Lời giải bài tập Unit 5 lớp 10 Getting Started trang 52, 53 trong Unit 5: Getting Started Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 5.

Tiếng Anh 10 Unit 5 Getting Started (trang 52, 53) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 52 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Phong: Dad, I’ve saved some money since Tet holiday. I think I’ll buy something new for my studies.

Dad: Good idea, Phong. What do you want to buy?

Phong: I’m not sure. It’s hard to choose between a smartphone and a laptop. They’re both useful and I’ve wanted either of them for a long time. What do you think, Dad?

Dad: Perhaps a laptop is a better choice. Since laptops were invented, they’ve allowed us to study better and work faster. They’ve completely changed our lives in the last 20 years.

Phong: That’s true, Dad. But smartphones have also improved the way we work and study.

Dad: Really? I didn’t know smartphones were suitable for learning.

Phong: Well, it’s actually a lot of fun to learn with educational apps. It’s also very convenient for learners to use them. Some of my classmates love using them on their smartphones. The apps allow them to communicate and learn at the same time.

Dad: I didn’t know that! There have been so many valuable inventions. Hmm… Perhaps you should ask your teacher. She may be able to help you decide.

Hướng dẫn dịch:

Phong: Bố ơi, con đã tiết kiệm được một số tiền từ Tết rồi, con nghĩ sẽ mua sắm gì đó mới cho việc học của con.

Bố: Ý kiến hay đấy, Phong. Con muốn mua gì?

Phong: Con không chắc nữa. Thật khó để lựa chọn giữa điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Cả hai đều hữu ích và con đã muốn một trong hai thứ đó từ lâu. Bố nghĩ sao ạ?

Bố: Có lẽ máy tính xách tay là lựa chọn tốt hơn. Kể từ khi máy tính xách tay được phát minh, chúng đã cho phép chúng ta học tập tốt hơn và làm việc nhanh hơn. Chúng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta trong 20 năm qua.

Phong: Đúng vậy bố ạ. Nhưng điện thoại thông minh cũng đã cải thiện cách chúng ta làm việc và học tập.

Bố: Thật không? Bố không biết điện thoại thông minh thích hợp cho việc học.

Phong: Chà, thật sự rất thú vị khi học với các ứng dụng giáo dục. Nó cũng rất thuận tiện cho người học sử dụng chúng. Một số bạn học của con thích sử dụng chúng trên điện thoại thông minh của họ. Các ứng dụng cho phép họ giao tiếp và học hỏi cùng một lúc.

Bố: Bố không biết điều đó! Đã có rất nhiều phát minh có giá trị. Hmm …… Có lẽ con nên hỏi giáo viên của mình. Cô ấy có thể giúp bạn quyết định.

2 (trang 53 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the conversation again and answer the questions (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi)

1. What inventions are Phong and his dad talking about?

2. How useful are laptops?

3. Why is it fun and convenient to learn with educational apps on smartphones?

Lời giải:

1. Smartphones and laptops.

2. (Since laptops were invented), they’ve allowed us to study better and work faster. They’ve completely changed our lives in the last 20 years.

3. The apps allow them to communicate and learn at the same time.

Giải thích:

1. Thông tin: Phong: I’m not sure. It’s hard to choose between a smartphone and a laptop. They’re both useful and I’ve wanted either of them for a long time. What do you think, Dad?

2. Thông tin: Dad: Perhaps a laptop is a better choice. Since laptops were invented, they’ve allowed us to study better and work faster. They’ve completely changed our lives in the last 20 years.

3. Thông tin: Phong: Well, it’s actually a lot of fun to learn with educational apps. It’s also very convenient for learners to use them. Some of my classmates love using them on their smartphones. The apps allow them to communicate and learn at the same time.

Hướng dẫn dịch:

1. Phong và bố anh ấy đang nói về những phát minh nào?

– Điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

2. Máy tính xách tay hữu ích như thế nào?

– Kể từ khi máy tính xách tay được phát minh, chúng đã cho phép chúng tôi học tập tốt hơn và làm việc nhanh hơn. Họ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi trong 20 năm qua.

3. Tại sao học bằng ứng dụng giáo dục trên điện thoại thông minh lại thú vị và tiện lợi?

– Các ứng dụng cho phép họ giao tiếp và học hỏi cùng một lúc.

3 (trang 53 Tiếng Anh 10 Global Success): Find three nouns and three adjectives in the conversation in 1 to talk about inventions. Follow the example (Tìm ba danh từ và ba tính từ trong đoạn hội thoại 1 để nói về phát minh. Làm theo ví dụ)

Lời giải:

1. useful (hữu ích)

2. suitable (phù hợp)

3. valuable (giá trị)

4. laptop (máy tính xách tay)

5. apps (ứng dụng)

6. smartphone (điện thoại thông minh)

4 (trang 53 Tiếng Anh 10 Global Success): Fill in each gap in the summary of the conversation with ONE word from 1 (Điền vào mỗi chỗ trống trong phần tóm tắt của cuộc hội thoại với MỘT từ từ bài 1)

Phong and his father are discussing what to buy for his studies. Phong has wanted a laptop or a smartphone (1) a long time because they are both very useful. Laptops (2) completely changed our lives since their invention but smartphones have also (3) the way we work and study. For example, It’s fun (4) study with educational apps on smartphones. They allow students (5) and communicate at the same time. It’s really difficult for Phong to choose between the two.

Lời giải:

1. for 2. have 3. changed 4. to 5. to 6. learn

Hướng dẫn dịch:

Phong và bố đang bàn bạc mua gì cho việc học. Phong đã muốn có một chiếc máy tính xách tay hoặc một chiếc điện thoại thông minh từ lâu vì chúng đều rất hữu ích. Máy tính xách tay đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta kể từ khi chúng được phát minh, nhưng điện thoại thông minh cũng đã thay đổi cách chúng ta làm việc và học tập. Ví dụ: thật thú vị khi học với các ứng dụng giáo dục trên điện thoại thông minh. Họ cho phép sinh viên học và giao tiếp cùng một lúc. Thực sự rất khó cho Phong để lựa chọn giữa hai người.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 5 lớp 10

 • Language (trang 53, 54)

 • Reading (trang 55)

 • Speaking (trang 56)

 • Listening (trang 57)

 • Writing (trang 58)

 • Communication and Culture (trang 59, 60)

 • Looking Back (trang 60)

 • Project (trang 61)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3