Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

 • Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
 • Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

 • Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
 • Bài 4: Các nước châu Á
 • Bài 5: Các nước Đông Nam Á
 • Bài 6: Các nước châu Phi
 • Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh

Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

 • Bài 8: Nước Mĩ
 • Bài 9: Nhật Bản
 • Bài 10: Các nước Tây Âu

Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

 • Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

 • Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
 • Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

 • Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
 • Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
 • Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

 • Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
 • Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

 • Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
 • Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
 • Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

 • Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

 • Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
 • Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 • Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
 • Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
 • Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

 • Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
 • Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)
 • Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
 • Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
 • NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH TRONG SGK LỊCH SỬ 9
 • BẢNG TRA CỨU MỘT SỐ THUẬT NGỮ