Video unit 1 lớp 6 tập 1

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 sách mới Global Success, Friends plus, Explore English của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 1.

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Global Success, Friends plus, Explore English

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new school – Global Success

 • Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 6

  Xem từ vựng

 • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. Read the conversation again and tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại và tích vào câu đúng/sai) …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ). 2. Works in pairs. Put the words in 1 in the correct columns. (Làm việc theo cặp. Xếp những từ ở bài 1 vào cột thích hợp). ….

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Choose the correct answer A, B or C (Chọn đáp án đúng A,B hoặc C) …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý vào phần được làm nổi bật) …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Look at the pictures and quickly read the passages. Match 1-3 with A-C. (Nhìn vào những bức tranh và đọc nhanh những đoạn văn. Nối 1-3 với A-C) …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Look at the pictures. Write the correct words in the gaps. 2. Match the words in A with the words/phrases in B. …

  Xem lời giải

 • Project (trang SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): YOUR DREAM SCHOOL (NGÔI TRƯỜNG TRONG MƠ CỦA EM) …

  Xem lời giải

Xem thêm soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Unit 2: My home
 • Unit 3: My friends
 • Review 1 (Unit 1-2-3)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: What’s your favorite band? – Explore English

 • Từ vựng Unit 1 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Preview (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Match. Write the words in the box under the picture. Listen and check your answer …

  Xem lời giải

 • Language focus (trang 10 – 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  Xem lời giải

 • The real world (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): The world’s favorite sports. A. Listen to the description. Complete the sentences …

  Xem lời giải

 • Pronunciation (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Contractions: What’s/ Who’s. A. Listen and repeat ( Nghe và nhắc lại) …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Do a class survey. Write your own questions for 4 and 5 …

  Xem lời giải

 • Reading (trang 15 – 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): My favorite things. A. Read the article quickly B. Read the information about Wesley …

  Xem lời giải

 • Comprehension (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for My Favorite Things …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short letter. Write 40-6- words about your favorite things …

  Xem lời giải

 • Worksheet (trang 138 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the picture …

  Xem lời giải

 • Explore English (trang 151 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the sports in the correct column (Viết tên các môn thể thao …

  Xem lời giải

Xem thêm soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều:

 • Unit 2: Monkeys are amazing!
 • Unit 3: Where’s the shark?
 • Unit 4: This is my family.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Towns and cities – Friends plus

 • Vocabulary (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Reading (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Vocabulary and Listening (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Writing (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • CLIL (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Puzzles and games (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

Xem thêm soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Chân trời sáng tạo:

 • Starter unit
 • Unit 2: Days
 • Progress review 1

Bên cạnh đó là các video bài giảng, video hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6.

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 – (Chương trình thí điểm)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3