Từ năm học 2022-2023, môn GDCD 10 được đổi tên thành Giáo dục Kinh tế & Pháp luật 10. Trọn bộ lời giải GDCD 10 Bài 10 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, ngắn gọn giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi Giáo dục công dân 10 Bài 10.

GDCD 10 Bài 10 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều | KTPL 10 Bài 10

(Kết nối tri thức) Giải KTPL 10 Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

 • Mở đầu trang 61 KTPL 10: Em hãy chia sẻ suy nghĩ của em về việc chi tiêu có kế hoạch và chi tiêu không có kế hoạch. ….

  Xem lời giải

1. Khái niệm về kế hoạch tài chính cá nhân

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 62

 • Câu hỏi 1 trang 62 KTPL 10: Em hãy đọc câu truyện của H để trả lời câu hỏi: Những vấn đề tài chính cá nhân H phải giải quyết là gì? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 62 KTPL 10: Em hãy đọc câu truyện của H để trả lời câu hỏi: H đã có kế hoạch tài chính cá nhân để giải quyết các vấn đề đó như thế nào? ….

  Xem lời giải

2. Các loại kế hoạch tài chính cá nhân

 • Câu hỏi trang 62 KTPL 10: Em hãy đọc câu truyện của M để trả lời câu hỏi: Kế hoạch tài chính cá nhân của M nhằm đạt mục tiêu gì? ….

  Xem lời giải

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 63

 • Câu hỏi trang 63 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của H để trả lời câu hỏi: Kế hoạch tài chính của H trong 5 tháng tới nhằm thực hiện mục tiêu tài chính gì? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 63 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của M để trả lời câu hỏi: Kế hoạch tài chính cá nhân của M trong suốt năm học lớp 9 nhằm mục tiêu gì? ….

  Xem lời giải

3. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 64

 • Câu hỏi 1 trang 64 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của H để trả lời câu hỏi: Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân đã giúp H rèn luyện được kĩ năng ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 64 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của H để trả lời câu hỏi: Việc không có kế hoạch tài chính cá nhân đã mang lại những hậu quả gì cho Q? ….

  Xem lời giải

4. Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 65

 • Câu hỏi 1 trang 65 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của M để trả lời câu hỏi: Trong một năm học phải xa nhà, M đã xác định các mục tiêu tài chính cần thực hiện là gì? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 65 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của M để trả lời câu hỏi: Theo em, việc xác định mục tiêu tài chính đó có ý nghĩa như thế nào trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân? ….

  Xem lời giải

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 66

 • Câu hỏi 1 trang 66 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu truyện của M để trả lời câu hỏi: M đã làm thế nào để theo dõi và kiểm soát được thu chi tài chính của mình? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 66 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu truyện của M để trả lời câu hỏi: Theo em, việc theo dõi và kiểm soát thu chi có vai trò như thế nào trong việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân? ….

  Xem lời giải

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 67

 • Câu hỏi 1 trang 67 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của M để trả lời câu hỏi: M đã thiết lập quy tắc thu chi cá nhân như thế nào trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 67 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của M để trả lời câu hỏi: Theo em, việc thiết lập quy tắc thu chi cá nhân có ý nghĩa như thế nào trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân? ….

  Xem lời giải

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 68

 • Câu hỏi 1 trang 68 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của M để trả lời câu hỏi: M đã thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân như thế nào? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 68 KTPL 10: Em hãy đọc tiếp câu chuyện của M để trả lời câu hỏi: Theo em, việc tuân thủ thực hiện theo kế hoạch tài chính đã đề ra có ý nghĩa như thế nào? ….

  Xem lời giải

Luyện tập

 • Luyện tập 1 trang 68 KTPL 10: Em hãy cho biết những ý kiến sau đây đúng hay sai? Vì sao? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 68 KTPL 10: Em có nhận xét gì về việc thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của các nhân vật trong những trường hợp sau? ….

  Xem lời giải

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 69

 • Luyện tập 3 trang 69 KTPL 10: Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận các chủ đề sau: a. Tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn đảm bảo tốt cuộc sống ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 69 KTPL 10: Xử lí tình huống: a. X và V là đôi bạn thân. Thấy X hay quan tâm đến việc ….

  Xem lời giải

Vận dụng

 • Vận dụng 1 trang 69 KTPL 10: Em hãy viết bài kể về một trường hợp chi tiêu có kế hoạch trong cuộc sống và bài học rút ra. ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 69 KTPL 10: Giả định em có mục tiêu tài chính tiết kiệm được 200.000đ trong một tháng. Hãy lập kế hoạch tài chính cá nhân để thực hiện mục tiêu này ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, ngắn gọn khác:

 • Kinh tế Pháp luật 10 Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật

 • Kinh tế Pháp luật 10 Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam

 • Kinh tế Pháp luật 10 Bài 13: Thực hiện pháp luật

(Chân trời sáng tạo) Giải KTPL 10 Bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 56

 • Mở đầu trang 56 KTPL 10: Em hãy liệt kê một số dịch vụ tín dụng phổ biến hiện nay ở Việt Nam và cho biết, ….

  Xem lời giải

1. Một số dịch vụ tín dụng

 • Câu hỏi trang 56 KTPL 10: Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Doanh nghiệp A và B giữ vai trò gì ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 56 KTPL 10: Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Dịch vụ tín dụng trong trường hợp trên có những đặc điểm gì ….

