Hệ Thống Linh Thú | Giới thiệu | Thục Sơn Kỳ Hiệp – Càn Khôn Nhất Kiếm

Video thục sơn pc

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Ngân Lang tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

8. Hỏa Lang

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hỏa Lang tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Linh Hồ

9. Tuyết Ngọc Hồ

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tuyết Ngọc Hồ tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

10. Tử Mị Hồ

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tử Mị Hồ tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Kì Lân

11. Hải Kỳ Lân

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hải Kỳ Lân tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

12. Hỏa Kỳ Lân

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hỏa Kỳ Lân tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Ngọc Lộc

13. Tử Sắc Tuần Lộc

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tử Sắc Tuần Lộc tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

14. Tông Mao Tuần Lộc

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tông Mao Tuần Lộc tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Chiến Mã

15. Lam Diễm Mã

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Lam Diễm Mã tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

16. Xích Diễm Mã

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Xích Diễm Mã tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

17. Hắc Diễm Mã

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hắc Diễm Mã tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

18. Kim Giáp Thiên Mã

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Kim Giáp Thiên Mã tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Phật Đài

19. Lượng Ngân Đài

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Lượng Ngân Đài tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

20. Bảo Liên Đài

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Bảo Liên Đài tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

21. Băng Tuyết Đài

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Băng Tuyết Đài tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Phi Kiếm

22. Tử Hiên Kiếm

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Tử Hiên Kiếm tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

23. Thiên Lôi Kiếm

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Thiên Lôi Kiếm tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

24. Thiên Viên Kiếm

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Thiên Viên Kiếm tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

25. Ma Kiếm Cô Lâu

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Ma Kiếm Cô Lâu tốc độ di chuyển ban đầu là 30%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Ưng Diêu

26. Ám Dạ Ưng Diêu

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Ám Dạ Ưng Diêu tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

27. U Linh Điện Diêu

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi U Linh Điện Diêu tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Thiên Long

28. Kim Long

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Kim Long tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

29. Lam Long

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Lam Long tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

30. Hắc Long

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Hắc Long tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

31. Nhuệ Long

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Nhuệ Long tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Bộ Phụng Hoàng

32. Kim Vũ Phụng Hoàng

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Kim Vũ Phụng Hoàng tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

33. Huyết Hỏa Phụng Hoàng

Sau khi dùng có thể triệu hồi được thú cưỡi Huyết Hỏa Phụng Hoàng tốc độ di chuyển ban đầu là 20%. Thời gian vận 1 giây

Ngoài ra còn rất nhiều Kỵ Thú khác đã được bán trong Kỳ Trân Các. Quý Đạo Hữu có thể khám phá khi ngao du trong Tam Giới Túy Tiêu Dao.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  • Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT: (08) 66.80.90.60 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 – 18h00)

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!