Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: The environment

Video unit 6 tieng anh lop 9

Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: The environment

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: The environment sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 9 dễ dàng chuẩn bị bài để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9.

 • 1. Getting Started (trang 47 SGK Tiếng Anh 9) Match these environmental problems to the pictures…

  Xem lời giải

 • 2. Listen and Read (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 9) Match the names in column A…

  Xem lời giải

 • 3. Speak (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9) Try to persuade…

  Xem lời giải

 • 4. Listen (trang 50 SGK Tiếng Anh 9) Listen to the report…

  Xem lời giải

 • 5. Read (trang 51 SGK Tiếng Anh 9) Read this poem about the environment…

  Xem lời giải

 • 6. Write (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9) Mr.Nhat wrote a complaint…

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 53-54-55-56 SGK Tiếng Anh 9) Change the adjectives…

  Xem lời giải

Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 A. Getting Started trang 47

A. Getting started (Trang 47 SGK Tiếng Anh 9)

Match these environmental problems to the pictures (Ghép các vấn đề về môi trường với các bức tranh.)

Gợi ý:

a) air pollution: ô nhiễm không khí

b) spraying pesticides: phun thuốc trừ sâu

c) garbage dump: bãi rác

d) water pollution: ô nhiễm nước

e) deforestation: tàn phá rừng

f) dynamite fishing: đánh bắt cá bằng mìn

Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 B. Listen and Read trang 47-48

B. Listen and read (Trang 47-48 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài đọc:

“I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to me as you will need another. I need group one to walk along the shore. Group two should check the sand, and group three has to check among the rocks. Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to the garbage dump. Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch for us, but we won’t eat until the whole area is clean. If you can’t find your place, I will help you get there with this map. Don’t worry. . . uh … I’m disappointed that people have spoiled this area. However, we are here to do something about this pollution. We must all work very hard. And. if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again. OK. Now, let’s get started.”

Hướng dẫn dịch:

Ông Brown nói chuyện với một số nhà bảo tồn tình nguyện.

“Tôi muốn mọi người lắng nghe một cách cẩn thận, xin vui lòng.” Trước hết, tôi muốn các bạn chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm nên lấy năm túi nhựa. Một khi bạn đã dồn đầy túi, hãy trở lại đây khi bạn cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi bộ dọc theo bờ biển. Nhóm hai nên kiểm tra cát, và nhóm ba có để kiểm tra trong các loại đá. Ông Jones sẽ thu thập tất cả các túi và đưa họ đến bãi rác. Bà Smith tốt bụng đã chuẩn bị một bữa trưa dã ngoại cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi toàn bộ khu vực đã sạch sẽ. Nếu bạn không thể tìm thấy vị trí của mình, tôi sẽ giúp bạn đến đó với tấm bản đồ này. Đừng lo … à … tôi thất vọng vì người ta đã hủy hoại khu vực này. Tuy nhiên, chúng ta đang ở đây để làm một điều gì đó về sự ô nhiễm này. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm bãi biển này thành một nơi sạch sẽ và xinh đẹp lại. Được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu.”

a. Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentences. (Nối các tên ở cột A với những nhiệm vụ ở cột B. Sau đó viết các câu đầy đủ.)

1. – f: Group 1 walk along the shore.

2. – e: Group 2 check the sand.

3. – b: Group 3 check the rocks.

4. – a: Mr. Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump.

5. – c: Mrs. Smith provides a picnic lunch for eveyone.

6. – d: Mr. Brown gives out the bags.

b. Answer.

1. Who is the speaker? (Ai là người nói?)

=> Mr. Brown is the speaker.

2. Who is the listeners? (Ai là người nghe?)

=> All the others, volunteer conservationists, are the listeners.

3. Where are they? (Họ đang ở đâu?)

=> They are on the beach/shore.

4. What are they going to do? (Họ đang làm gì?)

=> They are going to clean up the beach, collect garbage.

5. What will they achieve if they work hard today? (Họ sẽ đạt được gì nếu họ làm việc chăm chỉ hôm nay?)

=> If they work hard, they’ll make the spoiled dirty beach a clean and beautiful place again.

6. Have you ever done anything similar? If yes, what did you do? Where did you do it? (Bạn đã bao giờ làm những việc tương tự? Nếu có, bạn đã làm những gì? Bạn đã làm ở đâu?)

=> Yes, we have. We often collect the garbage and sweep up our school yard. Our school clean up the city streets, especially on days before great national holidays.

7. If the pollution continues, what might happen? (Nếu sự ô nhiễm tiếp tục, chuyện gì sẽ xảy ra?)

=> If the pollution continues, our world become harmful and unpleasant place to live.