Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication trang 76, 77 – Global Success

Video giải anh văn 7 unit 7

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication trang 76, 77 – Global Success

Everyday English

Asking and answering about means of transport

(Hỏi và trả lời về phương tiện di chuyển)

1 (trang 76 Tiếng Anh 7): Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts. (Nghe và đọc đoạn hội thoại, chú ý đến những phần được đánh dấu.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (ảnh 1)

Hướng dẫn dịch:

Nick: Mẹ bạn đi làm bằng phương tiện gì?

Minh: Bà đi làm bằng xe máy. Mẹ bạn thì sao?

Nick: Mẹ tôi hay đi làm bằng xe buýt. Thi thoảng bà đạp xe đi làm.

2 (trang 76 Tiếng Anh 7): Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport your family members use every day.

Gợi ý:

A: How does your brother go to school?

B: He goes by bus. What about your brother?

A: He goes by bus, too. Sometimes he rides a motorbike.

Hướng dẫn dịch:

A: Anh bạn đi đến trường bằng phương tiện gì?

B: Anh ấy đi bằng xe buýt. Vậy còn anh trai bạn?

A: Anh ấy cũng đi bằng xe buýt. Thi thoảng anh ấy đi xe máy.

Strange traffic rules!

(Các luật giao thông kỳ lạ!)

3 (trang 76 Tiếng Anh 7): When you go on the road, which side do you keep, to the right or to the left? Which countries below keep to the left? Tick the correct answers. (Khi đi trên đường, bạn đi phía nào, trái hay phải? Đất nước nào dưới đây đi bên trái? Đánh vào câu trả lời đúng.)

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (ảnh 2)

Đáp án: 1, 3, 4

Hướng dẫn dịch:

1. Vương Quốc Anh

V

2. Mỹ

3. Úc

V

4. Thái Lan

V

5. Trung Quốc

4 (trang 77 Tiếng Anh 7): Listen and check your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than THREE words. (Nghe và kiểm tra câu trả lời ở bài 3. Sau đó nghe lại và hoàn thành câu với không nhiều hơn BA chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

The right side is the wrong side!

Do you know that there are many countries in the world where the traffic rule is to keep to the left? Some of these are the United Kingdom, Australia, Thailand, and so on. There are different explanations for this. One explanation is that some countries use the same system as the UK.

Hướng dẫn dịch:

Bên phải là bên sai!

Bạn có biết trên thế giới có nhiều quốc gia áp dụng luật giao thông là đi bên trái? Một số trong số này là Vương quốc Anh, Úc, Thái Lan, v.v. Có nhiều cách giải thích khác nhau cho điều này. Một giải thích là một số quốc gia sử dụng hệ thống tương tự như Vương quốc Anh.

One explanation is that some countries use _______ as the UK.

Đáp án: the same system

Hướng dẫn dịch:

Một lời giải thích đó là một số quốc gia sử dụng hệ thống giống Vương Quốc Anh.

5 (trang 77 Tiếng Anh 7): Read the strange driving rules below. (Đọc những luật giao thông kỳ lạ bên dưới.)

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (ảnh 3)

1. Ở Alaska, bạn không được phép lái xe với một chú chó ngồi trên nóc xe.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (ảnh 4)

2. Ở Mát-xcơ-va, cảnh sát sẽ phạt bạn nếu bạn lái một chiếc xe bẩn.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (ảnh 5)

3. Một người đàn ông phải mặc áo phông hoặc sơ-mi khi lái xe ở Thái Lan.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (ảnh 6)

4. Ở Nam Phi, bạn phải để động vật đi trước.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (ảnh 7)

5. Ở Thụy Điển, bạn không được rửa xe vào Chủ nhật.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (ảnh 8)

6. Ở Wisconsin, Mỹ, bạn phải luôn phải đạp xe với tay trên ghi-đông.

Work in groups. Which one do you think is the strangest? Do you know any other strange traffic rules? (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ đâu là luật kỳ lạ nhất? Bạn có biết luật giao thông kỳ lạ nào khác không?)

Gợi ý:

I think the rule in Switzerland is the strangest because I think people would love to wash their car on Sunday because they have free time.

I have seen a strange rule stating that people in Denmark must check for children that may be hiding underneath their car before setting off on their journey.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ luật ở Thụy Điển là kỳ lạ nhất bởi vì tôi nghĩ mọi người sẽ thích rửa xe vào Chủ nhật vì họ có thời gian rảnh.

Tôi từng một luật kỳ lạ nêu rằng người dân Đan Mạch phải kiểm tra xem có trẻ em trốn dưới xe họ trước khi khởi hành.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Global Success hay khác:

Getting Started (trang 72,73 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read…2. Read the conversation again…

A closer look 1 (trang 74 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in A with…2. Look at these road signs….

A closer look 2 (trang 75,76 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences withIt…2. Work in pairs. Ask and answer…

Skills 1 (trang 78 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture…2. Read the following text and…

Skills 2 (trang 79 Tiếng Anh lớp 7): 1. What can you see in this picture?…2. Listen to the recording and…

Looking back (trang 80 Tiếng Anh lớp 7): 1. Label each sign… 2. Fill in each gap with one…

Project (trang 81 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find your traffic signs…2. Make one of these traffic signs out of…