Giải Toán lớp 5 Tập 2

Mục lục Giải Toán lớp 5 Tập 2

Chương 3: Hình học

Toán lớp 5 trang 86 Hình tam giác

Toán lớp 5 trang 88 Diện tích hình tam giác

Toán lớp 5 trang 88, 89 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 89, 90 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 91, 92 Hình thang

Toán lớp 5 trang 93, 94 Diện tích hình thang

Toán lớp 5 trang 94 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 95 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 96, 97 Hình tròn. Đường tròn.

Toán lớp 5 trang 98 Chu vi hình tròn

Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn

Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập về tính diện tích

Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 106 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 108 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Toán lớp 5 trang 110 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 111 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Toán lớp 5 trang 112 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 113, 114 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 115 Thể tích của một hình

Toán lớp 5 trang 116, 117 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Toán lớp 5 trang 118 Mét khối

Toán lớp 5 trang 123 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 126 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Toán lớp 5 trang 127 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 128 Luyện tập chung

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Toán lớp 5 trang 130, 131 Bảng đơn vị đo thời gian

Toán lớp 5 trang 132 Cộng số đo thời gian

Toán lớp 5 trang 133 Trừ số đo thời gian

Toán lớp 5 trang 134 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số

Toán lớp 5 trang 136 Chia số đo thời gian cho một số

Toán lớp 5 trang 137 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 137, 138 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc

Toán lớp 5 trang 139, 140 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 141 Quãng đường

Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 143 Thời gian

Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập chung phần 1

Toán lớp 5 trang 144, 145 Luyện tập chung phần 2

Toán lớp 5 trang 145, 146 Luyện tập chung

Chương 5: Ôn tập

Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập về số tự nhiên

Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số

Toán lớp 5 trang 149, 150 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 150, 151 Ôn tập về số thập phân

Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 152, 153 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Toán lớp 5 trang 153, 154 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 154 Ôn tập về đo diện tích

Toán lớp 5 trang 155 Ôn tập về đo thể tích

Toán lớp 5 trang 155, 156 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian

Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng

Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ

Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân

Toán lớp 5 trang 162 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 163, 164 Phép chia

Toán lớp 5 trang 164, 165 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 165 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 165, 166 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Toán lớp 5 trang 166, 167 Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Toán lớp 5 trang 167 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 168 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Toán lớp 5 trang 169 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 169, 170 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 170 Một số dạng bài toán đã học

Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập phần 1

Toán lớp 5 trang 171, 172 Luyện tập phần 2

Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 173, 174, 175 Ôn tập vẽ biểu đồ

Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập chung phần 1

Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập chung phần 2

Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 178, 179 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 179, 180 Luyện tập chung