Với bộ 5 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2023 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8:

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 2 B. 4 C. 6

Câu 3. Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn

A. 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3 C. 10, 7, 3, 2

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + … là:

A. 7 B. 8 C. 9

Câu 5. Hình nào là khối lập phương?

II. TỰ LUẬN

Câu 6. Khoanh vào số thích hợp?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Câu 7. Số (theo mẫu):

Câu 8. Tính:

8 + 1 = ……….. 10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Câu 10. Số?

Có … khối lập phương?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Các số bé hơn 8 là 0, 4, 7.

Chọn B.

Câu 2. 9 – 3 = 6

Chọn C.

Câu 3. Sắp xếp: 2; 3; 7; 10

Chọn A.

Câu 4. 8 + 0 = 0 + 8

Số cần điền vào chỗ chấm là 8.

Chọn B.

Câu 5. Chọn C.

II. TỰ LUẬN

Câu 6.

Câu 7.

Câu 8.

8 + 1 = 9 10 + 0 – 5 = 5

Câu 9.

Câu 10.

Có 9 khối lập phương

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8:

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 2 B. 4 C. 6 Câu 3. Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3, 1 C. 10, 7, 3, 2, 1

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7 B. 8 C. 9Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

A. 6 B. 5 C. 8

II. TỰ LUẬN

Câu 6.

Đọc số

Viết số

Mẫu: 1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu: chín. 9

Bảy. ………………………………………

mười. ……………………………………

Câu 7. Số:

Câu 8. Tính:

8 + 1 = ……….. 10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

a) 4 + 3 … 5 8 … 9 – 6

b) 1 + 2 … 5 – 4 10 – 7 … 0 + 3

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 2. Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a)

b)

c)

d)

Câu 3. Cho các số 2, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trên hình vẽ có:

…..khối lập phương

…..khối hộp chữ nhật

Câu 5. Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Câu 1. Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Câu 2. Tính nhẩm:

1 + 3 = …

2 + 2 = …

4 + 0 = …

3 + 1 = …

7 – 5 = …

6 – 4 = …

8 – 6 = …

10 – 8 = …

Câu 3. Nối:

Câu 4.

a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 5. Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 5)

Câu 1. Khoanh vào số thích hợp:

Câu 2. Tính nhẩm:

9 – 6 = …

1 + 2 = …

3 + 4 = …

5 – 2 = …

2 + 7 = …

7 – 6 = …

6 + 2 = …

10 – 5 = …

Câu 3. Cho các số 3, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, những số nào vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8?

Câu 4. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 3 … 6

8 – 2 … 5

1 + 3 … 4

Câu 5. Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 1 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức hay khác:

  • Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

  • 5 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)