B. Hinh_tron;

C. End;

D. A và C.

Câu 6: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

A. Lop 8A;

B. Tbc;

C. Begin

D. 8B.

Câu 7: Kết quảcủa phép toán 45 div 2 mod 3 + 1 là bao nhiêu?

A. 2.

B. 7;

C. 5;

D. 3;

Câu 8: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh khai báo nào sau đây đúng?

A. var a, b : integer;

B. var x = real;

C. const x := 5 ;

D. var thong bao : string.

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x := real;

B. y = a +b;

C. z := 3;

D. i = 4.

Câu 10: Xét chương trình sau:

Var x: integer;

Begin

x:=1;

y:= 5;

Writeln(x+y);

Readln;

End.

Kết quả của chương trình trên là:

A. 1

B. 5

C.6

D. Tất cả đều sai.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Một số câu lệnh trong chương trình sau viết không đúng, em hãy sửa lại cho đúng:

program So_Sanh

uses crt;

var A B: integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap so A: ’) readln(A);

writeln(‘Nhap so B, khac so A: ‘); readln(B);

if A :> B then writeln(A,’ lon hon ‘,B) else writeln(B,’ lon hon ‘,A);

readln;

end.

Câu 2: (3 điểm)

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên a, sử dụng câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem a có chia hết cho 3 hoặc 5 hay không, thông báo ra màn hình.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

D

D

D

B

A

A

C

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần biết trước:

A. Hôm nay, em viết thư cho bạn Lan

B. Hôm nay, em ăn cơm sớm lúc 5 giờ

C. Em ăn cơm lúc 6 giờ chiều mỗi ngày

D. Chạy cho đến khi mệt

Câu 2: Trong câu lệnh lặp for…do, số vòng lặp là biết trước và bằng:

A. giá trị cuối – giá trị đầu + 1

B. giá trị cuối – giá trị đầu – 1

C. giá trị cuối – giá trị đầu

D. giá trị cuối – giá trị đầu

Câu 3: Chương trình Pascal sau đây thực hiện hoạt động nào?

var i: integer;

begin

for i =1 to 101 do;

end.

A. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 101.

B. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 100.

C. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 101 rồi không làm gì cả.

D. Kết quả khác.

Câu 4: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

s:=0;

for i:=1 to 3 do s := s+2*i;

writeln(s);

Kết quả in lên màn hình là :

A. 12 B. 10 C. 0 D. 6

Câu 5: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

S := 0;

for i:= 1 to 5 do s := s+i;

Kết quả in lên màn hình là của s là :

A. 15 B. 16 C. 11 D. 22

Câu 6: Hãy đọc đoạn chương trình sau:

s:= 1;

for i:= 1 to 5 do s := s + 1;

Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

A. 10 B. 6 C. 7 D. 5

Câu 7: Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal :

X:=3;

For i := 1 to 3 do x := x – 1;

X sẽ nhận được giá trị nào dưới đây?

A. 0; B. 1 ; C. -4 ; D. – 1;

Câu 8: Điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường là :

A. phép gán B. Câu lệnh đơn C. Câu lệnh ghép D. Phép so sánh

Câu 9: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến k bằng bao nhiêu?

k: = 0;

For i:= 1 to 3 do k:= k + 3;

A. 9 B. 8 C. 5 D. 2

Câu 10: Hãy đọc đoạn chương trình sau:

s:=1;

for i:= 1 to 5 do s:= s * i;

Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

A. 15 B. 0 C. Kết quả khác D. 120

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên trong phạm vi từ 1 đến 20.

Thông báo kết quả ra màn hình?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

D

A

A

B

A

D

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Trong các cách khai báo biến mảng dưới đây, cách khai báo nào là đúng:

A. Var A: array[1..100] of integer

B. Var A:=array[1..100] of integer;

C. Var A: array[1..100] of integer;

D. Var A: array(1..100) of integer;

Câu 2: Cho đoạn chương trình Pascal sau đây:

tong:= 0;

While tong < 10 do

tong:=tong+1;

Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của tổng bằng bao nhiêu:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 3: Sau khi đoạn chương trình sau được thực hiện, giá trị của biến S bằng bao nhiêu:

S:= 10;

for i:= 1 to 2 do S:= S – i;

A. 5 B. 10 C. 15 D. 7

Câu 4: Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);

B. for i= 1 to 10 writeln(‘A’);

C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);

D. for i to 10 do writeln(‘A’);

Câu Câu 5: Trong câu lệnh lặp:

For i := 1 to 10 do j:= j + 2; write( j );

Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 10 lần B. 1 lần C. 5 lần D. Không thực hiện.

Câu 6: Cho đoạn chương trình: J:= 0; For i:= 1 to 5 do J:= J + i; Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

A. 12 B. 22 C. 15 D. 42.

Câu 7: Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. S:=1;

B. S:=2; While S<10 do write(S);

C. n:=2 while n<5 do write(‘A’);

D. Cả A và B.

Câu 8: Cho đoạn chương trình:

J:= 0;

For i:= 1 to 5 do J:= J+ 1;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 9: Khi thực hiện đoạn chương trình sau:

n:=1; T:=14;

While n>20 do

begin

n:=n+5;

T:=T – n;

end;

Hãy cho biết giá trị của biến T bằng bao nhiêu?

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

Câu 10: Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau:

tb:= 0;

For i:= 1 to 5 do tb := tb + A[i];

Giá trị của biến tb là bao nhiêu?

A. 20; B. 18; C. 21; D. 22;

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

In ra màn hình có bao nhiêu giá trị là số lẻ.

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

D

C

B

C

D

D

A

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Nội dung trả lời Điểm

Program Dem_Le;

uses crt;

var i, n, Dem: integer;

A : array[1..100] of integer;

0.5

0.5

Begin

clrscr;

writeln(‘Nhap do dai cua day so, N=’);

readln(n);

0.5

writeln(‘Nhap cac phan tu cua day so:’);

For i:=1 to n do

0.5

Begin

write(‘a[‘,i,’]=’);

readln(a[i]);

End;

0.5

Begin

write(‘a[‘,i,’]=’);

readln(a[i]);

End;

Dem:=0;

For i:=1 to n do

if a[i] mod 2 = 1 then

Dem:= Dem+1;

0.5

0.5

0.5

0.5

writeln(‘Co ’,Dem,’ so le’);

readln

End.

0.5

………………………………

………………………………

………………………………

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Tin học lớp 8, để xem đầy đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi ở trên!

Lưu trữ: Bộ đề thi Tin học lớp 8 khác:

Xem thêm bộ đề thi các môn học lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Bộ 100 đề thi Toán lớp 8 năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi Ngữ văn lớp 8 năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi Vật Lí lớp 8 năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi Hóa học lớp 8 năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi Tiếng Anh lớp 8 năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi Tiếng Anh lớp 8 mới năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi Sinh học lớp 8 năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi Địa Lí lớp 8 năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi Lịch Sử lớp 8 năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi Công nghệ lớp 8 năm học 2023 – 2024

 • Bộ 100 đề thi GDCD lớp 8 năm học 2023 – 2024

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3