Video grammar unit 10 lớp 12

Unit 10: Endangered Species

E. Language Focus (Trang 114-115 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Practise reading the following sentences, playing attention to the stressed syllables

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. Tell me the time.

2. Show me the way.

3. He bought some carrots and cabbages.

4. Come for a swim.

5. Look at the clock on the mantelpiece.

6. I think he wants to go tomorrow.

7. It’s not the one I want.

8. Most of them have arrived on the bus.

9. Walk down the path to the end of the canal.

10. I’m going home today for Christmas.

11. A bird in the hand is worth two in the bush.

12. If you don’t have the best, make the best of what you have.

Hướng dẫn dịch:

1. Cho tôi biết thời gian.

2. hãy chỉ đường cho tôi

3. Anh ấy mua một ít cà rốt và cải bắp.

4. Đi bơi.

5. Nhìn vào đồng hồ trên chiếc áo choàng.

6. Tôi nghĩ anh ấy muốn đi vào ngày mai.

7. Đó không phải là người mà tôi muốn.

8. Hầu hết trong số họ đã đến trên xe buýt.

9. Đi bộ xuống con đường đến cuối kênh.

10. Tôi sẽ về nhà vào dịp giáng sinh.

11. Một con chim trong tay có giá trị như hai con trong bụi rậm.

12. Nếu bạn không có những gì tốt nhất, hãy tận dụng hết những gì bạn có.

Grammar

Exercise 1. Complete sentences, using may/might with one of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, sử dụng may/might cùng với một trong các động từ trong khung.)

Gợi ý:

1. might rain2. may/might wake3. may/might bite 4. may/might need5. may/might slip6. may/might break

Exercise 2. Complete the sentences, using needn’t with one of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, sử dụng needn’t với một trong những động từ trong khung.)

Gợi ý:

1. needn’t leave2. needn’t come3. needn’t walk 4. needn’t ask5. needn’t tell6. needn’t explain

Exercise 3. Complete the sentences with must, mustn’t or needn’t. (Hoàn thành câu với must, mustn’t hoặc needn’t.)

Gợi ý:

1. must2. needn’t3. needn’t4. must 5. mustn’t6. needn’t7. needn’t8. must; mustn’t

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 khác:

 • Unit 10: Endangered Species
 • A. Reading (trang 106-107-108-109 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. 1. Which of the …

 • B. Speaking (trang 109-110 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Ask and answer the following questions. Task 2. Work in pairs. Look at the …

 • C. Listening (trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B or C. While you listen. Task 1. Listen …

 • D. Writing (trang 113 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems. Task 2. Write a paragraph …

 • E. Language Focus (trang 114-115 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Complete sentences, using may/might with one of the verbs in the box. Exercise 2. Complete the sentences, using …

 • Test Yourself D (trang 116-117 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. II. Reading (2.5 points) …

 • Từ vựng Unit 10

 • Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 0:

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 0: Đề 1

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3