Lời giải bài tập Unit 10 lớp 7 Getting started trang 104, 105 trong Unit 10: Energy sources Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10.

Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting started (trang 104, 105) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 104 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chào bố.

Mr Tân: Lan, con đang làm gì vậy? Bây giờ đã khá muộn.

Lan: Con đang làm một dự án về các nguồn năng lượng. Nhưng con không hoàn toàn hiểu năng lượng là gì.

Mr Tan: Ừ, đó là nguồn mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

Lan: Ồ. Nó đến từ đâu ạ?

Ông Tân: Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên. Chúng tôi gọi chúng là các nguồn không thể tái tạo.

Lan: Nó có thể đến từ mặt trời, gió hay nước nữa không?

Ông Tan: Có thể. Chúng ta gọi đó là các nguồn năng lượng tái tạo bởi vì chúng tôi không thể sử dụng hết chúng. Có thể tái tạo nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Mr Tan: Con biết đấy, một số loại năng lượng rẻ và dễ sử dụng, nhưng một số loại khác thì đắt hơn và khó tìm hơn…

2 (trang 105 Tiếng Anh 7 Global Success): What are Lan and her father talking about? (Lan và bố cô ấy đang nói chuyện gì vậy?)

A. Energy

B. Sources

C. Energy sources

Đáp án: C

Giải thích:

Hội thoại xoay quanh 2 loại năng lượng: năng lượng không tái tạo và năng lượng có thể tái tạo.

Hướng dẫn dịch:

A. Năng lượng

B. Các nguồn

C. Các nguồn năng lượng

3 (trang 105 Tiếng Anh 7 Global Success): Read the conversation again and answer the following questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Lan doing?

2. What does energy mean?

3. Where does energy come from?

4. What are renewable sources?

Lời giải:

1. She’s doing a project on energy sources.

2. It’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

3. It comes from many different sources like coal, oil, natural gas.

4. They are energy that we can easily replace.

Giải thích:

1. Thông tin: Lan: I’m doing a project on energy sources.

2. Thông tin: Mr Tan: Well, it’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

3. Thông tin: It comes from many different sources like coal, oil, natural gas….

4. Thông tin: Renewable means we can easily replace them.

Hướng dẫn dịch:

1. Lan đang làm gì?

– Cô ấy đang thực hiện một dự án về các nguồn năng lượng.

2. Năng lượng nghĩa là gì?

– Đó là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

3. Năng lượng đến từ đâu?

– Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên.

4. Nguồn tái tạo là gì?

– Chúng là năng lượng mà chúng ta có thể dễ dàng thay thế.

4 (trang 105 Tiếng Anh 7 Global Success): Match the words/ phrases in the box with the correct pictures (Nối các từ / cụm từ trong hộp với các hình ảnh chính xác)

Lời giải:

1. d. oil (dầu)

2. a. wind energy (năng lượng gió)

3. b. coal (than đá)

4. c. natural gas (khí tự nhiên)

5 (trang 105 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete each of the sentences with the correct word from the conversation (Hoàn thành mỗi câu với từ đúng trong cuộc hội thoại)

1. Energy is ___________that we use to provide us with light, heat or electricity.

2. When energy comes from the__________, wind and water, we call it renewable energy.

3. When energy comes from wind, we call it __________energy.

4. We cannot _________ out of renewable energy.

5. Some types of energy are _________and easy to use.

Lời giải:

1. power

2. sun

3. wind

4. run

5. cheap

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

2. Khi năng lượng đến từ mặt trời, gió và nước, chúng ta gọi nó là năng lượng tái tạo.

3. Khi năng lượng đến từ gió, chúng ta gọi nó là năng lượng gió.

4. Chúng ta không thể cạn kiệt năng lượng tái tạo.

5. Một số dạng năng lượng rẻ và dễ sử dụng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 10 lớp 7

 • A Closer Look 1 (trang 106 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of energy in A with the energy sources in B… 2. Match the types of energy in A

 • A Closer Look 2 (trang 107, 108 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets

 • Communication (trang 109 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in pairs

 • Skills 1 (trang 110 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources

 • Skills 2 (trang 111 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Answer the questions… 2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home

 • Looking Back (trang 112 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the adjectives in A with the nouns in B to make phrases … 2. Complete the sentences, using the phrases in 1.

 • Project (trang 113 Tiếng Anh lớp 7): 1. Below are some tips about how students can save energy at school… 2. Work in groups

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3