Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life sách Global Success đầy đủ, chi tiết nhất sẽ giúp học sinh lớp 11 học từ mới môn Tiếng Anh 11 dễ dàng hơn.

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life (đầy đủ nhất) – Global Success

WORD

PRONUNCIATION

MEANING

Antibiotic (n)

/,æntibai’ɒtik/

thuốc kháng sinh

➔ (a) kháng sinh

Bacteria (số nhiều)

/bæk’tiəriə/

vi khuẩn

➔ (số ít bacterium)

Balanced (a)

/’bælənst/

cân bằng, cân đối

➔ balance (n,v)

Cut down on

cắt giảm

Diameter (n)

/dai’æmitə[r]/

đường kính

Disease (n)

= sickness (n)

= illness(n)

= ailment

/di’zi:z/

/’eilmənt/

bệnh, bệnh tật

Energy

/’enədʒi/

sinh lực, nghị lực, năng lượng

Examine

/ig’zæmin/

xem xét, nghiên cứu, khám bệnh, kiểm tra (trình độ, kiến thức…)

Fitness (n)

➔ fitness for something (to do something)

/’fitnis/

sự mạnh khỏe, sự sung sức

sự phù hợp, sự thích hợp

Food poisoning (n)

ngộ độc thức ăn

Germ (n)

vi trùng

Give up

từ bỏ

Infection (n)

/in’fek∫ən/

bệnh lây nhiễm, sự lây nhiễm

Ingredient

/in’gri:diənt/

thành phần

Life expectancy

= life span = longevity

tuổi thọ

Muscle (n)

/’mʌsl/

sức mạnh cơ bắp

Nutrient (n)

/’nju:triənt/ /’nu:triənt/

chất dinh dưỡng

Organism

/’ɔ:gənizəm/

sinh vật, thực thể sống

Press-up

động tác chống đẩy

Properly (adv)

/ˈprɑːpɚli/

một cách điều độ, hợp lí

Recipe

/’resəpi/

cách nấu nướng, công thức chế biến (món ăn, bánh trái…)

Regular

➔ [as] regular as clockwork

/’regjulə[r]/

đều, đều đặn

đều đặn như một cái máy [đồng hồ]

Spread (n)

➔ spread one’s wings

/spred/

sự truyền bá, sự lan truyền

tung hoành; mở rộng phạm vi hoạt động; mở trộng phạm vi quan tâm

Star jump (np)

động tác nhảy dang tay chân

Strength (n)

➔ from strength to strength

/streηθ/

sức mạnh, sức

thành công ngày càng tăng

Suffer (+from)

chịu đựng

Treatment

/’tri:tmənt/

sự điều trị; cuộc điều trị; thuốc điều trị

Tuberculosis (n)

/tju:,bɜ:kjʊ’ləʊsis/ /tu:bɜ:kjʊ’ləʊsis/

bệnh lao

Virus (n)

vi-rút

Work out

tập thể dục

Lưu trữ: Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1 (sách cũ)

