Dell Factory Image Restore

Video dell factory image restore

Dell Factory Image Restore

THẬN TRỌNG: Sử dụng tùy chọn Dell Factory Image Restore sẽ loại bỏ vĩnh viễn trình điều khiển hoặc chương trình bất kỳ được cài đặt sau khi bạn nhận máy tính. Chuẩn bị phương tiện sao lưu các ứng dụng cần cài đặt lại trước khi dùng Dell Factory Image Restore. GHI CHÚ: Dell Factory Image Restore có thể không có ở một số nước hoặc máy tính nhất định.

Chỉ dùng Dell Factory Image Restore như phương pháp cuối cùng để khôi phục hệ điều hành. Tùy chọn này khôi phục phần mềm trên ổ cứng về trạng thái đã được giao hàng ban đầu. Các tập tin hoặc chương trình bất kỳ được bổ sung sau khi bạn nhận máy tính — bao gồm tập tin dữ liệu như hình ảnh, âm nhạc, và video — bị xóa vĩnh viễn.

Truy cập Dell Factory Image Restore

THẬN TRỌNG: Sử dụng Dell Factory Image Restore sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu trên ổ cứng và xóa bỏ chương trình hoặc trình điều khiển bất kỳ được cài đặt sau khi bạn nhận máy tính. Nếu có thể, hãy sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện Dell Factory Image Restore. Dùng Dell Factory Image Restore chỉ khi các phương pháp khôi phục khác thất bại.

Sau hai lần thử khởi động hệ điều hành không thành công, trình tự khởi động tự động thực hiện tùy chọn khôi phục hệ thống và sửa chữa tự động.

70 Dell Factory Image Restore Khởi động Dell Factory Image Restore

THẬN TRỌNG: Sử dụng Dell Factory Image Restore sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu trên ổ cứng và xóa bỏ chương trình hoặc trình điều khiển bất kỳ được cài đặt sau khi bạn nhận máy tính. Nếu có thể, hãy sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện Dell Factory Image Restore. Sử dụng Dell Factory Image Restore chỉ khi Khôi phục hệ thống không giải quyết vấn đề hệ điều hành.

1. Bật hoặc khởi động lại máy tính.

2. Khi hiện logo DELL, nhấn <F8> vài lần để truy cập cửa sổ Advanced Boot Options (Tùy chọn khởi động nâng cao).

GHI CHÚ: Nếu chờ quá lâu và logo hệ điều hành xuất hiện, hãy tiếp tục chờ đến khi bạn nhìn thấy màn hình nền Microsoft Windows; sau đó, khởi động lại máy tính và thử lại.

3. Chọn Repair Your Computer (Sửa chữa máy tính). Cửa sổ System Recovery Options (Tùy chọn khôi phục hệ thống) xuất hiện.

4. Chọn bố trí bàn phím và nhấp hoặc nhấn vào Next (Tiếp theo).

5. Đăng nhập máy tính cục bộ.

6. Chọn Dell Factory Image Restore hoặc Dell Factory Tools

Dell Factory Image Restore (tùy thuộc cấu hình máy tính).

7. Nhấp hoặc nhấn vào Next (Tiếp theo). Màn hình Confirm Data Deletion

(Xác nhận xóa dữ liệu) xuất hiện.

GHI CHÚ: Nếu bạn không muốn thực hiện với Dell Factory Image Restore, hãy nhấp hoặc nhấn vào Cancel (Hủy).

8. Chọn hộp kiểm để xác nhận bạn muốn tiếp tục định dạng lại ổ đĩa cứng và khôi phục phần mềm hệ thống về tình trạng xuất xưởng, sau đó nhấp hoặc nhấn vào Next (Tiếp theo).Quy trình khôi phục bắt đầu và mất 20 phút hoặc lâu hơn để hoàn tất.

9. Khi hoạt động khôi phục hoàn tất, nhấp hoặc nhấn Finish (Hoàn tất) để khởi động lại máy tính.