Video unit 12 lớp 8 getting started

Lời giải bài tập Unit 12 lớp 8 Getting Started trang 124, 125 trong Unit 12: Life on other planets Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12.

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) – Tiếng Anh 8 Global Success

A thrilling science fiction novel

1 (trang 124 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mai: What book are you reading, Nick?

Nick: A joumey back to Soduka. I’m on the last page.

Mai: That’s a science fiction book, isn’t it? What’s it about?

Nick: Yes, it is. It’s about four creatures Titu, Kaku, Hub, and Barb. They’re travelling back to Soduka, a planet like Earth. Along the way they have to land on Earth because their spaceship breaks down. They meet Tommy and become friends with him.

Mai: What happens next?

Nick: Tommy helps the four creatures repair their spaceship, so they can travel back to their home planet. But their commander forces them to return to Earth to destroy it. Tommy and the four creatures try to oppose the commander.

Mai: Sounds thrilling!

Nick: Tommy and the four creatures manage to stop the commander from destroying Earth.

Mai: So it has a happy ending! What do you think about the possibility of aliens attacking Earth?

Nick: I’m not sure about it. But I’m starting to think about it. l sometimes ask myself what we would do if aliens took over our planet.

Hướng dẫn dịch:

Mai: Bạn đang đọc cuốn sách gì vậy, Nick?

Nick: Một hành trình trở lại Soduka. Tôi đang ở trang cuối cùng.

Mai: Đó là một cuốn sách khoa học viễn tưởng phải không? Nó nói về cái gì?

Nick: Ừ, đúng vậy. Đó là về bốn sinh vật Titu, Kaku, Hub và Barb. Họ đang du hành trở lại Soduka, một hành tinh giống như Trái đất. Trên đường đi, họ phải hạ cánh xuống Trái đất vì phi thuyền của họ bị hỏng. Họ gặp Tommy và trở thành bạn của anh ấy.

Mai: Điều gì xảy ra tiếp theo?

Nick: Tommy giúp bốn sinh vật sửa chữa tàu vũ trụ của họ, để họ có thể du hành trở lại hành tinh quê hương của mình. Nhưng chỉ huy của họ buộc họ phải quay trở lại Trái đất để tiêu diệt nó. Tommy và bốn sinh vật cố gắng chống lại chỉ huy.

Mai: Nghe ly kỳ quá!

Nick: Tommy và bốn sinh vật cố gắng ngăn tên chỉ huy hủy diệt Trái đất.

Mai: Vậy là nó có một kết thúc có hậu! Bạn nghĩ sao về khả năng người ngoài hành tinh tấn công Trái đất?

Nick: Tôi không chắc về điều đó. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ về nó. Đôi khi tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu người ngoài hành tinh chiếm lấy hành tinh của chúng ta.

2 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and tick (V) T (True) or F (False) (Đọc đoạn hội thoại lần nữa và đánh dấu (V) T (True) hoặc F (Sai))

1. Soduka is a planet that is very different from Earth.

2. Titu, Kaku, Hub, and Barb have to land on Earth because their spaceship breaks down.

3. Tommy helps the four creatures make a new spaceship so that they can return to Soduka.

4. The four creatures travel to Earth again to visit Tommy.

5. The novel makes Nick and Mai think about the possibility that Earth might be attacked by aliens.

Hướng dẫn dịch:

1. Soduka là một hành tinh rất khác với Trái đất.

2. Titu, Kaku, Hub và Barb phải hạ cánh xuống Trái đất vì tàu vũ trụ của họ bị hỏng.

3. Tommy giúp bốn sinh vật chế tạo một con tàu vũ trụ mới để họ có thể quay trở lại Soduka.

4. Bốn sinh vật lại đến Trái đất để thăm Tommy.

5. Cuốn tiểu thuyết khiến Nick và Mai nghĩ về khả năng Trái đất có thể bị người ngoài hành tinh tấn công.

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

3 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words (1 – 5) with their definitions (a – e). (Nối các từ (1 – 5) với định nghĩa của chúng (a – e))

Đáp án:

1. c

2. a

3. e

4. b

5. d

Giải thích:

1 – c: phản đối – chống lại

2 – a: sinh vật – sinh vật có thật hoặc tưởng tượng

3 – e: chỉ huy – sĩ quan phụ trách một nhóm binh lính cụ thể

4 – b: người ngoài hành tinh – sinh vật sống từ thế giới hoặc hành tinh khác

5 – d: khả năng – thực tế là một cái gì đó có thể tồn tại hoặc xảy ra, nhưng không chắc chắn

4 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words in 3. (Hoàn thành các câu với các từ trong 3)

1. There is a ________ that we might visit Mars in the near future.

2. The main character in the film is a boy who makes friends with some __________ from a planet.

3. Dogs are more social __________ than cats.

4. These soldiers were punished because they didn’t obey their ___________ .

5. Some people ____________ sending spaceships to explore other planets.

Đáp án:

1. possibility

2. aliens

3. creatures

4. commander

5. oppose

Giải thích:

1. possibility: khả năng

2. aliens: người ngoài hành tinh

3. creatures: sinh vật

4. commander: chỉ huy

5. oppose: phản đối

Hướng dẫn dịch:

1. Có khả năng chúng ta sẽ đến thăm sao Hỏa trong tương lai gần.

2. Nhân vật chính trong phim là một cậu bé kết bạn với một số người ngoài hành tinh đến từ một hành tinh.

3. Chó là sinh vật xã hội hơn mèo.

4. Những người lính này đã bị trừng phạt vì họ không tuân theo chỉ huy của họ.

5. Một số người phản đối việc gửi tàu vũ trụ để khám phá các hành tinh khác.

5 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Discuss the following questions. Then report your group’s answers to the class. (Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau. Sau đó báo cáo câu trả lời của nhóm bạn trước lớp)

Do you believe that there is life on other planets? Why / Why not?

Gợi ý:

I believe we’ll soon find life right here in our own solar system. Mars once had a warm, Earth-like climate, with a protective atmosphere and liquid water on the surface. Microbes from these early days might still survive on Mars in today’s harsh conditions by inhabiting hot springs or in warm aquifers and rocks below the surface, where there is energy, water, and probably organic material—the conditions for life as we know it.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm tìm thấy sự sống ngay tại đây trong hệ mặt trời của chúng ta. Sao Hỏa từng có khí hậu ấm áp giống như Trái đất, với bầu khí quyển bảo vệ và nước lỏng trên bề mặt. Các vi khuẩn từ những ngày đầu tiên này có thể vẫn tồn tại trên sao Hỏa trong điều kiện khắc nghiệt ngày nay bằng cách sinh sống trong các suối nước nóng hoặc trong các tầng chứa nước ấm và đá bên dưới bề mặt, nơi có năng lượng, nước và có thể là vật chất hữu cơ—những điều kiện cho sự sống như chúng ta biết.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 12

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2 (trang 127, 128)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication (trang 129)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1 (trang 130)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2 (trang 131)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back (trang 132)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Project (trang 133)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3