1. afford /əˈfɔːd/(v): có khả năng chi trả

2. attitude /ˈætɪtjuːd/(n): thái độ

3. bless /bles/ (v): cầu nguyện

4. brand name /ˈbrænd neɪm/(n.phr): hàng hiệu

5. browse /braʊz/ (v): tìm kiếm thông tin trên mạng

6. burden /ˈbɜːdn/(n): gánh nặng

7. casual /ˈkæʒuəl/(a): thường, bình thường, thông thường

8. change one’s mind /tʃeɪndʒ – maɪnd/(idm): thay đổi quan điểm

9. childcare /ˈtʃaɪldkeə(r)/(n): việc chăm sóc con cái

10. comfortable /ˈkʌmftəbl/(a): thoải mái, dễ chịu

11. compassion /kəmˈpæʃn/(n): lòng thương, lòng trắc ẩn

12. conflict /ˈkɒnflɪkt/(n): xung đột

13. conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (a): bảo thủ

14. control /kənˈtrəʊl/(v): kiểm soát

15. curfew /ˈkɜːfjuː/(n): hạn thời gian về nhà, lệnh giới nghiêm

16. current /ˈkʌrənt/ (a): ngày nay, hiện nay

17. disapproval /ˌdɪsəˈpruːvl/ (n): sự không tán thành, phản đối

18. dye /daɪ/ (v): nhuộm

19. elegant /ˈelɪɡənt/(a): thanh lịch, tao nhã

20. experienced /ɪkˈspɪəriənst/(a): có kinh nghiệm

21. extended family /ɪkˌstendɪd ˈfæməli/(n.p): gia đình đa thế hệ

22. extracurricular /ˌekstrə kəˈrɪkjələ(r)/(a): ngoại khóa, thuộc về ngoại khóa

23. fashionable /ˈfæʃnəbl/(a): thời trang, hợp mốt

24. financial /faɪˈnænʃl/ (a): thuộc về tài chính

25. flashy /ˈflæʃi/(a): diện, hào nhoáng

26. follow in one’s footstep: theo bước, nối bước

27. forbid /fəˈbɪd/(v): cấm, ngăn cấm

28. force /fɔːs/(v): bắt buộc, buộc phải

29. frustrating /frʌˈstreɪtɪŋ/(a): gây khó chịu, bực mình

30. generation gap /dəˌdʒenəˈreɪʃn ɡæp/(n.p): khoảng cách giữa các thế hệ

31. hairstyle /ˈheəstaɪl/ (n): kiểu tóc

32. impose /ɪmˈpəʊz/(v) on somebody: áp đặt lên ai đó

33. interact /ˌɪntərˈækt/(v): tương tác, giao tiếp

34. judge /dʒʌdʒ/(v): phán xét, đánh giá

35. junk food /ˈdʒʌŋk fuːd/(n.p): đồ ăn vặt

36. mature /məˈtʃʊə(r)/ (a): trưởng thành, chín chắn

37. multi-generational /ˌmʌlti – ˌdʒenəˈreɪʃənl/(a): đa thế hệ, nhiều thế hệ

38. norm /nɔːm/(n): sự chuẩn mực

39. nuclear family /ˌnjuːkliəˈfæməli/(n.p): gia đình hạt nhân

40. obey /əˈbeɪ/(v): vâng lời, tuân theo

41. objection /əbˈdʒekʃn/(n): sự phản đối, phản kháng

42. open -minded /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/(a): thoáng, cởi mở

43. outweigh /ˌaʊtˈweɪ/(v): vượt hơn hẳn, nhiều hơn

44. pierce /pɪəs/(v): xâu khuyên (tai, mũi,…)

45. prayer /preə(r)/ (n): lời cầu nguyện, lời thỉnh cầu

46. pressure /ˈpreʃə(r)/(n): áp lực, sự thúc bách

47. privacy /ˈprɪvəsi/(n): sự riêng tư

48. relaxation /ˌriːlækˈseɪʃn/ (n): sự nghỉ ngơi, giải trí

49. respect /rɪˈspekt/ (v): tôn trọng

50. respectful /rɪˈspektfl/ (a): có thái độ tôn trọng

51. responsible /rɪˈspɒnsəbl/ (a): có trách nhiệm

52. right /raɪt/(n): quyền, quyền lợi

53. rude /ruːd/ (a):thô lỗ, lố lăng

54. sibling /ˈsɪblɪŋ/ (n):anh/chị/em ruột

55. skinny (of clothes) /ˈskɪni/ (a): bó sát, ôm sát

56. soft drink /ˌsɒft ˈdrɪŋk/(n.phr): nước ngọt, nước uống có gas

57. spit /spɪt/ (v):khạc nhổ

58. state-owned/ˌsteɪt – /əʊnd/(adj): thuộc về nhà nước

59. studious (a): chăm chỉ, siêng năng

60. stuff /stʌf/ (n):thứ, món, đồ

61. swear /sweə(r)/ (v): thề, chửi thề

62. table manners /ˈteɪbl mænəz/ (n.p): cung cách

63. taste /teɪst/ (n) in: thị hiếu về

64. tight /taɪt/ (a): bó sát, ôm sát

65. trend /trend/ (n): xu thế, xu hướng

66. upset /ʌpˈset/ (a): không vui, buồn chán, lo lắng, bối rối

67. value /ˈvæljuː/ (n): giá trị

68. viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/ (n): quan điểm

69. work out (phr.v): tìm ra

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Language (trang 9, 10, 11)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Reading (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Speaking (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Listening (trang 13, 14)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing (trang 14, 15)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Communication and Culture (trang 15, 16)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Looking Back (trang 16, 17)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Project (trang 17)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3