Ngữ pháp Unit 1 lớp 5 What's Your Address?

Video ngữ pháp tiếng anh lớp 5 unit 1

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 5 What’s your address? nằm trong bộ đề để học tốt tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm học 2023 – 2024 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu lý thuyết cấu trúc Unit 1 tiếng Anh lớp 5 What’s your address? bao gồm toàn bộ những cấu trúc tiếng Anh quan trọng chắc chắn sẽ giúp các em tổng hợp những kiến thức ngữ pháp Anh văn lớp 5 theo bài học hiệu quả.

What’s it like?

Nó như thế nào?

What’s the … + like?

… như thế nào?

It’s + tinh từ mô tả.

Nó là…

Một số tính từ mô tả các em cần nhớ: big (lớn), small (nhỏ), large (rộng ròi), old (cũ), beautiful (đẹp), ugly (xấu), busy (náo nhiệt, bận rộn), far (xa) big and busy (lớn và náo nhiệt),…

(2) Who do you/ they live with?

Bạn/ Họ sống với ai?

Để trả lời cho cấu trúc trên chúng ta có thể sử dụng các mẫu câu sau:

I/ They live with + …

Tôi/ Họ sống với..,

Ex: Who do you live with? Bạn sống với ai?

I live with my parents. Tôi sống với ba mẹ tôi.

7. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What’s your address?

I. Complete the sentence.

1. What’s ______ address, Lien?

2. It ____ 83 Cau Giay,

3. Where ______ you live?

4. I live ____ 56 Duy Tan.

5. What is the city _____?

6. It is big ____ noisy.

II. Read and Match.

1. ONa. the morningb. 59 Le Thanh Tong street2. ATc. the second floord. the sky3. INe. the bedf. home

III. Reorder the words to have correct sentences

1. Lisa./ This/ is/ new/ classmate,/ our/

_______________________

2. London./ He/ comes/ from/

_______________________

3. in/ a/ small/ town./ My/ grandparents/ live/

_______________________

4. What’s/ your/ village/ like/ ?

_______________________

5. he/ Where/ live/ does/?

_______________________

6. Da Lat city/ hometown/ Her/ is.

________________________________________________

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

________________________________________________

8. small/ peaceful/ a/ village/ and/ It/ is.

________________________________________________

9. Linda/ Does/ her/ live/ with/ grandparents?

________________________________________________

10. are/ modern/ There/ many/ my/ towers/ in/ hometown.

________________________________________________

IV. Choose the correct answer.

1. I like studying _______ New Year’s Day.

A. in B. on C. at

2. I was born _______ 2012.

A. in B. on C. at

3. The party is _______ June 15th.

A. in B. on C. at

4. He will meet his family _______ Christmas.

A. in B. on C. at

5. She arrived here _______ 8 o’clock.

A. in B. on C. at

6. I have to go to school _______ Thursday.

A. in B. on C. at

7. Her family will go to the beach ________ this summer.

A. in B. on C. at

V. Match the questions with the correct answers.

AB

1. What’s your address?

2. Where do you live?

3. What’s your hometown like?

4. Is your hometown large?

5. How often do you go to your hometown?

a. I live in a big city.

b. It’s 56 Duy Tan Street.

c. Once a week.

d. It’s peaceful and quiet.

e. No, it isn’t.

VI. Underline the incorrect word and rewrite the correct one.

1. Where are you come from?

2. I lives in flat 10 on the second floor of Eiffel Tower.

3. Hoa and Minh lives at 52 Ba Trieu Street.

4. Jimmy lives on his family in London, England.

5. Do your live in 93 Pineapple Road?

ĐÁP ÁN

I. Complete the sentence.

1. What’s __your____ address, Lien?

2. It _is___ 83 Cau Giay,

3. Where ____do_____ you live?

4. I live _at___ 56 Duy Tan.

5. What is the city __like___?

6. It is big _and___ noisy.

II. Read and Match.

1 – c – e; 2 – b – f; 3 – a – d;

III. Reorder the words to have correct sentences

1 – This is our new classmate, Lisa.

2 – He comes from London.

3 – My grandparents live in a small town.

4 – What is your village like?

5 – Where does he live?

6 – Her hometown is Da Lat city.

7 – What is his hometown like?

8 – It is a small and peaceful village.

9 – Does Linda live with her grandparents?

10 – There are many modern towers in my hometown.

IV. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – C; 5 – C; 6 – B; 7 – A;

V. Match the questions with the correct answers.

AB

1. What’s your address?

2. Where do you live?

3. What’s your hometown like?

4. Is your hometown large?

5. How often do you go to your hometown?

1 – b;

2 – a;

3 – d;

4 – e;

5 – c

a. I live in a big city.

b. It’s 56 Duy Tan Street.

c. Once a week.

d. It’s peaceful and quiet.

e. No, it isn’t.

VI. Underline the incorrect word and rewrite the correct one.

1 – Sửa are thành do hoặc bỏ come

2 – Sửa lives thành live

3 – Sửa lives thành live

4 – Sửa on thành with

5 – Sửa in thành at

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 3) MỚI

Trên đây là Lý thuyết Ngữ pháp Unit 1 tiếng Anh lớp 5 What’s your address? đầy đủ. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Tham khảo thêm: Học Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What’s your address? đầy đủ nhất