Video soạn toán lớp 6 bài 14

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 14.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Video Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên – sách Kết nối tri thức – Cô Hoàng Thanh Xuân (Giáo viên VietJack)

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Giải Toán 6 trang 62 Tập 1

 • Hoạt động 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A (H.3.10). Điểm A biểu diễn số nào? ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị đến điểm B (H.3.11). B chính là ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép cộng sau: (- 12) + (- 48); (- 236) + (- 1 025) ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 63 Tập 1

 • Vận dụng 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau. Một chiếc tàu ngầm ….

  Xem lời giải

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

 • Câu hỏi trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của 4; -5; 9; -11 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của mỗi số 5 và -2 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Từ điểm A biểu diễn số – 5 trên trục số di chuyển sang phải 3 đơn vị (H.3.15) đến điểm B. Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng nào ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 4 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Từ điểm A di chuyển sang phải 8 đơn vị (H.3.16) đến điểm C. Điểm C biểu diễn kết quả của phép cộng nào? ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 64 Tập 1

 • Luyện tập 3 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính: a) 203 + (-195); b) (- 137) + 86 ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép cộng hai số nguyên khác dấu để giải bài toán sau ….

  Xem lời giải

 • Tranh luận trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tổng của hai số nguyên khác dấu là âm hay dương ….

  Xem lời giải

3. Tính chất của phép cộng

 • Hoạt động 5 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh giá của a + b và b + a với a = – 7, b = 11 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 6 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = – 4, c = – 6 ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 65 Tập 1

 • Luyện tập 4 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) (-2019) + (-550) + (-451); b) (-2) + 5 + (-6) + 9 ….

  Xem lời giải

4. Trừ hai số nguyên

 • Hoạt động 7 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Nửa tháng đầu một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 8 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 66 Tập 1

 • Luyện tập 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính các hiệu sau: a) 5 – (-3); b) (-7) – 8 ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48oC. Khi hạ cánh ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 3.9 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số cùng dấu: a)(-7) + (-2); b)(-8) + (-5) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.10 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số khác dấu: a) 6 + (-2); b) 9 + (-3) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.11 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.12 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép trừ sau: a) 9 – (-2); b) (-7) – 4 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.13 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.14 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.15 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm: a) (-3) + (-2); b) (-8) – 7; c) (-35) + (-15) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.16 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) 152 + (-73) – (-18) – 127 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức, khi: a); x = -26; b) x = 76 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.18 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thay mỗi dấu * bằng một chữ số thích hợp để có ….

  Xem lời giải

Bài giảng: Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên – Kết nối tri thức – Cô Vương Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

 • Toán 6 Luyện tập chung trang 69

 • Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

 • Toán 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

 • Toán 6 Luyện tập chung trang 75

Lý thuyết Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên (hay, chi tiết)

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Quy tắc cộng hai số nguyên âm

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.

Ví dụ 1. Tính:

a) (-23) + (-55); b) 43 + 23; c) (-234) + (-546).

Lời giải

a) (-23) + (-55) = – (23 + 55) = – 78;

b) 43 + 23 = 66;

c) (-234) + (-546) = – (234 + 546) = – 780.

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

Hai số đối nhau:

Hai số nguyên a và b được gọi là đối nhau nếu a và b nằm khác phía với điểm 0 và có cùng khoảng cách đến gốc 0.

Chú ý:

Ta quy ước số đối của 0 là chính nó.

Tổng của hai số đối nhau luôn bằng 0.

Ví dụ 2. Tìm số đối của -3; 4; -5; 8; -12.

Lời giải

Số đối của – 3 là 3;

Số đối của 4 là -4;

Số đối của – 5 là 5;

Số đối của 8 là – 8;

Số đối của -12 là 12.

Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu:

+ Hai số nguyên đối nhau thì có tổng bằng 0.

+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu (không đối nhau), ta tìm hiệu hai phân số tự nhiên của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn.

Ví dụ 3. Thực hiện các phép tính:

a) 312 + (-134); b) (- 254) + 128; c) 2 304 + (-115).