  Xem lời giải

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 57

 • Câu hỏi trang 57 KTPL 10: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu: Cho biết vai trò của Nhà nước trong mối quan hệ ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 57 KTPL 10: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu: Nêu một số đặc điểm của tín dụng nhà nước. ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 57 KTPL 10: Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Các dịch vụ tín dụng của Ngân hàng C ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 57 KTPL 10: Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Anh B cần đáp ứng điều kiện gì để sử dụng các dịch vụ ….

  Xem lời giải

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 58

 • Câu hỏi trang 58 KTPL 10: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu. Nêu những yêu cầu đăng kí sử dụng thẻ tín dụng ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 58 KTPL 10: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu. Trình bày các đặc điểm của tín dụng tiêu dùng ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 58 KTPL 10: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu. Liệt kê một số lưu ý khi sử dụng tín dụng tiêu dùng ….

  Xem lời giải

2. Sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 59

 • Câu hỏi trang 59 KTPL 10: Em hãy đọc các trường hợp sau và thảo luận theo gợi ý. Em hãy nhận xét về cách sử dụng dịch vụ tín dụng ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 59 KTPL 10: Em hãy đọc các trường hợp sau và thảo luận theo gợi ý. Cho biết, vì sao phải sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 59 KTPL 10: Em hãy đọc các trường hợp sau và thảo luận theo gợi ý. Nêu một số cách sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm ….

  Xem lời giải

Luyện tập

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 61

 • Luyện tập 1 trang 61 KTPL 10: Em hãy đọc các trường hợp sau và xác định dịch vụ tín dụng phù hợp. ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 61 KTPL 10: Em hãy trình bày cách sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 61 KTPL 10: Em hãy đọc các tình huống sau và xử lí theo gợi ý. ….

  Xem lời giải

Vận dụng

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 62

 • Vận dụng 1 trang 62 KTPL 10: Em hãy tìm hiểu về một số dịch vụ tín dụng nhà nước phổ biến ở địa phương em ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 62 KTPL 10: Em hãy tìm hiểu về cách sử dụng dịch vụ tín dụng của bạn bè, người thân. ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

 • Kinh tế Pháp luật 10 Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

 • Kinh tế Pháp luật 10 Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Kinh tế Pháp luật 10 Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Cánh diều) Giải KTPL 10 Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 59

 • Mở đầu trang 59 KTPL 10: Tài chính là một trong những vấn đề mọi người đều quan tâm. Để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, mỗi người cần lập kế hoạch ….

  Xem lời giải

1. Khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân

 • Câu hỏi trang 59 KTPL 10: Em hãy quan sát hình ảnh, đọc trường hợp và trả lời câu hỏi: Em hãy mô tả nội dung của hình ảnh trên và giải thích các yếu tố cơ bản của tài chính cá nhân….

  Xem lời giải

2. Các loại kế hoạch tài chính cá nhân

 • Câu hỏi trang 60 KTPL 10: Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và cùng bạn thảo luận: Em hãy mô tả kế hoạch tài chính cá nhân (thời gian, mục tiêu, cách thức thực hiện) ….

  Xem lời giải

3. Tầm quan trọng của lập kế hoạch tài chính cá nhân

 • Câu hỏi trang 61 KTPL 10: Em hãy quan sát tranh, đọc tình huống và trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết việc chi tiêu có kế hoạch đã mang lại lợi ích gì cho Lan. ….

  Xem lời giải

4. Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân

 • Câu hỏi trang 62 KTPL 10: Em hãy quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Em hãy căn cứ vào nội dung được mô tả qua các hình ảnh để sắp xếp thứ tự các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. ….

  Xem lời giải

Luyện tập

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 63

 • Luyện tập 1 trang 63 KTPL 10: Em đồng tình hay không đồng tình với suy nghĩ, việc làm nào dưới đây? Vì sao? Bạn M cho rằng người dư dả tiền bạc không cần lập kế hoạch tài chính cá nhân ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 63 KTPL 10: Em hãy xác định một kế hoạch tài chính cụ thể của bản thân (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) và vẽ sơ đồ các bước ….

  Xem lời giải

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 64

 • Luyện tập 3 trang 64 KTPL 10: Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi: Theo em, thói quen chi tiêu của mẹ Lan có hợp lý không? Vì sao? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 64 KTPL 10: Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi: Em hãy sưu tầm một số quy tắc chi tiêu và chia sẻ cho H để giúp bạn có thể hoàn thành kế hoạch tài chính cá nhân ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 64 KTPL 10: Em hãy cho biết việc làm nào dưới đây thể hiện cách lập kế hoạch tài chính cá nhân hợp lý? Vi sao? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 6 trang 64 KTPL 10: Em hãy liệt kê các hành động cần làm để cắt giảm thói quen chi tiêu không kiểm soát của bản thân ….

  Xem lời giải

Vận dụng

 • Vận dụng 1 trang 64 KTPL 10: Thiết kế một cuốn sổ tay ghi chép chi tiêu mà em thấy phù hợp với bản thân ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 64 KTPL 10: Em hãy lập kế hoạch chi tiêu cho sinh hoạt vả học tập theo các bước cụ thể và thực hiện kế hoạch đã lập ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 64 KTPL 10: Em hãy trao đổi với bố mẹ để tìm hiểu tình hình tài chính trong gia đình ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

 • Kinh tế Pháp luật 10 Bài 11: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Kinh tế Pháp luật 10 Bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Kinh tế Pháp luật 10 Bài 13: Chính quyền địa phương

Lưu trữ: Giải GDCD 10 Bài 10: Quan niệm về đạo đức (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3