MobiFone – Gói cước

rn

""</p>rnrn

u26a1 Data: 36GB/chu ku1ef3 (chu ku1ef3 30 ngày)</strong></span>rnu23f3 Thu1eddi hu1ea1n su1eed du1ee5ng: 7 chu ku1ef3</strong></span>rnu2705 Gia hu1ea1n tu1ef1 u0111u1ed9ng: Có</span></strong>rnud83dudcb2 Cu01b0u1edbc phí: 1.500.000 u0111</strong></span></span></span></p>rnrn

rntGói cu01b0u1edbc u0111u01b0u1ee3c cung cu1ea5p cho tu1ea5t cu1ea3 các thuê bao di u0111u1ed9ng tru1ea3 tru01b0u1edbc và tru1ea3 sau cu1ee7a MobiFone u0111ang hou1ea1t u0111u1ed9ng 02 chiu1ec1u (tru1eeb thuê bao Fastconnect).</em></span></span></li>rn</ul>rnrn

u200b</em>u260e Mu1ecdi thông tin chi tiu1ebft vui lòng liên hu1ec7 hotline 1800 1090</strong>.</span></span></span></p>rn</div>rn”,”newDecriptionEn”:”

""</p>rnrn

u26a1 Data: 36GB/month</strong></span>rnu23f3 Expiry date: 7 months</strong></span>rnu2705 Automatical Renew: </span>Yes</span></strong>rnud83dudcb2 Price: 1,500,000 VND</span></strong></span></span></p>rnrn

rntAvailable for all MobiFone active subscribers (except for Fastconnect subcribers).</em></span></span></li>rn</ul>rnrn

u260e For more information, please contact hotline 1800 1090</span></strong>.</span></span></p>rn”},”543″:{“id”:”543″,”type”:5,”typeText”:”Gu00f3i Thou1ea1i quu1ed1c tu1ebf”,”typeTextEn”:”International Voice Packages”,”rules”:null,”slug”:”goi-dai-ky-6hd200-6HD200″,”title”:”Gu00f3i du00e0i ku1ef3 6HD200″,”titleEn”:”6HD200 (6 months)”,”packageSize”:null,”data”:[{“title”:”Data: “,”titleEn”:”Data: “,”value”:”154.00 GB”,”valueEn”:”154.00 GB”,”key”:”DATA”,”default”:”154.00″},{“title”:””,”titleEn”:””,”value”:”&nbsp”,”valueEn”:”&nbsp”}],”expiry_date”:”7 Thu00e1ng”,”expiry_dateEn”:”7 Months”,”price”:”1000000″,”needConfirm”:”1″,”cancelOld”:”1″,”code”:”6HD200″,”autoRenew”:”Cu00f3″,”autoRenewEn”:”Yes”,”appliedAccount”:”Du1ecbch vu1ee5 u0111u01b0u1ee3c cung cu1ea5p cho tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c thuu00ea bao di u0111u1ed9ng tru1ea3 tru01b0u1edbc vu00e0 tru1ea3 sau cu1ee7a MobiFone u0111ang hou1ea1t u0111u1ed9ng 02 chiu1ec1u.”,”newDecription”:”

""</span></p>rnrn

u26a1 Data: 22GB/chu ku1ef3</strong></span>rnu23f3 Thu1eddi hu1ea1n su1eed du1ee5ng: 7 chu ku1ef3 (chu ku1ef3 30 ngày)</strong></span>rnu2705 Gia hu1ea1n tu1ef1 u0111u1ed9ng: Có</span></strong>rnud83dudcb2Cu01b0u1edbc phí: 1.000.000 u0111</span></strong> </span></span></p>rnrn

rntGói cu01b0u1edbc u0111u01b0u1ee3c cung cu1ea5p cho tu1ea5t cu1ea3 các thuê bao di u0111u1ed9ng tru1ea3 tru01b0u1edbc và tru1ea3 sau cu1ee7a MobiFone u0111ang hou1ea1t u0111u1ed9ng 02 chiu1ec1u (tru1eeb thuê bao Fastconnect).</em></span></span></li>rn</ul>rnrn

u200b</em>u260e Mu1ecdi thông tin chi tiu1ebft vui lòng liên hu1ec7 hotline 1800 1090</strong>.</span></span></p>rn”,”newDecriptionEn”:”

""</span></p>rnrn

u26a1 Data: 22GB/month</strong></span>rnu23f3 Expiry date: 7 months</strong></span>rnu2705 Automatical Renew: Yes</span></strong>rnud83dudcb2 Price: 1,000,000 VND</strong></span></span></span></p>rnrn

rntAvailable for all MobiFone active subscribers (except for Fastconnect subcribers).</em></span></span></li>rn</ul>rnrn

u260e For more information, please contact hotline 1800 1090.</strong></span></span></p>rn”},”542″:{“id”:”542″,”type”:5,”typeText”:”Gu00f3i Thou1ea1i quu1ed1c tu1ebf”,”typeTextEn”:”International Voice Packages”,”rules”:null,”slug”:”goi-dai-ky-6hd120-6HD120″,”title”:”Gu00f3i du00e0i ku1ef3 6HD120″,”titleEn”:”6HD120 (6 months)”,”packageSize”:null,”data”:[{“title”:”Data: “,”titleEn”:”Data: “,”value”:”84.00 GB”,”valueEn”:”84.00 GB”,”key”:”DATA”,”default”:”84.00″},{“title”:””,”titleEn”:””,”value”:”&nbsp”,”valueEn”:”&nbsp”}],”expiry_date”:”7 Thu00e1ng”,”expiry_dateEn”:”7 Months”,”price”:”600000″,”needConfirm”:”1″,”cancelOld”:”1″,”code”:”6HD120″,”autoRenew”:”Cu00f3″,”autoRenewEn”:”Yes”,”appliedAccount”:”Du1ecbch vu1ee5 u0111u01b0u1ee3c cung cu1ea5p cho tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c thuu00ea bao di u0111u1ed9ng tru1ea3 tru01b0u1edbc vu00e0 tru1ea3 sau cu1ee7a MobiFone u0111ang hou1ea1t u0111u1ed9ng 02 chiu1ec1u.”,”newDecription”:”