Lời giải

a) 312 + (-134) = 312 – 134 = 178;

b) (- 254) + 128 = – ( 254 – 128) = -128;

c) 2 304 + (-115) = 2 304 – 115 = 2 189.

3. Tính chất của phép cộng

Phép cộng số nguyên có tính chất sau:

+ Giao hoán: a + b = b + a;

+ Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên (có đáp án)

I. Nhận biết

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau: (-99) + (-11)

A. – 88

B. -100

C. -110

D. -99

Câu 2. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng, bao nhiêu phát biểu nào sai?

a) Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm.

b) Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên dương.

c) Hai số đối nhau có tổng bằng 0.

A. 1 phát biểu đúng, 2 phát biểu sai

B. 2 phát biểu đúng, 1 phát biểu sai

C. Cả 3 phát biểu đều đúng

D. Cả 3 phát biểu đều sai

Câu 3. Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dương) 4 đơn vị đến điểm +4. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên trái 4 đơn vị. Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào?

A. 8

B. 4

C. 0

D. -8

Câu 4. Trong giờ học nhóm, ba bạn An, Bình, Chi đã lần lượt phát biểu như sau:

a) Bạn An: “Tổng của hai số nguyên dương luôn là một số nguyên dương”.

b) Bạn Bình: “Tổng của hai số nguyên âm luôn là một số nguyên âm”.

c) Bạn Chi: “Tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn cùng dấu với hai số nguyên đó”.

Bạn nào phát biểu đúng, bạn nào phát biểu sai?

A. Bạn An, Bạn Bình đúng; bạn Chi sai

B. Bạn An đúng, bạn Bình và bạn Chi sai

C. Cả ba bạn đều đúng

D. Cả ba bạn đều sai

Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng về kết quả của phép tính: (-35) – (-60);

A. Kết quả của phép tính là số nguyên âm

B. Kết quả của phép tính là số nguyên dương

C. Kết quả của phép tính là bằng 0

D. Cả A và B đều sai

II. Thông hiểu

Câu 1. So sánh kết quả hai biểu thức sau: A = – (12 – 25) và B = (-12 + 25);

A. A > B

B. A < B

C. A = B

D. A < B < 0

Câu 2. Tính T = – 9 + (-2) – (-3) + (-8).

A. T = 4

B. T = -4

C. T = 16

D. T = -16

Câu 3. Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau:

Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m, tàu tiếp tục lặn thêm 15 m. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu mét?

A. -35m

B. 35m

C. 5m

D. -5m

Câu 4. Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong tài khoản? Hãy dùng số nguyên để giải thích.

A. – 2 000 000 đồng

B. 2 000 000 đồng

C. 0 đồng

D. 4 000 000 đồng

Câu 5. Tính nhanh các tổng sau: S = (45 – 3 756) + 3 756;

A. 45

B. 7 467

C. 3756

D. – 3 711

Câu 6.

Mũi khoan một giàn khoan trên biển đang ở độ cao 5m so với mực nước biển, chú công nhân điều khiển nó hạ xuống 10m. Vậy mũi khoan ở độ cao nào (so với mực nước biển) sau khi hạ?

A. 10m

B. -10m

C. 5m

D. -5m

Câu 7. Thực hiện các phép tính sau: 4 + (-7) + (-5) + 12;

A. – 20

B. 4

C. -4

D. – 28

Câu 8. Một tòa nhà có tám tầng được đánh số theo thứ tự 0 (tầng mặt đất), 1, 2, 3, …, 7 và ba tầng hầm được đánh số -1; -2; -3. Em hãy dùng phép cộng các số nguyên để diễn tả hai tình huống sau đây:

Một thang máy đang ở tầng – 3, nó đi lên 5 tầng. Hỏi thang máy dừng lại ở tầng mấy?

(Ở một số tòa nhà, tầng mặt đất còn được gọi là tầng G).

A. Tầng G

B. Tầng 1

C. Tầng 2

D. Tầng 3

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3