Ngữ pháp Unit 1 lớp 8 My Friends

Video ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

Nằm trong bộ Ngữ pháp tiếng Anh 8 cũ theo từng Unit, tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 My Friends lớp 8 đầy đủ do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn tổng hợp những cấu trúc tiếng Anh quan trọng trong Unit 1 My friends SGK tiếng Anh 8 hệ 7 năm của bộ GD&ĐT, đồng thời nâng cao hiệu quả học tập, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học tiếp theo. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Xem thêm: Soạn Unit 1 lớp 8 My Friends hệ 7 năm

1. Thì hiện tại đơn – The simple present tense

– Cấu trúc thì Hiện tại đơn:

Động từ tobe:

Khẳng định: S+ am/ is/ are + …

Phủ định: S + am not/ is not/ are not + …

Nghi vấn: (Wh-) Am/ Is/ Are + S + …

Động từ thường

Khẳng định: S + V (S/ ES)

Phủ định: S + do not/ does not + Vinf + …

Nghi vấn: (Wh-) + do/ does + S + Vinf + …

– Cách dùng thì Hiện tại đơn:

* Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ở giai đoạn hiện tại.

Ví dụ :

+ I go on holiday twice a year.

-> Một năm tôi đì nghỉ hai lần.

+ My brother smokes 20 cigarettes a day.

-> Anh tôi hút 20 điếu thuốc mỗi ngày.

* Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lí hoặc một sự thật hiển nhiên.

Ví dụ:

+ The sun rises in the east and sinks in the west.

-> Mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây.

* Lưu ý về dạng động từ ngôi thứ ba số ít ở thì hiện tại đơn:

Những động từ nào tận cùng bằng các chữ cái -ch, -s, -sh, -ss, -tch. -X, -z, -ix hoặc -o thì ta thêm es cho ngôi thứ ba số ít.

Vi dụ: watch -> watches brush -> brushes do -> does fix -> fixes

Ví dụ:

+ The weather is warm enough to go swimming.

Thời tiết đủ ấm để đi bơi.

+ The boy is not strong enough to lift the box up.

Thằng bé không đủ mạnh đế nhấc cái hộp này lên.

+ Mary is not old enough to go to school.

Mary chưa đủ tuổi đến trường.

* Xem thêm bài ôn tập cấu trúc với Enough tại: Bài tập tiếng Anh cấu trúc Enough to V

4. Bài tập ngữ pháp unit 1 tiếng Anh 8 My friends có đáp án

1. Supply the correct verb form:

a. We seldom (eat) ___________________ before 6.30.

b. The sun ( set) ______________________ in the West.

c. It (be) __________________ often hot in the summer.

d. She always (cook) _________________ in the morning.

e. My father usually (watch) _________________ the news at 7.00.

f. What __________ you (do) __________ every morning?

g. She (not drink) _____________coffee. She (drink) ___________ water.

h. We (be) ______________ in grade 8 this year.

i. Lien’s mother (teach) ___________ Math in our school.

j. Nam sometimes (go) ____________ fishing with his friends.

2. Put the correct tense of the verbs in brackets.

1. Each of us ___________ (have) a different character.

2. I would like ___________ (make) a big cake for my father.

3. The sea ___________ (cover) two-third of the world.

4. Vegetarians ___________ (not eat) meat or fish.

5. Oranges ___________ (be) rich in vitamin C.

6. When I am tired, I enjoy ___________ (listen) to music.

7. The river Amazon ___________ (flow) into the Atlantic Ocean.

8. We don’t have enough money ___________ (go) by taxi.

9. Water ___________(boil) at 100 o C.

10. The sun ___________(rise) in the east.

3. Combine each pair of sentences, using “ENOUGH”.

1. The lamp is bright. I can read a book by it.

2. I have enough money. I can pay this Iphone 14.

3. Linda is 19 years old. She can drive the motorbike.

4. This comic is interesting. We can read it.

5. This kind of rubber is good. We can use it to make sandals.

6. We think you are very strong. You can lift this box.

7. He has no time. He can’t finish this assignment.

8. My friend is quite well. She can work again.

9. There isn’t enough time. The students can’t write this essay.

10. She doesn’t explain this exercise clearly. Her pupils can’t do it.

ĐÁP ÁN

1. Supply the correct verb form:

a. We seldom (eat) _____eat____ before 6.30.

b. The sun ( set) ____sets_____ in the West.

c. It (be) _____is_____ often hot in the summer.

d. She always (cook) ____cooks_______ in the morning.

e. My father usually (watch) ____watches_____ the news at 7.00.

f. What ____do___ you (do) ____do______ every morning?

g. She (not drink) _____doesn’t________coffee. She (drink) ___drinks________ water.

h. We (be) ________are______ in grade 8 this year.

i. Lien’s mother (teach) ______teaches_____ Math in our school.

j. Nam sometimes (go) ______goes______ fishing with his friends.

2. Put the correct tense of the verbs in brackets.

1. Each of us _____has______ (have) a different character.

2. I would like _____to make______ (make) a big cake for my father.

3. The sea ____covers_______ (cover) two-third of the world.

4. Vegetarians ____don’t eat_____ (not eat) meat or fish.

5. Oranges _____are______ (be) rich in vitamin C.

6. When I am tired, I enjoy ______listening_____ (listen) to music.

7. The river Amazon ______flows_____ (flow) into the Atlantic Ocean.

8. We don’t have enough money _____to go____ (go) by taxi.

9. Water ___boils________(boil) at 100 o C.

10. The sun _____rises______(rise) in the east.

III. Combine each pair of sentences, using “ENOUGH”.

1 – The light is bright enough for me to read a book.

2 – I have enough money to pay this Iphone 14.

3 – Linda is old enough to drive the motorbike.

4 – This comic is interesting enough to read.

5 – This kind of rubber is good enough for us to make sandals.

6 – We think you are strong enough to lift this box.

7 – He has not enough time to finish this assignment.

8 – My friend is well enough to work again.

9 – There isn’t enough time for students to write this essay.

10 – She doesn’t explain this exercise clearly enough for her pupils do.

Trên đây là Tổng hợp cấu trúc tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.