Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Our school – Global Success Kết nối tri thức

Video nghe tiếng anh lớp 3 unit 6

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Our school – Kết nối tri thức

Video giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Our school – Kết nối tri thức

Tiếng Anh lớp 3 trang 44, 45 Lesson 1 Unit 6

1 (trang 43 Tiếng Anh lớp 3): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a. Hãy nhìn bức tranh này. Đây là trường chúng ta phải không?

– Đúng ạ. Đây là trường chúng ta.

b. Đây là trường chúng ta phải không?

– Không, không phải ạ.

2 (trang 44 Tiếng Anh lớp 3): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Kết nối tri thức

Gợi ý:

a. Is this our school? – Yes, it is.

b. Is this our classroom? – No, it isn’t.

c. Is this our library? – Yes, it is.

d. Is this our splayground? – No, it isn’t.

Hướng dẫn dịch:

a. Đây có phải là trường học của chúng ta không? – Vâng, đúng vậy.

b. Đây có phải là lớp học của chúng ta không? – Không, không phải vậy.

c. Đây có phải là thư viện của chúng ta không? – Vâng, đúng vậy.

d. Đây có phải là sân chơi của chúng ta không? – Không, không phải vậy.

3 (trang 44 Tiếng Anh lớp 3): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Kết nối tri thức

Gợi ý:

Is this our classroom? – No, it isn’t.

Hướng dẫn dịch:

Đây có phải là lớp học của chúng ta không? – Không, không phải vậy.

4 (trang 45 Tiếng Anh lớp 3): Listen and number. (Nghe và tích)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Kết nối tri thức

Đáp án

1. b

2. a

Nội dung bài nghe:

1. A: Is this our playground? – B: Yes. it is.

2. A: Is this your classroom? – B: Yes, it is. It’s my classroom.

Hướng dẫn dịch

1. A: Đây có phải là sân chơi của chúng tôi không? – B: Vâng, đúng vậy.

2. A: Đây có phải là lớp học của bạn không? – B: Đúng vậy. Đó là phòng học của tôi.

5 (trang 45 Tiếng Anh lớp 3): Look, complete and read. (Nhìn tranh, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Kết nối tri thức

Đáp án

1. library

2. playground

3. classroom – isn’t

4. school – it is

Hướng dẫn dịch:

1. Đây có phải là thư viện của chúng ta không? – Vâng, đúng vậy.

2. Đây có phải là sân chơi của chúng ta không? – Tuyệt!

3. Đây có phải là lớp học của chúng ta không? – Không, không phải vậy.

4. Đây có phải là trường học của chúng ta không? – Vâng, đúng vậy.

6 (trang 45 Tiếng Anh lớp 3): Let’s sing. (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

Đây có phải trường bạn không?

Đúng vậy.

Đây là trường tớ.

Tớ thích trường tớ.

Đây có phải trường bạn không?

Đúng vậy.

Đây là trường tớ.

Tớ thích trường tớ.

Tiếng Anh lớp 3 trang 46, 47 Lesson 2 Unit 6

1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 3): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

a. Hãy đến phòng mĩ thuật. – Được thôi, đi nào.

b. Hãy đến phòng nhạc. – Được thôi, đi nào.

2 (trang 46 Tiếng Anh lớp 3): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Kết nối tri thức

Gợi ý:

a. Let’s go to the computer room. – OK, let’s go.

b. Let’s go to the art room. – OK, let’s go.

c. Let’s go to the music room. – OK, let’s go.

d. Let’s go to the gym. – OK, let’s go.

Hướng dẫn dịch:

a. Hãy vào phòng máy tính. – Được, đi thôi.

b. Hãy vào phòng mĩ thuật. – Được, đi thôi.

c. Hãy vào phòng âm nhạc. – Được, đi thôi.

d. Hãy đi đến phòng tập thể dục. – Được, đi thôi.

3 (trang 46 Tiếng Anh lớp 3): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Kết nối tri thức

Gợi ý:

Let’s go to the music room. – OK, let’s go.

Hướng dẫn dịch:

Hãy vào phòng âm nhạc. – Được, đi thôi.

4 (trang 47 Tiếng Anh lớp 3): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. b

3. d

4. a

Nội dung bài nghe:

1. A: Let’s go to the gym. – B: OK, let’s go.

2. A: I like drawing. – B: Me too. Let’s go to the art room.

3. A: Is that the computer room? – B: Yes, it is. – A: Let’s go.

4. A: Let’s go to the music room. – B: OK, let’s go.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Hãy đi đến phòng tập thể dục. – B: Được rồi, đi thôi.

2. A: Tôi thích vẽ. – B: Tôi cũng vậy. Hãy đến phòng nghệ thuật.

3. A: Đó có phải là phòng máy tính không? – B: Đúng vậy. – A: Đi thôi.

4. A: Hãy vào phòng nghe nhạc. – B: Được rồi, đi thôi.

5 (trang 47 Tiếng Anh lớp 3): Read and match. (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Kết nối tri thức

Đáp án

1. d

2. a

3. b

4. c

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy đi đến phòng tập thể dục.

2. Hãy vào phòng máy tính.

3. Hãy vào phòng mĩ thuật. – Được, đi thôi. Tôi thích vẽ.

4. Hãy vào phòng âm nhạc. – Được, đi thôi.

6 (trang 47 Tiếng Anh lớp 3): Let’s play. (Cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49 Lesson 3 Unit 6

1 (trang 48 Tiếng Anh lớp 3): Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 48 Tiếng Anh lớp 3): Listen and circle. (Nghe và khoanh đáp án đúng)

Bài nghe:

Đáp án

1. b

2. c

Nội dung bài nghe:

1. Let’s go to the classroom.

2. Is that our playground?

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy vào lớp học.

2. Đó có phải là sân chơi của chúng ta không?

3 (trang 48 Tiếng Anh lớp 3): Let’s chant (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Lớp học, lớp học

Kia là lớp học của bạn à?

Đúng vậy, đúng vậy.

Đến lớp của cậu đi

Sân chơi, sân chơi

Kia là sân chơi của chúng ta à?

Đúng vậy, đúng vậy.

Đến sân chơi của chúng ta đi

4 (trang 49 Tiếng Anh lớp 3): Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Kết nối tri thức

Đáp án

1. classroom

2. art

3. go

4. our

Hướng dẫn dịch:

Chào, tên tôi là Minh. Chào mừng đến trường của chúng tôi. Đây là lớp học của tôi. Đây là phòng mĩ thuật. Bây giờ, hãy đến phòng nhạc. chúng tôi rất thích trường chúng tôi.

5 (trang 49 Tiếng Anh lớp 3): Let’s write. (Cùng viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Kết nối tri thức

Gợi ý:

Welcome to our school. This is our playground. This is our classroom. Now, let’s go to the music room.

Hướng dẫn dịch

Chào mừng đến trường của chúng tớ. Đây là sân chơi của chúng tớ. Đây là lớp của chúng tớ, Nào cùng đi đến phòng âm nhạc đi.

6 (trang 49 Tiếng Anh lớp 3): Project. (Dự án)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Unit 7: Classroom instructions

Unit 8: My school things

Unit 9: Colours

Unit 10: Break time activities

Review 2