TOP 40 câu Trắc nghiệm Phản ứng hữu cơ (có đáp án 2023) – Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 23: Phản ứng hữu cơ

Bài giảng Hóa 11 Bài 23: Phản ứng hữu cơ

Câu 1: Các chất hữu cơ có điểm chung là

A. phân tử luôn có cacbon, hiđro và oxi.

B. nhiệt độ nóng chảy cao.

C. khả năng phản ứng chậm và không theo một hướng xác định.

D. phân tử luôn có cacbon, nitơ và hiđro.

Câu 2: Hoàn thiện nhận định sau: “Liên kết hoá học trong phân tử chất hữu cơ …”

A. chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

B. chủ yếu là liên kết ion.

C. chủ yếu là liên kết cho nhận.

D. chỉ gồm các liên kết cộng hoá trị.

Câu 3: Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do

A. chất hữu cơ dễ bay hơi

B. liên kết trong hợp chất hữu cơ bền

C. liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó bị phân cắt

D. các liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ có độ bền khác nhau.

Câu 4: Các chất hữu cơ có điểm nào sau đây chung?

A. Tan tốt trong nước.

B. Bền với nhiệt

C. Khả năng phản ứng cao.

D. Dễ cháy

Câu 5: Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm do

A. chất hữu cơ có nhiệt độ nóng chảy thấp.

B. liên kết trong hợp chất hữu cơ bền.

C. liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực

D. các liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ có độ bền khác nhau không nhiều.

Câu 6: Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là

A. Phản ứng oxi hóa – khử

B. Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác

C. Phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác để tạo thành phân tử hợp chất mới

D. Phản ứng giữa đơn chất và hợp chất.

Câu 7: Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ?

A. CH4 + Cl2 →a sCH3Cl + HCl

B. CH3COOH + C2H5OH →xt,  t°CH2COOC2H5 + H2O

C. C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

D. C2H4 + Br2 → C2H4Br2.

Câu 8: Phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ là

A. Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.

B. Phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác để tạo thành phân tử hợp chất mới.

C. Phản ứng giữa hai hợp chất.

D. Phản ứng đồng phân hóa.

Câu 9: Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?

A. C2H6 + Br2 →a sC2H5Br + HBr

B. C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

C. 2H2 + O2 →t°2H2O

D. C6H12 + H2 →Ni, t° C6H14

Câu 10: Phản ứng CH3-CH2-CH(OH)-CH3→Ni, t° CH3-CH=CH-CH3 + H2O thuộc loại phản ứng gì?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng

C. Phản ứng tách

D. Không thuộc ba loại trên.

Câu 11: Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau theo một thứ tự nhất định.

B. Đa số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và kém bền nhiệt so với hợp chất vô cơ.

C. Đa số hợp chất hữu cơ không tan hoặc rất ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.

D. Các phản ứng hữu cơ xảy ra nhanh và theo nhiều hướng khác nhau.

Câu 12: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:

A. Thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.B. thường xảy ra chậm, không theo một hướng nhất định.

C. thường xảy ra rất nhanh, không theo một hướng nhất định.

D. thường xảy ra rất chậm, theo một hướng xác định.

Câu 13: Cho phản ứng: CH≡CH + CH3COOH →xt,  t°CH3COOCH=CH2

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng?

A. Cộng

B. Thế

C. Tách

D. Este hóa

Câu 14: Cho các phản ứng

a. (CH3)3C-Cl + OH- → (CH3)3C-OH + Cl-b. C2H6 →xt,  t°C2H4 + H2c. C2H2 + HCl →xt,  t°CH2=CHCld. CH3C≡CH + AgNO3 + NH3 → CH3C≡CAg + NH4NO3Trong các phản ứng trên, phản ứng thế là

A. b, c.

B. a, b.

C. a, d.

D. c, d.

Câu 15: Cho phản ứng 2CH3CH2OH →xt,  t° CH3CH2OCH2CH3 + H2O

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng?

A. Cộng

B. Thế

C. Tách

D. Este hóa

Các câu hỏi trắc nghiệm Hóa lớp 11 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng có đáp án

Trắc nghiệm Mở đầu về hóa học hữu cơ có đáp án

Trắc nghiệm Công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án

Trắc nghiệm Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án

Trắc nghiệm Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo có đáp án